Általános forgalmi adóval kapcsolatos Brexit információk

ÁFA

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: Brexit


Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történő, tervezett kilépésének (Brexit) közeledtével az adózással kapcsolatban is számos jelentős változásra lehet számítani. Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adózással kapcsolatos kérdéseket, témaköröket, amelyek a gazdálkodó szervezeteket és a természetes személyeket érinti, érintheti a Brexit következményeként. 

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt jelenti, hogy az elsődleges és másodlagos uniós jogszabályok „a kilépés időpontjától” kezdődően nem alkalmazandók többé az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező, megerősített megállapodás eltérő időpontot határoz meg. Az Egyesült Királyság ezt követően „harmadik ország” lesz.

Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történő, tervezett kilépésének (Brexit) közeledtével az adózással kapcsolatban is számos jelentős változásra lehet számítani. Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adózással kapcsolatos kérdéseket, témaköröket, amelyek a gazdálkodó szervezeteket és a természetes személyeket érinti, érintheti a Brexit következményeként. 

Az Európai Bizottság 2019. február 18-án megjelent sajtóközleménye szerint (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_hu.htm)  „az érdekelt feleknek, valamint a nemzeti és uniós hatóságoknak két lehetséges fő forgatókönyvre kell felkészülniük: 

  • ● Amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodást a kilépés időpontja előtt megerősítik (rendezett kilépés), úgy az Egyesült Királyság tekintetében az uniós jog 2021. január 1-jén, azaz a 21 hónapos átmeneti időszak után veszti hatályát, vagyis az Egyesült Királyságra ezen időpontig az uniós jog lesz irányadó, függetlenül attól, hogy már nem lesz az EU tagállama. A kilépésről rendelkező megállapodás lehetővé teszi az átmeneti időszak legfeljebb egy vagy két évvel történő egyszeri meghosszabbítását.

● Amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodást a kilépés időpontja előtt nem erősítik meg (rendezetlen kilépés), úgy nem lesz átmeneti időszak, és az uniós jog a kilépés időpontjában veszti hatályát az Egyesült Királyságra vonatkozóan és az Egyesült Királyságban. Ez a „megállapodás nélküli brexit” vagy „radikális szétválás” forgatókönyve.”

 Az Európai Bizottság honlapján elérhető legfontosabb anyagok:

 A kilépési megállapodás tervezete angolul, és magyarázata magyarul.

Felkészülési értesítések

Hogyan célszerű felkészülni a Brexitre?

https://ec.europa.eu/info/brexit_en

Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése és a vámügyekre, valamint a közvetett adózásra vonatkozó uniós szabályok

 Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése és a hozzáadottérték-adóra vonatkozó uniós szabályok

Az alábbiakban a lehetséges forgatókönyvekre figyelemmel adónemenként áttekintjük a legfontosabb információkat. 

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

 Az Európai Unió és az Egyesült Királyság között jelenleg is folyamatban vannak a tárgyalások annak érdekében, hogy a kilépés megállapodással rendezett úton történjen meg (rendezett kilépés). A kilépési megállapodás értelmében a kilépéstől 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakban Egyesült Királyság már nem lesz az Európai Unió tagállama, azonban az általános forgalmi adó, illetve hozzáadottérték-adó (a továbbiakban együtt: áfa) szempontjából még tagállamként kell kezelni, majd az átmeneti időszak lezárultával kell rá a harmadik országra vonatkozó szabályokat alkalmazni. Ugyanakkor szükséges felkészülni arra az esetre is, ha a Brexitre kilépési megállapodás nélkül kerül sor (rendezetlen kilépés). Ez utóbbi esetben az Egyesült Királyságot a kilépés időpontjától az áfa szempontjából azonnal harmadik országként kell kezelni.

 Az alábbi tájékoztatás a kilépésről szóló megállapodás alapján rendelkezésre álló információkon alapul.

I. Rendezett kilépés

Abban az esetben, ha a kilépésről rendelkező megállapodást a kilépés időpontja előtt megerősítik, az Egyesült Királyságot a 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakban az áfa szempontjából úgy kell kezelni, mint az Európai Unió bármely más tagállamát. Ez az áfa szempontjából többek között a következőket jelenti.

  1. 1. Határon átnyúló termékértékesítések, termékbeszerzések

 A határon átnyúló termékértékesítések, termékbeszerzések tekintetében az átmeneti időszakban az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) Közösségen belüli (adómentes) termékértékesítésre, a Közösségen belüli termékbeszerzésre, illetve a távolsági értékesítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Ez többek között azt jelenti, hogy az Áfa tv. értelmében, továbbra is fennáll az A60-as számú összesítő nyilatkozat benyújtására vonatkozó kötelezettség, és változatlanok a közösségi adószám számlán való feltüntetésének a szabályai.

 Az átmeneti időszakot követően az Egyesült Királyságra a harmadik országra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, így az Egyesült Királyságból az EU-27 területére irányuló termékértékesítésekre az Áfa tv. importra, az Egyesült Királyságba irányuló termékértékesítésekre pedig az az Áfa tv. exportra vonatkozó előírásai lesznek érvényesek.

 A termékmozgásokkal összefüggésben a kilépési megállapodás előírja, hogy amennyiben az Egyesült Királyság területéről úgy adnak fel vagy fuvaroznak el terméket valamely tagállam (pl. Magyarország) területére, vagy valamely tagállam területéről (pl. Magyarország) úgy adnak fel vagy fuvaroznak el terméket az Egyesült Királyság területére, hogy a feladás vagy fuvarozás az átmeneti időszak vége (2020. december 31) előtt kezdődött, azonban ezt követően ért véget, úgy ezeket az ügyleteket áfa szempontból továbbra is a Közösségen belüli ügyletekre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni (Közösségen belüli termékértékesítés, Közösségen belüli termékbeszerzés, távértékesítés).

 A kilépési megállapodás továbbá rendelkezik arról, hogy az előző bekezdésben hivatkozott ügyletek, valamint az átmeneti időszak vége előtt, az Egyesült Királyság és valamely tagállam (pl. Magyarország) között határon átnyúlóan teljesített ügyletek tekintetében az átmeneti időszak végétől (2020. december 31.) számított 5 évig továbbra is alkalmazni kell az EU-s áfa rendelkezéseket az adóalany jogaira és kötelezettségeire.

 2. Határon átnyúló szolgáltatások

 A határon átnyúló, tagállamok és harmadik országok közötti szolgáltatásnyújtások kapcsán a Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (a továbbiakban: Héa-irányelv) különböző héafizetési, héabevallási rendszereket szabályoz. A szolgáltatások teljesítési helyére vonatkozóan, az egyes ügylettípusok tekintetében különböző szabályokat állapít meg a Héa-irányelv, a Héa-irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 2011/282/EU végrehajtási rendelet (amely a tagállamokban közvetlenül hatályos), valamint e szabályokkal összhangban az Áfa tv. A szolgáltatások teljesítési helye határozza meg, hogy hol keletkezik adófizetési kötelezettség az ügylet után. A teljesítés helye több tényezőtől függ, többek között a szolgáltatás tartalmától, jellegétől, a szolgáltatást igénybevevő személyétől (adóalany vagy nem adóalany az igénybevevő).

 Az átmeneti időszakban az Áfa tv. értelmében továbbra is fennáll az A60-as számú összesítő nyilatkozat benyújtására vonatkozó kötelezettség, és változatlanok a közösségi adószám számlán való feltüntetésének szabályai.

 Az átmeneti időszakot követően az Egyesült Királyságot harmadik országként kell kezelni áfa szempontból, de néhány kivételtől eltekintve (Közösségen kívül letelepedett nem adóalanyok részére nyújtott, az Áfa tv. 46. §-ban meghatározott szolgáltatások) az Egyesült Királyság kilépése a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyét nem változtatja meg. Ugyanakkor változik annak igazolásának módja, hogy a szolgáltatás nyújtása kinek a részére történik.

 3. Pénzügyi képviselő

 A jelenleg hatályos szabályozási környezetben az Egyesült Királyságban letelepedett adóalanyok, akik/amelyek Magyarországon gazdasági céllal nem telepedtek le, az Áfa tv.-ben szabályozott jogaik gyakorlására, kötelezettségeik teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhatnak meg, de erre nem kötelesek. Mivel az átmeneti időszakban az Egyesült Királyságot úgy kell kezelni az áfa vonatkozásában, mint a többi tagállamot, az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyságban letelepedett adóalanyok számára pénzügyi képviselő megbízása továbbra sem kötelező. 

Az Áfa tv. jelenleg hatályos rendelkezései értelmében kötelező pénzügyi képviselő megbízása a harmadik országbeli illetőségű adóalanyoknak, ha belföldön gazdasági céllal nem telepedtek le, de Magyarországon teljesített ügyleteikre tekintettel adófizetési kötelezettségük keletkezik. Tekintve, hogy az átmeneti időszakot követően az Egyesült Királyságot harmadik országként kell kezelni, a pénzügyi képviselő megbízása a Magyarországon nem, de az Egyesült Királyságban gazdasági célú letelepedéssel (gazdasági célú letelepedés hiányában lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel) bíró adóalanyok esetében kötelező lesz. 

A pénzügyi képviselővel kapcsolatban az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény további rendelkezéseket tartalmaz. Eszerint az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhat meg. Az adóhatóság a bejelentés alapján a külföldi vállalkozást és pénzügyi képviselőjét nyilvántartásba veszi és a külföldi vállalkozás számára adószámot állapít meg. Kiemelendő ugyanakkor, hogy az adóazonosító számmal már rendelkező vállalkozásnak nem kell ismételten kérnie a nyilvántartásba vételét, esetükben csupán a pénzügyi képviselő bejelentésére van szükség. 

  1. 4. Áfa-visszatéríttetés 

Az átmeneti időszakban az Egyesült Királyságot úgy kell kezelni, mintha az EU tagállama volna. Így az átmeneti időszakban az Egyesült Királyságban gazdasági céllal letelepedett adóalanynak a Magyarországon megfizetett áfára vonatkozó visszatérítési kérelmét az Áfa tv. XVIII. fejezete, valamint a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottértékadóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008/9/EK Irányelv értelmében a letelepedés helye szerinti tagállamhoz, azaz az Egyesült Királyság illetékes hatóságához kell benyújtani, továbbá a visszatérítés teljesítéséhez nem szükséges viszonossági megállapodás megléte az Egyesült Királyság és Magyarország között.

Az átmeneti időszakban a Magyarországon gazdasági célú letelepedéssel rendelkező adóalany által az Egyesült Királyságban megfizetett áfa visszatérítése iránti kérelmet az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény XXII. fejezetében szabályozott módon a magyar adóhatósághoz kell benyújtani.

Tekintve, hogy az átmeneti időszakban az Egyesült Királyság a többi tagállammal esik egy tekintet alá, a Közösség más tagállamában megfizetett áfa az Egyesült Királyságban gazdasági céllal letelepedett adóalanynak – a vonatkozó feltételek fennállása esetén – visszajár, valamint a Közösség Egyesült Királyságtól eltérő más tagállamában gazdasági céllal letelepedett adóalany által az Egyesült Királyságban megfizetett áfa is visszajár a vonatkozó feltételek fennállása esetén. A hatályos EU-s szabályozás értelmében ugyanakkor a visszatérítés tagállamában nem letelepedett adóalanyok a tárgyévben felszámított áfa visszatéríttetését a tárgyévet követő év szeptember 30-ig kérhetik. A kilépési megállapodás lerövidíti a visszatérítési kérelem benyújtásának határidejét az Egyesült Királyság/EU-27 vonatkozásában. A kilépési megállapodás értelmében így a belföldi adóalanyok részére az Egyesült Királyságban, illetve az egyesült királyságbeli adóalanyok részére belföldön felszámított áfa visszatéríttetésére vonatkozó, 2020-as évet érintő kérelmek benyújtásának határideje a fentiektől eltérően 2021. március 31.

Az átmeneti időszakot követően az Egyesült Királyságban gazdasági céllal letelepedett adóalany által Magyarországon megfizetett áfa, illetve a Magyarországon gazdasági célú letelepedéssel rendelkező adóalany által az Egyesült Királyságban megfizetett héa abban az esetben jár vissza – figyelemmel a jelenlegi szabályozási környezetre –, amennyiben az Egyesült Királyság és Magyarország viszonosságban állapodik meg egymással.

  1. 5. Külföldi utas számára adható áfa-visszatérítés

 Az Áfa tv. – a Héa-irányelvben foglaltakkal összhangban – az export adómentességek körében külön szabályozást tartalmaz az olyan termékértékesítés adómentességére, amelynél a beszerző külföldi utas és a termék a külföldi utas személyi vagy útipoggyászának részeként hagyja el a Közösség területét.

 Az Áfa tv. alkalmazásában külföldi utas az a természetes személy, aki
● a Közösség egyetlen tagállamának sem állampolgára, és nem jogosult a Közösség egyetlen tagállamában sem állandó tartózkodásra, továbbá az, aki
● a Közösség valamely tagállamának állampolgára ugyan, de a lakóhelye a Közösség területén kívül (vagyis harmadik országban) van.

A vonatkozó szabályok értelmében, az átmeneti időszakban – tekintve, hogy az Egyesült Királyság a Közösség tagállamaival esik egy tekintet alá – az Egyesült Királyság állampolgárai által Magyarországon vásárolt termékek kapcsán az Egyesült Királyság állampolgárait nem illeti meg áfa-visszatérítés/adómentesség. A számukra áfával értékesítő adóalany a termékre vonatkozó adómértéknek megfelelő áfát számít fel.

Az átmeneti időszakot követően azonban az Egyesült Királyság állampolgárai, illetve a Közösség valamely tagállamának azon állampolgárai, akiknek a lakóhelye az Egyesült Királyságban van, már megfelelnek a külföldi utas Áfa tv.-beli fogalmának, így az Áfa tv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén áfa-visszatérítésre vagy adómentességre jogosultak.

  1. 6. Egyablakos rendszer

Az egyablakos rendszer szolgál arra, hogy az adófizetés helye szerinti tagállamban (fogyasztási tagállam) nem letelepedett adóalanyok a nem adóalanyok részére nyújtott távközlési, műsorszolgáltatási és elektronikus szolgáltatás után az adót bevallják és megfizessék. Ezen rendszerben a bevallásokat és a befizetéseket az adóalany letelepedésének tagállama adóhatóságához kell benyújtani. Amennyiben az egyablakos rendszer keretében benyújtott bevallásokat korrigálni szükséges, úgy a bevallás korrekcióját az eredeti bevallás benyújtása esedékességének időpontjától számított 3 évig lehet (kell) a letelepedési tagállamnál megtenni (ezt követően a fogyasztási tagállamnál kell ezt közvetlenül kezdeményezni). A fentiektől eltérően a kilépési megállapodás értelmében az Egyesült Királyságban, mint letelepedési tagállamban az egyablakos rendszerben benyújtott azon bevallások, valamint valamely tagállamban (pl. Magyarországon), mint letelepedési tagállamban az Egyesült Királyság vonatkozásában az egyablakos rendszerbe benyújtott azon bevallások tekintetében, melyek az átmeneti időszak vége előtt teljesített ügyletekre vonatkoznak, a korrekciókat legkésőbb 2021. december 31-ig lehet a letelepedési tagállamba benyújtani.

  1. II. Rendezetlen kilépés 

Amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodást a kilépés időpontja előtt nem erősítik meg, úgy nem lesz átmeneti időszak, azaz a megállapodás nélküli Brexit forgatókönyve valósul meg. Ez azt eredményezi, hogy az áfa szempontjából a kilépést követő naptól az Egyesült Királyságot harmadik országként kell kezelni. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján ez az alábbi következményekkel jár.

  1. 1. Határon átnyúló termékmozgások

Megállapodás nélküli kilépés esetén az Egyesült Királyság a kilépés időpontjától harmadik országnak minősül, a vele folytatott kereskedelemben a továbbiakban nem az EU tagállamokra, hanem a harmadik országokra vonatkozó áfa szabályok alkalmazandóak. Így például az Egyesült Királyságba irányuló termékértékesítésekre a termékexport, az Egyesült Királyságból történő termékbeszerzésekre a termékimport szabályait kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a termékértékesítést ugyan a kilépést megelőzően teljesítették, de a termék nem hagyta el az EU-27 területét a kilépést megelőzően, úgy a termékértékesítést már csak a termékexport szabályai szerint lehet áfa mentesen kezelni, ezért az erre vonatkozó igazolásoknak, feltételeknek kell megfelelni. Hasonlóan, amennyiben a kilépést megelőzően az Egyesült Királyságban teljesített termékértékesítés során a termék csak a kilépést követően került be az EU-27 területére, a termékbeszerzésre a termékimport szabályai az irányadóak.

Az Áfa tv. 29. § és 30. §-a szerinti termékértékesítés (távértékesítés) esetében is irányadóak a fentiek, amennyiben a termék a kilépés időpontjáig nem hagyja el az EU 27 területét az Egyesült Királyságba, a termékértékesítésre nem a távértékesítés, hanem a termékexport szabályait kell alkalmazni. Így a termékértékesítés az Áfa tv. 98. §-ában foglalt feltételek mellett élvezhet adómentességet.

Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság és az EU-27-ek között felálló vámhatár miatt torlódások várhatóak az EU-27 és az Egyesült Királyság közötti határon, célszerű a termék küldeménykénti vagy fuvarozásra történő feladásánál figyelembe venni ezt a tényt.

Egyes határon átnyúló Közösségen belüli ügyletek (termékértékesítés, termékbeszerzés, szolgáltatásnyújtás, szolgáltatás igénybevétel) tekintetében összesítő nyilatkozatot kell benyújtania az adóalanynak. Az összesítő nyilatkozatot naptári negyedévenként, vagy naptári havonként kell benyújtania az adóalanynak a tárgynegyedévet követő hónap, illetve a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig. Amennyiben az adóalany olyan ügyletet teljesített, vagy részére olyan ügyletet teljesítettek a kilépésig, amely során a partner (terméket értékesítő, terméket beszerző, szolgáltatást nyújtó, szolgáltatást igénybevevő) egyesült királyságbeli adóalany vagy adófizetésre kötelezett jogi személy volt, és ezen ügyletet a vonatkozó belföldi jogszabály értelmében az összesítő nyilatkozatban fel kell tüntetni, az adóalany köteles ezen ügyletek tekintetében is a vonatkozó összesítő nyilatkozatokban adatot szolgáltatni. Nem kell feltüntetni az összesítő nyilatkozatokban azokat az ügyleteket, melyek az előző pontban leírtak alapján, már mint termékexport és termékimport kezelendőek.

  1. 2. Határon átnyúló szolgáltatások

 A határon átnyúló szolgáltatások tekintetében az I. 2. pontban kifejtettek irányadóak. A kilépést követő napon az Egyesült Királyság harmadik államnak minősül, de néhány kivételtől eltekintve az Egyesült Királyság kilépése az ügyletek teljesítési helyét nem változtatja meg. Az A60-as számú összesítő nyilatkozatban a kilépés napján, illetve azt megelőzően teljesített ügyletet fel kell tüntetni.

 3. Pénzügyi képviselő 

Egy megállapodás nélküli Brexit esetében a kilépést követő napon az Egyesült Királyság harmadik államnak minősül, így az Áfa tv. jelenleg hatályos szabálya értelmében az Egyesült Királyságban gazdasági céllal letelepedett (az Egyesült Királyságban gazdasági célú letelepedés hiányában lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező), Magyarországon adófizetésre kötelezett adóalany számára pénzügyi képviselő megbízása kötelező. A pénzügyi képviselővel kapcsolatban az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény további rendelkezéseket tartalmaz. Eszerint az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhat meg. Az adóhatóság a bejelentés alapján a külföldi vállalkozást és pénzügyi képviselőjét nyilvántartásba veszi és a külföldi vállalkozás számára adószámot állapít meg. Kiemelendő ugyanakkor, hogy az adóazonosító számmal már rendelkező vállalkozásnak nem kell ismételten kérnie a nyilvántartásba vételét, esetükben csupán a pénzügyi képviselő bejelentésére van szükség.

 4. Szűkített egyablakos ügyintézési rendszer (Mini One Stop Shop – MOSS)

Az egyablakos rendszer szolgál arra, hogy az adófizetés helye szerinti tagállamban (fogyasztási tagállam) nem letelepedett adóalanyok a nem adóalanyok részére nyújtott távközlési, műsorszolgáltatási és elektronikus szolgáltatás (a továbbiakban: távolról is nyújtható szolgáltatás) után az adót bevallják és megfizessék. Ezen rendszerben a bevallásokat és a befizetéseket az adóalany letelepedésének tagállama adóhatóságához kell benyújtani.

Az egyablakos rendszer alkalmazásával teljesített ügyletekről a bevallást naptári negyedévente kell teljesíteni, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, valamint az adófizetési kötelezettségnek is eddig az időpontig kell eleget tenni.

Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetén az egyablakos rendszer alkalmazásával teljesített ügyletek vonatkozásában a következő az irányadó. A kilépés időpontjáig az Egyesült Királyságban nem adóalany részére teljesített távolról is nyújtható szolgáltatásokat a 2019. vonatkozó negyedévéről beadandó bevallásban fel kell tüntetni, valamint ezen ügyletek utáni adófizetési kötelezettségnek eleget kell tenni. Amennyiben az adóalanynak a 2019. vonatkozó negyedévét is magában foglaló, az Egyesült Királyságban teljesített ügyletek tekintetében merül fel a kilépést követően bevallás módosítására irányuló kötelezettsége, azt közvetlenül az Egyesült Királyság illetékes hatóságánál kezdeményezheti. A kilépést követően egyesült királyságbeli nem adóalany részére teljesített távolról is nyújtható szolgáltatások után az adót és a bevallást az adóalanyoknak közvetlenül az Egyesült Királyság illetékes hatósága részére kell benyújtani és megfizetni.

Azon adóalanyoknak, akik/amelyek az Egyesült Királyságban voltak kötelesek bejelentkezni vagy választásuk alapján az Egyesült Királyságban jelentkeztek be a MOSS-rendszerbe, a kilépés napját megelőzően át kell jelentkezniük egy másik tagállamba, amennyiben továbbra is a MOSS rendszert kívánják alkalmazni.

A Magyarországon gazdasági céllal letelepedett adóalanyoknak Magyarországon kellett bejelentkezniük a MOSS-rendszerbe, így ezen adóalanyokra a fentiek nem vonatkoznak.

  1. 5. Áfa-visszatérítés

 A belföldön letelepedett, de az Egyesült Királyságban nem letelepedett adóalanyokat az Egyesült Királyságban a részükre felszámított és áthárított általános forgalmi adó tekintetében a 2008/9/EK tanácsi irányelvnek megfelelő nemzeti szabályok szerint illeti meg az áfavisszatérítés a kilépésig teljesített ügyletek vonatkozásában.

Az áfa-visszatérítési eljárás a 2008/9/EK tanácsi irányelvnek megfelelően elektronikus rendszeren keresztül működik a tagállamok között. Ennek értelmében a belföldi adóalanyok az állami adó-és vámhatósághoz történő visszatéríttetési kérelem benyújtásával kezdeményezhetik a más tagállamban rájuk áthárított áfa visszatéríttetését. Ha a kérelem elutasításának nincs helye, az állami adó- és vámhatóság az adózó kérelmét az érkeztetéstől számított tizenöt napon belül továbbítja a visszatéríttetés tagállama illetékes hatóságának.

Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyságnak az EU-ból történő kilépésével egyidejűleg az Egyesült Királyság az európai uniós elektronikus rendszerekből ki lesz zárva, a kilépéstől nem lesz arra lehetőség, hogy az adóhatóság az Egyesült Királyság illetékes hatósága felé továbbítsa az áfa-visszatéríttetésre vonatkozó kérelmeket.

A 2008/9/EK tanácsi irányelv értelmében az adóalany a visszatéríttetés tagállamában felszámított hozzáadottérték-adó visszatéríttetése iránti kérelmét a visszatéríttetési időszakot követő naptári év szeptember harmincadikáig nyújthatja be. Ez a fentiek értelmében azt jelenti, hogy az adóalany akkor tudja a magyar adóhatóságon keresztül kérni az Egyesült Királyságban 2018. évben keletkezett áfa tekintetében a visszatéríttetést, amennyiben a kérelem továbbítására az adóhatóság részéről az illetékes egyesült királyságbeli hatóság részére a kilépésig sor tud kerülni (figyelemmel arra is, hogy az adóhatóságnak 15 nap áll a rendelkezésére a kérelem beérkezésétől, a megfelelő ellenőrzést követően annak továbbításáig). Az adóhatóság a kilépés időpontja után benyújtott áfa-visszatéríttetési kérelmeket nem tudja továbbítani az Egyesült Királyságban illetékes hatóság részére, vagyis a 2018. évre vonatkozóan e határidőig be nem nyújtott, valamint a kilépésig felmerült áfa vonatkozásában a visszatéríttetési kérelmeket közvetlenül az Egyesült Királyság illetékes hatósága részére kell az adóalanyoknak benyújtani.

Ebből kifolyólag célszerű az Egyesült Királyságban felmerült áfa visszatéríttetésére vonatkozó kérelmeket minél hamarabb benyújtani, annak érdekében, hogy azokat az adóhatóság tudja továbbítani az illetékes egyesült királyságbeli hatóság részére.

A kilépés időpontjától az Egyesült Királyság harmadik országnak minősül, így a 2008/9/EK irányelv nem vonatkozik rá. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság a kilépést követően teljesített ügyletek tekintetében nem köteles automatikusan biztosítani az áfa visszatérítését a tagállami adóalanyok számára.

A kilépést követően az Egyesült Királyságban gazdasági céllal letelepedett adóalany által Magyarországon megfizetett áfa, illetve a Magyarországon gazdasági célú letelepedéssel rendelkező adóalany által az Egyesült Királyságban megfizetett héa abban az esetben jár vissza – figyelemmel a jelenlegi szabályozási környezetre –, amennyiben az Egyesült Királyság és Magyarország között viszonossági megállapodás jön létre.

  1. 6. Külföldi utas számára adható áfa-visszatérítés

A kilépést követő naptól az Egyesült Királyság állampolgárai, illetve a Közösség valamely tagállamának azon állampolgárai, akiknek a lakóhelye az Egyesült Királyságban van, megfelelnek a külföldi utas Áfa tv.-beli fogalmának, így a számukra a kilépést követően Magyarországon áfával növelten értékesítő adóalanytól az Áfa tv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén áfa-visszatérítésre jogosultak.

SEGÉDLET ONLINE SZÁMLÁZÁSHOZ KISVÁLLALKOZÓKNAK 

A pdf formátumban letölthető kézikönyv pontról pontra bemutatja, mit kell tennie a kisvállalkozónak ahhoz, hogy megfeleljen az új számlázási szabályoknak – amelyeket július 1-től minden vállalkozásnak kötelező alkalmaznia. A kézikönyv ára magában foglal egy 30 napos jogi tanácsadás szolgáltatást is korlátlan számú kérdés lehetőségével, ennek keretében a szerző dr. Szabó Tibor ügyvéd telefonos konzultáció keretében válaszol a számlázással és a vállalkozás működésével kapcsolatos kérdésekre, szükség esetén segít az online számla regisztrációs lépések elvégzésében is. Ára: 25.400,-Ft - Megrendelés: https://www.onadozo.hu/webaruhaz/e-konyvek-5/segedlet-online-szamlazashoz-kisvallalkozoknak-231


Vissza az előző oldalra