A gazdálkodói tevékenység továbbfolytatása egyéni cégként, vagy egyszemélyes kft.-ként

SZJA

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu

Címkék: egyéni vállalkozó, egyéni cég


Az egyéni vállalkozó egyéni céget alapíthat,  azonban így az alapítást megelőző nappal a tevékenysége tekintetében kikerül az Szja tv. hatálya alól. Az egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenység folytatására korlátolt felelősségű társaságot alapíthat.

Az egyéni vállalkozó egyéni céget alapíthat,  azonban így az alapítást megelőző nappal a tevékenysége tekintetében kikerül az Szja tv. hatálya alól.

Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnése miatt

  • a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napra vonatkozóan leltárt kell készítenie, valamint
  • nyilvántartásai alapján tételes kimutatást kell összeállítania a követelésekről, továbbá nettó értéken a tárgyi eszközökről, nem anyagi javakról megjelölve az egyéni cég tulajdonába nem pénzbeli hozzájárulásként kerülőket azon az értéken is, amely értéket az egyéni cég alapító okiratában rögzített.

Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatti megszűnésekor a fejlesztési tartalékra, a foglalkoztatási kedvezményre, a nyilvántartott adókülönbözetre vonatkozó szabályok szempontjából, az előírt nyilvántartási kötelezettség betartása mellett nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszűntnek tekinteni, ha úgy dönt, hogy az előírt nyilvántartási kötelezettségeit egyéni cégként kezeli.

Nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszűntnek tekinteni az egyéni cég tulajdonába adott olyan eszközök esetében, amelyekre az egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezményt és/vagy kisvállalkozások adókedvezményét érvényesítette.

Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatti megszűnésekor a vállalkozói bevételek és költségek megszűnéssel összefüggő elszámolására irányadó rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a leltárban, illetve a tételes kimutatásban feltüntetett, nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni cég tulajdonába adott

  • eszköznek az alapító okiratban meghatározott értéke (apport) vállalkozói bevételnek
  • értékcsökkenési leírásként a tulajdonba adásig még el nem számolt, a tárgyi eszközök, nem anyagi javak nyilvántartás szerinti nettó értéke vállalkozói költségnek tekintendő.

A megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában a magánszemélynek az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig az egyéni cég tulajdonába nem adott követelésre tekintettel befolyt ellenértéket (bevételt) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie.

A volt egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggésben felmerült kiadásoknak az egyéni cég általi megtérítése nem keletkeztet vállalkozói bevételt, ha ezen kiadások közvetlenül szolgálják az egyéni cég tevékenységét (ideértve különösen a szállítói követelések megtérítését).

A magánszemélynek az adóévről szóló adóbevallásában a speciális megszűnési szabályok alkalmazásával megállapított jövedelmet, valamint az annak megfelelő vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettségét kell bevallania és megfizetnie, ha nem választja az úgynevezett különbözet szerinti adózást.

A különbözet szerinti adózás azt jelenti, hogy a magánszemély

  • az egyéni vállalkozásból származó jövedelmét, és annak adókötelezettségét a megszűnés szabályainak figyelmen kívül hagyásával is megállapítja, majd
  • a megszűnés szabályai szerint megállapított adókötelezettségéből levonja a megszűnés szabályai nélkül megállapított adó összegét.

Ha a különbözet 10 000 forint alatti, akkor azt a bevallás benyújtásakor, ha pedig több mint 10 000 forint, akkor azt három egyenlő részben kell megfizetni. Az első részletet az adóévi, a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként kell bevallani a megszűnés adóévéről szóló személyijövedelemadó-bevallásban. Az adót a bevallás, illetve a kötelezettségek évére vonatkozó személyijövedelemadó-bevallás benyújtásának határidejéig kell megfizetni.

Az egyéni vállalkozó – kivéve a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozót a szünetelés időtartama alatt – a vállalkozói tevékenység folytatására korlátolt felelősségű társaságot alapíthat.  Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság a törvény erejénél fogva megszűnik, ha az egyéni vállalkozó korlátolt felelősségű társaságot alapított, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon.

A kft. alapítása előtt az egyéni vállalkozónak

  • el kell végeznie az eszközök és kötelezettségek leltározását,
  • meg kell határoznia, hogy az egyéni vállalkozóként kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközként, nem anyagi jószágként nyilvántartásba vett vagyontárgyak közül mely vagyontárgyak képezik a vagyoni hozzájárulását és mely kötelezettségeket adja át az alapítandó korlátolt felelősségű társaságnak,
  • el kell készítenie a korlátolt felelősségű társaság nyitómérleg-tervezetét,
  • gondoskodnia kell a foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítéséről, a kft-nél történő továbbfoglalkoztatásról szóló tájékoztatásról.

Az egyéni vállalkozót a korlátolt felelősségű társaság vagyonaként megjelölt vagyontárgyai tekintetében megillető jogok, valamint az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenysége során kötött szerződései körében szerzett jogok a korlátolt felelősségű társaságot jogutódként illetik meg. Az egyéni vállalkozót terhelő kötelezettségek a korlátolt felelősségű társaságot jogutódként terhelik, az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnéséig vállalt, az egyéni vállalkozót terhelő kötelezettségekért a korábban egyéni vállalkozóként eljáró magánszemély és a korlátolt felelősségű társaság az elévülési időn belül korlátlanul és egyetemlegesen felel.

Ha az egyéni vállalkozó egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot hoz létre, és emiatt az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnik, az adókötelezettségekre az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatti megszűnésére vonatkozó fenti szabályokat kell alkalmaznia.

Ha az egyéni vállalkozó a tevékenységét ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda tagjaként folytatja, akkor a tagi jogviszony keletkezését megelőző napra vonatkozóan egyéni vállalkozói jogállása megszűnik, és a jövedelmét speciális rendelkezések alapján – a tevékenység megszüntetésére vonatkozó rendelkezések szerint – kell megállapítania.

***

MUNKÁLTATÓI ADATKEZELÉS KÉZIKÖNYVE ÉS IRATMINTÁI

Kiadványunk a munkavállalók személyes adatainak jogszerű és bizalmas kezeléséhez ad gyakorlati segítséget és megoldásokat, ezzel kialakítható és fenntartható a jogszerű munkáltatói adatkezelés rendje. Kiadványunkkal a munkáltatók tesztelhetik, hogy eddigi gyakorlatuk és adatkezelésük biztonsági szintje mennyiben felel meg a hatályos jogi előírásoknak. ● Tartalom: A munka törvénykönyve adatkezelési szabályai ● Munkáltatók a GDPR hatálya alatt ● Munkaügyi-személyzeti nyilvántartás és adatkezelés ● A munkáltató által biztosított e-mail fiók, számítógép és mobiltelefon ellenőrzése ● Munkahelyi kamerás megfigyelés alkalmazásának feltételei ● A munkáltató kötelező adatkezelései ● Útmutató az iratminták alkalmazásához További infó és megrendeléés: Önadózó Webáruház

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Az Önadózó csomag előfizetési díja 2022. 6-12. hónapra 16.905,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2022, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2022, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése


Vissza az előző oldalra