A környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség átvállalása

Forrás: Önadózó 2021/05 | Szerző: Fekete Antal

Címkék: környezetvédelmi termékdíj


A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos kötelezettség – és így annak megfizetése is – optimalizálható azon gazdálkodók számára, amelyek külföldi termékértékesítést is végeznek, vagy a termékdíjjal terhelt terméket feldolgozzák, felhasználják úgy, hogy ugyancsak termékdíjas terméket hoznak létre. Az optimalizáció azt jelenti jelen esetben, hogy a termékdíj-kötelezettséget átvállalja a beszerző, és ebből következően termékdíj nélkül tud értékesíteni.

A környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség teljesítése adminisztráció-igényes tevékenység, ugyanakkor a fizetendő termékdíj a kötelezett által nem jelentéktelen költséget jelent. Ez a kötelező költségvetési befizetés a vevő számára azt eredményezi értelemszerűen, hogy beépül valamely termék eladási árába. Ha a vevő a megvásárolt terméket például külföldre értékesíti, akkor – természetesen – a környezetvédelmi termékdíjat visszaigényelheti, ez azonban egyrészt ugyancsak adminisztráció-igényes, másrészt a beszerzéshez képest jóval későbbi időben (ne feledjük, a termékdíj-bevallás és –visszaigénylés gyakorisága negyedév) juthat hozzá a kérdéses összeghez.

Az átvállaló a termékdíj-kötelezettséget, annak minden elemével vállalja át, a kötelezettségek a következők:

Termékdíjköteles termékkel, illetve a termékdíjjal összefüggő

a) bejelentkezési,

b) bejelentési, változás-bejelentési,

c) termékdíj-megállapítási, termékdíj-előleg megállapítási,

d) termékdíj-bevallási, termékdíj-előleg bevallási,

e) termékdíj-fizetési, termékdíj-előleg fizetési,

f) bizonylat kiállítási, -megőrzési, számlamegőrzési, számlán történő feltüntetési,

g) nyilvántartás-vezetési,

h) adatszolgáltatási, ideértve a nem csomagolószerként forgalomba hozott, az e törvényhez tartozó végrehajtási rendeletben meghatározott csomagolószer katalógusban szereplő árukra vonatkozóan is,

i) nyilatkozattételi

kötelezettség.

  1. Az átvállalás általános szabályai

Az átvállalás lehetőségét a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 14. §-a teszi lehetővé, és szabályozza. További részletszabályokat állapít meg a 343/2011. Korm. rendelet. Az átvállalás azt eredményezi, hogy ezzel az aktussal az eredeti kötelezett mentesül a kötelezettsége alól. A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogok és kötelezettségek tehát az átvállalót illetik, illetve terhelik.

A kötelezettség átvállalásának lehetséges módozatai:

  • számlán történő átvállalás. Számla alapján a termékdíj-kötelezettséget belföldi előállítású termékdíjköteles egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba hozó, annak a kibocsátott számlán történő feltüntetésével a kötelezettől átvállalhatja. Mert a belföldi előállítású termékdíjköteles egyéb kőolajtermék esetén a kötelezett egyébként az első belföldi forgalomba hozó vevője. Ez esetben tehát „visszafelé” történik az átvállalás.
  • szerződéssel történő átvállalás. Ez esetben a kötelezett vevője vállalja át a kötelezettséget, erről részletesen a továbbiakban lesz szó. 

Az átvállalás esetén a kötelezettség átszállásának időpontja megegyezik a kötelezettség keletkezésének általános szabályával. Azaz a termékdíj-kötelezettség – ha a törvény másként nem rendelkezik - az első belföldi forgalomba hozatalkor a számlán vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján keletkezik.

Hibás teljesítés esetén a termékdíj-kötelezettség nem száll át az átvállalóra. Hibás a teljesítés, ha az átvállalás nem a kötelezettől történt, a záradékszöveg nem kerül a számlán feltüntetésre vagy a termékdíj nem a hatályos díjtétellel került kiszámításra. Nem minősül a követelmény hibás teljesítésének a betűhiba, ide nem értve a záradékszövegben történő jogszabályi helyre való hivatkozást.

Átvállalás esetén – szerződéses átvállalás - a termékdíj-kötelezettség az átvállaló általi belföldi forgalomba hozatalkor, saját célú felhasználáskor, vagy készletre vételkor keletkezik.

Az egyéb kőolajtermék termékdíj-kötelezettség számla alapján való átvállalása esetén a számlán „az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj-kötelezett, a bruttó árból ......... Ft termékdíj átvállalásra került” szövegű záradékot kell feltüntetni.

Szerződéses átvállalás esetén a belföldi forgalomba hozatalról szóló számlán - a számla tételeire hivatkozva - a következő szöveget kell feltüntetni: „a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés ...) pontja ...) alpontja alapján a vevőt terheli”.

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 9-12. hónapra 8.232,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra