A GDPR-tól eltérő adatvédelmi szabályokat állapított meg a 179/2020. Korm. rendelet

JOG

Nyomtatás
Forrás: Önadózó | Szerző: dr. Szabó Tibor

Címkék: GDPR, koronavirus-járvány, munkahelyi adatkezelés


A rendelet nem tartalmaz különösebben szofisztikált rendelkezéseket a személyi hatályát illetően. Így a munkavállalóikat a koronavirus miatt kérdőivező munkáltatókra, ügyfelek, látogatók ilyen adatait kezelő gazdálkodó szervezetkre is kiterjed. Az alapvető címzetti állami szerveken túl.

A Kormány 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről a Magyar Közlönyv 2020/98-as számában került kihirdetésre. Hatályba lépett 2020. május 5-én. Hatályos a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig. A rendeletet a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

A Korm. rendelet nem tartalmaz különösebben szofisztikált rendelkezéseket a hatályát illetően. A  hatálya  – a GDPR-t érintő rendelkezési tekintetében  - az adatkezelési céllal meghatározott: mindazon adatkezelőkre kiterjed, akik / amelyek a  koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése, valamint továbbterjedésének megakadályozása céljából kezelik / kezelhetik természetes személyek személyes adatait.

Ezek alapvetően az állami szervek, de például a munkáltatók is végezhetnek ilyen célú adatkezelést, hiszen kérdőiív kitöltésére kérhetik fel munkavállalóikat a koronavírus fertőzöttséggel kapcsolatban.  Ügyfelek, látogatók irányában is végezhető ilyen adatkezelés. https://naih.hu/files/NAIH_2020_2586.pdf

Tehát a Korm. rendelet az ilyen célú adatkezelések tekintetében enged eltérést a GDPR 13-14, 15-22 , és 77-79. cikkeitől, az alábbiak szerint:

1. Eltérés a GDPR 13-14. cikkektől

A 13. cikk  rendelkezik a rendelkezésre bocsátandó információkról, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik.

A 14. cikk rendelkezik a rendelkezésre bocsátandó információkról, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg.

A Korm. rendelet szerint az e cikkek szerinti tájékoztatást teljesítettnek kell tekinteni, ha a kérdéses koronavírussal kapcsolatos adatkezelés esetében az  adatkezelés céljait, jogalapját és terjedelmét közérthető formában rögzítő általános tájékoztató elektronikus úton közzétett módon az  érintett rendelkezésére áll.

2. Eltérés a GDPR 15-22. cikkektől

A GDPR kérdései cikkei az érintetti jogokat részletezik, a következők szerint:

15. cikk - Az érintett hozzáférési joga

16. cikk - A helyesbítéshez való jog

17. cikk - A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

18. cikk - Az adatkezelés korlátozásához való jog

19. cikk - A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

20. cikk - Az adathordozhatósághoz való jog

21. cikk - A tiltakozáshoz való jog

22. cikk - Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ezen adatkezelési jogok érintetti kérelem alapján gyakorolhatók. A Kormányrendelet szerint az e cikkek szerinti jogok gyakorlása érdekében az érintettnek az adatkezelőhöz benyújtott kérelme alapján teendő minden intézkedést a  veszélyhelyzet megszűnéséig fel kell függeszteni, ezen intézkedésekre irányadó határidők kezdő napja a  veszélyhelyzet megszűnésének napját követő nap. Az  érintettet erről a  veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított kilencven napon belül tájékoztatni kell. (1.§ /2/)

3. Eltérés a GDPR 77-79. cikkektől

A GDPR

77. cikke a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról, a

78. cikke a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jogról, a

79. cikke az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jogról

rendelkezik.

A Kormányrendelet eltérő rendelkezése az, hogy e cikkekben meghatározott jogok érvényesítése esetén a bejelentés, kérelem, illetve keresetlevél alapján meginduló eljárás határidejének kezdő napja a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő nap (1.§ /4/). 

4. Eltérés az Infotörvénytől

Az előbbi rendelkezések vonatkoznak az Infotv. 14.§-a 16.§/1/-/2/ bekezdése,  22-23.§ és 52.§ /1/ bekezdésben meghatározott jogokra is.

A Kormányrendelet  további rendelkezései a közérdekű adatok megismerésére – illetve ezek eltérő szabályiara vonatkoznak. Így például az  adatigénylés csak akkor teljesíthető az  igénylő által kívánt formában, ha az  egyébként nem jár az  igénylő  személyes megjelenésével. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az  adatot kezelő az  igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy a törvény szerinti 1 5 napos határidőben való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

dr. Szabó Tibor ügyvéd

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 9-12. hónapra 8.232,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra