kiemelt témák: Mérlegképes könyvelők Könyvvizsgálók Adótanácsadók Vezető állású munkavállalók Vállalkozók

Fejlesztési tartalék felhasználása

2009. szeptember 3. 9:33
Forrás: Önadózó

APEH közlemény a fejlesztési tartalék felhasználásának meghosszabbított határidejérõl

______________________________________

ÖNADÓZÓ elõfizetéssel - lépéselõnyben az adózásban

Önadózó - az adózók lapja. Adó, tb. számvitel a gyakorlatban havonta 64 nyomtatott oldalon. Megjelenik minden hónap elsõ napján. Hétezer könyvelõ irodának,  vállalkozásnak és intézménynek szolgáltatunk havonta, 9 ezren olvassák rendszeresen heti hírlevelünket.  Elõfizetési  díj  2009. évre októbertõl decemberig: 4.095,-Ft.   Elõfizetõknek 20% szakkönyv vásárlási kedvezmény, ingyenes e-könyvek. Önadózó Ügyfélszolgálat 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 267 5010.  

Elõfizetés: info@onadozo.hu

______________________________________

Közlemény a fejlesztési tartalék felhasználásának meghosszabbított határidejérõl

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés f) pontjában és (15) bekezdésében foglaltak szerint képzett fejlesztési tartalék „adómentes” felhasználásának határideje a képzés adóévét követõ negyedik adóév vége. A Tao. tv. – 2009. július 9. napjától hatályos, elsõ ízben a 2009. adóévi adókötelezettségre alkalmazható – 29/I. § (5) bekezdése [melyet a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 44. §-a iktatott be] ezzel összefüggésben arról rendelkezik, hogy a 2008-as beszámolóban lekötött tartalékként kimutatott fejlesztési tartalék feloldására rendelkezésre álló idõtartam – ha annak egyéb törvényi feltételei fennállnak – hat adóév, azzal, hogy ahol a Tao. tv. 7. § (15) bekezdésének rendelkezése négy adóévet említ, ott hat adóévet kell érteni. A hivatkozott szabály értelmében azon lekötött tartalék összegét, amelyet az adózó a 2008-as beszámolójában jogszerûen mutatott ki [akár azért, mert a 2008. adóévben képezte, akár azért, mert korábban képezte, de még nem használta fel (teljesen) és az adómentes felhasználás határideje még nem járt le], a képzés adóévét követõ hatodik adóév végéig kell a Tao. tv.-ben meghatározott célokra felhasználnia.

A fentiekkel érintett fejlesztési tartalékokat és azok felhasználásának határidejét a következõ példák mutatják be.

   1.      Amennyiben egy 2008-ban alakult, naptári év szerint mûködõ társaság (amely az elõtársasági idõszakról nem készített külön beszámolót, így 2008-ban egy adóéve volt) 2008-ban képzett fejlesztési tartalékot, akkor annak felhasználására nyitva álló idõtartam a képzés adóévét követõ 6 adóév, amelynek végsõ határideje jelen esetben 2014. december 31-e. Az elõtársasági idõszakról történõ külön beszámoló készítése esetén e beszámolóban kimutatott, képzett fejlesztési tartalék  vonatkozásában a végsõ határidõ – tekintettel a 2008-ban keletkezõ két adóévre – 2013. december 31-e.

   2.      Amennyiben egy naptári év szerint, folyamatosan mûködõ adózó a 2005. adóévben képezte a fejlesztési tartalékot, akkor a Tao. tv. 7. § (15) bekezdés szerinti határidõ eredetileg 2009. december 31-e lenne, az átmeneti elõírásra figyelemmel azonban az felhasználható (ha a lekötött tartalékként kimutatott fejlesztési tartalék vagy annak egy része 2008. december 31-én még szerepel a beszámolójában) 2011. december 31-éig.

   3.      Amennyiben egy naptári évtõl eltérõ üzleti év szerint mûködõ adózó (melynek mérlegfordulónapja július 31-e) a 2007. augusztus 1-tõl 2008. július 31-éig tartó üzleti évében (vagyis a 2007-ben kezdõdõ adóévében) képezte a fejlesztési tartalékot (melyet lekötött tartalékként a 2008. adóévi beszámolójában 2009. július 31-én is kimutatott), akkor annak felhasználására nyitva álló határidõ – az eredeti, 2012. július 31-e helyett – 2014. július 31-e (vagyis a 2013-ban kezdõdõ adóévének utolsó napja).

   4.      Amennyiben egy naptári év szerint mûködõ társaság 2007. évben képzett fejlesztési tartalékot, majd 2008. március 31-ei mérlegfordulónappal áttért a naptári évtõl eltérõ üzleti év szerinti mûködésre, akkor (tekintve, hogy 2008-ban két adóév keletkezett) az adómentes feloldás végsõ határideje esetében 2013. március 31-e (vagyis a 2012-ben kezdõdõ adóévének utolsó napja). Amennyiben az áttérést követõ (2008. április 1-jétõl 2009. március 31-ig tartó) üzleti évében is képzett fejlesztési tartalékot, akkor ezen összeg felhasználható 2015. 03. 31-éig.

   5.      Amennyiben egy (naptári év szerint mûködõ) társaság 2005-ben és 2006-ban is képzett fejlesztési tartalékot, és 2008. október 31-én szervezeti formaváltással átalakult, akkor a 2005-ben képzett fejlesztési tartalék felhasználásának végsõ határideje (tekintve, hogy 2008-ban két adóév keletkezik) a jogutód 2008. november 1-jétõl 2008. december 31-éig tartó üzleti évének utolsó napja, vagyis 2008. december 31-e; így erre a fejlesztési tartalékra az átmeneti elõírás nem vonatkozik. A jogelõd által 2006-ban képzett fejlesztési tartalék felhasználására irányadó határidõ pedig – az eredeti 2009. december 31-e helyett – 2011. december 31-e.

   6.      Amennyiben a naptári év szerint mûködõ adózó a 2005. évben képezte a fejlesztési tartalékot és 2007-tõl áttért az eva szerinti adózásra, akkor a fejlesztési tartalék felhasználásának határideje esetében is – a nem evás adózókhoz hasonlóan – (az eredeti 2009. december 31-e helyett) 2011. december 31-e; függetlenül attól, hogy evásként a számviteli törvény hatálya alá tartozók esetén a 2008. évi beszámolójában vagy bevételi nyilvántartást vezetõk esetén az annak megfelelõ nyilvántartásában szereplõ fejlesztési tartalékról van szó.

Forrás: www.apeh.hu

***

EGYSZERES KÖNYVVITEL A GYAKORLATBAN

Útmutató és példatár egyéni vállalkozók,  mezõgazdasági õstermelõk, társadalmi szervezetek könyvvezetési kötelezettségének teljesítéséhez

Aki még nem ismeri – e könyvbõl megtanulhatja, aki már ismeri, e könyv alapján könnyen, gond nélkül és hibátlanul végezheti az egyéni vállalkozók, õstermelõk és társadalmi szervezetek könyvelését.  A könyv a gyakorlati életbõl vett példákkal, magyarázatokkal bemutatja az egyszeres könyvvitel teljes folyamatát, a jobb megértés érdekében mintakönyvelést is ad valamennyi lehetséges gazdasági esemény pénztárkönyvi és naplófõkönyvi könyvelésére.

A könyv teljesen az alapoknál kezdi a könyvviteli feladatok bemutatását, így külön fejezetben foglalkozik a hagyományos, kézzel vezetett könyvelés technikájával is. A számítógéppel végzett könyvvitel is önálló fejezet a könyvben, amelyet jobban meg lehet érteni, ha ismert elõttünk a kézi megoldás is.  Összefoglalóan bemutatjuk a társadalmi szervezetek egyszerûsített mérleg és eredmény-levezetés megállapításának szabályait, továbbá az egyéni vállalkozókon túl speciálisan a  mezõgazdasági õstermelõk jogállását, adózási, járulékfizetési és könyvvezetési lehetõségeit.

Ajánljuk e könyvet magánkönyvelõknek, könyvelõirodáknak – de a feladat iránt érdeklõdõ vállalkozóknak, õstermelõknek, társadalmi szervezeteknek egyaránt.

A szerzõ, Regõs Gábor az Önadózó újság egyik alapítója, a Könyvelõirodák Országos Szövetségének elnöke, 1979 óta foglalkozik könyvviteli programszervezéssel. A mai napig gyakorló könyvelõ és adótanácsadó.

A könyv PÉLDATÁRAT tartalmaz az egyes gazdasági események pénztárkönyvi és naplófõkönyvi könyveléséhez.

A könyv FÜGGELÉKÉBEN szerepel a kézzel vezetett pénztárkönyv és naplófõkönyv mintája.

A könyvhöz jár egy bemutató (demo) CD LEMEZ, amely az egyszeres könyvvitel számítógépes programját tartalmazza.

Kiadó: ADÓNET.HU Zrt. 2009
Terjedelem: 329 oldal
Ára: 9.900,-Ft + postaköltség (Önadózó elõfizetõknek 20% kedvezménnyel: 7.920,-Ft!)

Megrendelés: info@onadozo.hu