kiemelt témák: Mérlegképes könyvelők Könyvvizsgálók Adótanácsadók Vezető állású munkavállalók Vállalkozók

Társasági adó - jövedelem minimum

2008. május 12. 12:13
Forrás: Önadózó

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény lényeges változását eredményezte a 2007. július 1-jétõl a 2007. évi XXXIX. törvénnyel bevezetett jövedelem- (nyereség-) minimum → minimum adóalap, ami nem más, mint korrigált társasági adóalap.

KÖNYVELÕK KÉZIKÖNYVE - praktikus tanácsokkal, magyarázatokkal, megoldásokkal. Terjedelem 576 oldal. Ára: 9.900,-Ft+postaköltség. Kiadó: ADÓNET.HU Zrt. Megvásárolható: Önadózó Ügyfélszolgálat: Bp. József krt. 53. I/8. Tel: 267 5010. Megrendelés: info@adonet.hu

***

A minimum adóalap azokra az adóalanyokra vonatkozik, melyeknél a társasági adóalap vagy az adózás elõtti eredmény közül legalább az egyik nem éri el a jövedelemminimumot. (Tao tv. 6. § (5)-(10)

Ha a társasági adóalap vagy az adózás elõtti eredmény eléri a jövedelemminimumot, nincs teendõ, a kiszámított társasági adóalapot adózzuk le.

Ha a társaságnak nincs megfelelõ nagyságú jövedelme, nyeresége,
• köteles a minimum adóalapot alkalmazni, vagy
• az adóbevalláshoz mellékelt kiegészítõ nyilatkozatot tölt ki

Nem alkalmazza ezt a rendelkezést
– az elõtársasági adóévben és az azt követõ adóévben,
– a non-profit szféra nagy része, illetve
– akit az adóévben vagy a megelõzõ adóévben elemi kár sújtott.

Elemi kár az elemi csapás okozta olyan kár, amelynek mértéke az adózó megelõzõ adóévi évesített árbevé¬telének legalább a 15 százaléka.
(Átalakulással létrejött adózónál a jogelõd árbevételébõl számított, az átalakulás formájá-tól függõen azzal egyezõ, összesített, megosztott árbevételt kell figyelembe venni.)

Elemi csapás különösen a jégesõ, árvíz, belvíz, fagy, homokverés, aszály, hó- jég- és szél-törés, vihar, földrengés, valamint természeti vagy biológiai eredetû tûz. Igazolására a kár tényét tartalmazó okmány, pl. a biztosító, a mezõgazdasági igazgatási szerv, a katasztrófavédelem végrehajtását végzõ szerv által kiállított szakvélemény, jegy-zõkönyv, más okmány felel meg.

Ha ilyennel az adózó nem rendelkezik, az általa kiállított jegyzõkönyv a bizonyítja a kár-okozás tényét, amit a kár keletkezését követõ 15 napon belül meg kell küldeni az adóható-ság részére. A határidõ elmulasztása jogvesztõ.

A minimum alap alkalmazása

Ha az adózó adózás elõtti eredménye vagy társasági adó alapja közül a magasabb érték nem éri el a korrekciós tételekkel csökkentett- növelt összes bevétel 2%-át = minimumalapot, - akkor az így számított minimumalapot kell a társasági adó alapjának tekinteni, vagy választá-sa szerint adóbevallásában nyilatkozatot tenni az Art. 91/A. §-ának (1) bekezdésének meg-felelõen.

* Szociális szövetkezet, iskolaszövetkezet, közhasznú, kiemelkedõen közhasznú non-profit gazdasági társaság, a Munkavál-lalói Résztulajdonosi Program szervezete, közhasznú társaság, a vízitársulat, alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház (ideértve e szervezetek alapszabályában, illetve alapító okiratában jogi személyiséggel felruházott szerve-zeti egységeket is), lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a felsõoktatási intézmény (ideértve az általa létrehozott intézményt is), továbbá a diákotthon.

Összes bevétel = az adóévi beszámoló szerinti értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevétel, pénzügyi mûveletek bevételei és a rendkívüli bevétel.

A jövedelem- (nyereség-) minimum meghatározásakor az összes bevételt csökkenti
– az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatás értéke,
– csökkenti, illetve növeli a kedvezményezett átalakulás, kedvezményezett eszközátruházás, kedvezményezett részesedéscsere miatt keletkezett korrekció.

Ha nincs összes bevételt csökkentõ vagy növelõ korrekciós tétel, a

  jövedelemminimum = az összes  bevétel 2%-ával.

Az adó számításához 2007-re speciális, átmeneti rendelkezést kell alkalmazni, a 2007. évi XXXIX. törvény 9. § (3) és (6)-(7) bekezdése alapján.

Ha az adózás elõtti eredmény vagy a társasági adóalap közül a nagyobb nem éri el a jövede-lemminimumot, választani kell: Nyilatkozattétel vagy a Jövedelemminimum társasági adó-alapként alkalmazása.

A jövedelemminimum választása mellett az adóalany ismét választhat, adóalapját 
 arányosítással, vagy
 megosztással kívánja megállapítani.

Arányosítással:

    A 2007. adóév egészére megállapított társasági adóalapból az adóév elsõ napjától június 30-áig számított naptári napoknak a mûködés adóévi naptári napjaihoz viszonyított (két tizedesjegyre kerekített) arányával meghatározott rész (általános esetben 181/365 nap = kerekítve 0,50)
     és a 2007. adóév egészére megállapított jövedelem- (nyereség-) minimumnak (minimum alapnak) tekintett összegbõl a július 1-jétõl az adóév utolsó napjáig számított napoknak a mûködés adóévi naptári napjaihoz viszonyított (két tizedesjegyre kerekített) arányával megha-tározott rész együttes összegét veszi figyelembe adóalapként (általános esetben 184/365 nap = kerekítve 0,50),

vagy

Megosztással, Közbensõ mérleg alapján:

     2007. június 30-ára készített közbensõ mérleg alapján, a Tao. törvény szerinti adózás elõtti eredménybõl megállapított adóalap
     és a 2007. évi beszámoló alapján a minimum adóalap összegébõl a 2007. június 30-ára készített közbensõ mérleg alapján megállapított jövedelem- (nyereség-) minimumot (mini-mum alapot) meghaladó rész
együttes összege lesz az adóalap.
Erre a közbensõ mérlegre nem vonatkozik a könyvvizsgálati kötelezettség.
   
Egyszerûbben: a közbensõ mérleg alkalmazásánál
- az I. félévre a közbensõ mérleg szerinti társasági adó alapját,
- a II. félévre minimum adóalapot kell figyelembe venni.
(2007. évi beszámolóból számított egész évi minimum adóalapból kivonjuk a közbensõ mér-leg szerinti minimum adóalapot.)

A minimum adóalap alkalmazása mellett is élhet az adózó a 10%-os, kedvezményes kulcsú adómértékkel.

Figyelem! A minimum adóalap is társasági adóalap, nem egy másik adónemhez tartozik!


Adó bevallása, fizetése

A társasági adó alanyának december 20-ig a társasági adó elõlegét ki kellett egészíteni a vár-ható társasági adó összegére, feltéve, hogy az adóévet megelõzõ évben az éves szinten számí-tott árbevétel az 50 millió forintot meghaladta. A feltöltés összegénél már figyelembe kellett venni a minimum adóalapot.
A társasági adóelõleg kiegészítés összegérõl bevallást kellett tenni 2007. december 20-ig 0729K nyomtatványon. Ha az adózóra vonatkozott a feltöltési kötelezettség, a bevallást nullá-san is be kellett nyújtani.

Az éves társasági adó bevallásakor, 2008. május 31-én, megváltoztathatja döntését az adózó, és adhat be nyilatkozatot a minimumadó választása helyett.

Kiegészítõ nyilatkozat kitöltésének választása

Ha az adózó nyilatkozatot tesz, vállalja, az adóellenõrzésnél bizonyítani tudja, hogy adóalapja ésszerû okok miatt nem éri el az elvárt minimumot, és az adott helyzetben a tõle elvárható körültekintéssel eljárva, mindent megtett az eredményes mûködés érdekében.

Ha az adózó az adóbevallásában nyilatkozik arról, hogy nem választja adóalapként a jövede-lem- (nyereség-) minimumot, köteles az adóbevallásához mellékelni az állami adóhatóság által rendszeresített bevallást kiegészítõ nyomtatványt. A nyomtatvány a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minõsül. (Art 91/A. §)

Az adóhatóság a bevallást kiegészítõ nyomtatvány adatainak feldolgozását követõen kocká-zatelemzõ program segítségével, számítógépes úton, ellenõrzésre választja ki azokat az adó-zókat, amelyeknél alapos okkal feltételezhetõ, hogy a vállalkozási tevékenység kimutatott eredménye a bevételek eltitkolásának vagy szabálytalan költségelszámolásnak a következmé-nye.

Az adóhatóság által kétségbe vont gazdasági események valódiságát, és azt, hogy a költségek, ráfordítások ténylegesen a vállalkozás érdekében merültek fel, az adózónak kell bizonyítania. Ha az ellenõrzés során ez a bizonyítás nem sikerül, vagy az adózó jelentõs számban és mér-tékben nem tudja bizonyítani, az adóhatóság az adóalapot, adót becsléssel állapítja meg (fel-téve, hogy az Art. 108. § (3) bekezdésének e) pontjában meghatározott becslés feltételei telje-sülnek).

Ha a megállapítás szerint a vállalkozás eredménye és az abból származó jövedelem valószínû-síthetõen nem nyújt fedezetet a magánszemély tulajdonos életviteléhez szükséges kiadásokra (ráfordításokra), befektetésekre, az adóhatóság a magánszemélyt bevallás kiegészítésére hív-hatja fel.
Az adóhatóság a bevallások benyújtásának határidejétõl számított 30 napon belül az adózót ellenõrzésre választja ki, amirõl az adózót értesíti.

Az értesítés nem minõsül az ellenõrzés megkezdésének. Az ellenõrzést az adóhatóság a kivá-lasztástól számított egy éven belül köteles megkezdeni.

Ha az adózó nyilatkozatát hibásan, hiányosan töltötte ki, a nyilvántartásba vételtõl számított 8 napon belül kérheti az adóhatóságtól a nyilatkozat kijavítását.

Ha önellenõrzés következtében az adózó társasági adóalapja a minimum adóalap összege alá csökken, kötelezõ az önellenõrzési laphoz mellékelni kell a bevallás kiegészítõ nyilatkozatot. 

Csüllög Endréné

***

JÁRULÉKFIZETÉSI ABC 2008 - Ára: 4900,-Ft. Szerzõk: Matlné Kisari Erika, Pintérné dr.Molnár Ilona, Széll Zoltánné. Lektor: dr.Jurányi Benedekné. Terjedelem: 253 oldal. Kiadó: ADÓNET.HU Zrt. Megrendelés: info@onadozo.hu

***

Adótanácsadás, vagyontervezés, cégalapítás, képviselet adóügyben: ADÓNET.HU Zrt. Budapest, József körút 53. I. em. 8. Tel: 06 1 267 5010 – e-mail: info@adonet.hu - Félfogadás: egyezetett idõpontban.