Megjelent az Önadózó 2006 decemberi száma

ART

Nyomtatás
Forrás: Önadózó

A 2007. évben benyújtandó havi járulékbevallásról - Utolsó figyelmeztetés elektronikus bevallás ügyben - A minimum járulékalap és a nyugdíj - December: a változtatási lehetõségek hónapja - Adófeltöltési kötelezettség – Közbensõ mérleg összeállítása – Mi a helyzet a könyvelõk felelõsségével? - Mûalkotások az irodában - Képzõmûvészeti alkotások elszámolása a vállalkozásban ...

A 2007. ÉVBEN BENYÚJTANDÓ HAVI JÁRULÉKBEVALLÁS – ÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

Néhány olyan eltérésre hívom fel figyelmet, ami a korábban használatos bevallásban nem volt benne, illetve a tapasztalatok alapján az új bevallásban módosított formában jelent meg, de nem térek ki a 2007. január 1-jétõl hatályos jogszabályi módosítások miatti adatbõvítésre.  Kitérek az elmúlt idõszakban felvetõdött társadalombiztosítási kérdésre is...


HIBAKÓDOK

A járulékbevallások hibakódjai a www.apeh.hu  mellett letölthetõk a www.onadozo.hu  Segédletek menüjébõl....


UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉS – ELEKTRONIKUS BEVALLÁS ÜGYBEN


A közelmúltban postázta az Adóhivatal az érintettek részére az utolsó ingyenes értesítését. Azokról az érintettekrõl van szó, akiknek jövõre – és ez már nagyon gyorsan itt van – kötelezõ a bevallásait elektronikus úton beadni, és még nem készültek fel rá. Vagyis az APEH még nem tudja, hogy ki az a személy, aki a bevallásaikat megküldi majd részére....


A MINIMUM JÁRULÉKALAP ÉS A NYUGDÍJ

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. tv-be (a továbbiakban: Tbj.) az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. tv. (a továbbiakban: Pü. tv.) által beiktatott új fogalom a minimum járulékalap. A 2006. szeptember 1-jétõl 125.000.- Ft-ban, 2007. január 1-jétõl pedig 131.000.- Ft-ban meghatározott „elvárt” járulékalap révén a foglalkoztatók és biztosítottak számára elõírásra került egy minimális járulékfizetési kötelezettség. ...


DECEMBER:  A VÁLTOZTATÁSI LEHETÕSÉGEK HÓNAPJA


Néhány esetben az  adótörvények választási lehetõséget biztosítanak az adózási mód megválasztásához. Most az általános forgalmi adózási módban lehetséges fõbb választásokkal, ezek szempontjaival foglalkozunk. Közös vonásuk, hogy változásbejelentõ lapon történik a bejelentésük. Azokban az esetekben, amikor választási lehetõség kínálkozik egy-egy adózási témában, a  tevékenység kezdetekor kell döntenünk. Ennek megváltoztatására van most lehetõség december 31-ig. A változtatás lehetõsége azért is felmerülhet, mert idõközben változnak a jogszabályok, változnak a vállalkozás sajátosságai, nagysága is, az új helyzetben már lehet, hogy más szempontok alapján kell dönteni....


ADÓFELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG

December 20: kinek a rémálom, kinek az ajándékozás jut róla eszébe. Rémálom, mert már annyiféle adót kell eddig a napig az adózóknak feltölteniük, hogy igen körültekintõen kell eljárnia annak, aki nem akar a kelleténél többet „idõ elõtt” elutalni az adóhatóságoknak, de ráfizetni sem szeretne, mert túl keveset utalt át adófeltöltés címén. Ajándékozás, csak sajnos fordított értelemben, nem az adóhatóság ajándékozza meg az adózókat. Cikkemben megpróbálok teljes körû áttekintést nyújtani, hogy az ünnepek azért inkább mégis a szeretetrõl, és ne az adóhatóságtól való rettegésrõl szóljanak....


UTÓLAGOS ÁFA LEVONÁSI LEHETÕSÉG SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉRTÉKESÍTÉSE ESETÉN

Az ÁFA Tv. 33. § (2) bekezdés b.) pontja alapján nem vonható le az elõzetesen felszámított adó  személygépkocsi, 125 cm3-nél nagyobb hengerûrtartalmú motorkerékpár, jacht és sport- vagy szórakozási célú hajó beszerzése esetén feltéve, hogy a beszerzés nem továbbértékesítési, vagy nyilvántartásában közvetlen anyagként való felhasználási, vagy a 8. § (4) bekezdés szerinti céllal történik. (Ez utóbbi az adóalany által adóalany saját nevében, más javára megrendelt szolgáltatás.)...


AZ ÁFA VISSZAIGÉNYLÉS TÁRGYI FELTÉTELE – ÉS A SZÁMLA KELTE

A valóságban többször elõfordul, hogy a befogadott számlán feltüntetett teljesítés idõpontjáról már benyújtottuk az áfa bevallást, amikor a nagy értékû  beszerzésünkrõl a számla megérkezik. Igen ám, de a számla kelte pl. a szeptemberi adóbevallási határidõ utáni, pl. október 25. Úgy gondoljuk, hogy önrevíziót nyújtunk be, mivel a teljesítés idõpontja alapján ez az áfa abban az áfa bevallási idõszakban megillet bennünket, amelyrõl a bevallást már beadtuk, s igazából az áfa összegére is szükségünk van. Illetve nem könnyû  meggyõzni a vezetõt, hogy ha minden szeptemberi – látszólag – miért ne kaphatná vissza szeptember hónapra azt a nagy összegû adót....


A REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS

A munkavállalókat foglalkoztató vállalkozókat már annyiféle adóteher sújtja, hogy nehéz mindent követni. A rehabilitációs hozzájárulásról a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A §-a rendelkezik....


AZ ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM SZÁMÍTÁSA

A különbözõ statisztikákban részben adott napi (pl. XII. 31. eszmei idõponti) létszámot, gyakrabban valamely idõszakra vonatkozó átlagos létszámadatot kell jelenteni. Az adatkérésben pontosan meghatározzuk azt a foglalkoztatotti csoportot, melyre a felvétel irányul....


A REHABILITÁCIÓS TÁMOGATÁS ELLENÕRZÉSI MÓDSZEREI

Az adóhatóság a rehabilitációs támogatás ellenõrzése során is az általános ellenõrzési módszerekkel dolgozik, azaz megvizsgálja az adózó iratait, számviteli bizonylatait, nyilvántartásait, azokat összeveti a jogszabályokkal, és megállapításait jegyzõkönyvbe foglalja, illetve határozatot hoz....


A NYUGTAADÁSI KÖTELEZETTSÉG SZABÁLYAIRÓL – ÉS AZOK BETARTÁSÁNAK ELLENÕRZÉSÉRÕL

A nyugtaadás minden vállalkozást érintõ kötelezettség. Mivel ennek elmulasztása esetén súlyos szankciók kiszabására kerülhet sor, ezért szükséges ezeket a szabályokat mindig napirenden tartani, ismereteinket ebben a témában is pontosítani, az érintettekkel, ügyfelekkel  megosztani. A fõbb szabályokat a következõkben foglaljuk össze....

EGY NEM „LÉTEZÕ KISKAPU” A CÉGES TELEFON MAGÁN-HASZNÁLATÁNÁL!

Az utóbbi idõben egyre több helyrõl hallom azt a könyvelõk körében terjedõ „jogértelmezést”, hogy nem kell megfizetni a telefonszámla 20%-a utáni járulékokat és még a teljes áfát is vissza lehet igényelni, ha a magánszemélynek nem 20%-t hanem 30%-t számláz ki a cég. Ez egy téves jogértelmezés. Aki ezen a „kiskapun” bemegy, elõbb-utóbb egy adóellenõrrel találja magát szembe, aki kitessékeli a kapun kívülre....

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI

Manapság, amikor minden foglalkoztatási jogviszonyt árgus szemekkel vizsgálnak a hatóságok – különös jelentõséggel bír, hogy az önkéntes tevékenység végzésére törvényben garantált feltételekkel kerülhessen sor. A 2005. évi LXXXVIII. törvénnyel bevezetett közérdekû önkéntes tevékenységet nevezhetnénk akár  egy új foglalkoztatási formának is, amely azonban annyi specialitással bír, hogy igazából ezt nem szerencsés más, klasszikus foglalkoztatási jogviszonyokkal összehasonlítani. Az önkéntes jogviszonyban felvetõdõ adózási, tb. szabályok is teljesen speciálisak....


POLGÁRMESTEREK ÖREGSÉGI NYUGDÍJA ÉS KÖZSZOLGÁLATI JÁRADÉKA

A Magyar Közlöny 2006. évi 127. számában került kihirdetésre „a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban Pt. rend.). A 2006. évi települési önkormányzati választásokat követõen ennek révén két már korábban is létezett jogintézmény gyakorlati alkalmazását tette lehetõvé a jogalkotó....


KÖZBENSÕ MÉRLEG ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Egy vállalkozás életében többször elõfordulhat, hogy közbensõ mérleget kell összeállítania. Most kifejezetten aktuális téma, hiszen a különadóról szóló 2006. évi LIX. törvény 8.§ szerint az adózó vagy arányosítással állapítja meg a különadó alapját, vagy közbensõ mérleget állít össze, és az év végi adatokból levonja a közbensõ mérleg adatait, így állapítva meg a különadó alapját 2006. évre. Mivel a közbensõ mérleg összeállításával jelentõs összegû adó takarítható meg, ezért nézzük meg, hogyan is kell összeállítani a közbensõ mérleget....


GYAKORLATI TEENDÕK A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELÉBEN

Megelõzõ számunkban a felszámolási eljárás számviteli feladatait ismertettük könyvelési tételekkel, mérlegformátumokkal.   Most bemutatjuk a vagyonfelosztási javaslat egy formáját, illetve a felszámolással megszûnõ gazdasági társaságoknál az elszámolást a tulajdonosokkal szemben. Összefoglaljuk az elszámolási folyamatban a betartandó idõpontokat és az elkészítendõ dokumentumok fajtáját...

A REGISZTRÁCIÓS ADÓ AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ELÕTT

Két megyei bíróság fordult az elõtte folyó közigazgatási peres eljárás során elõzetes döntéshozatal iránti kérelemmel az Európai Bírósághoz a regisztrációs adó európai jognak megfelelõségével kapcsolatban. Az ügyben 2006. október 5. napján született ítélet, melynek lényeges elemeit az alábbiakban ismertetjük....


MI A HELYZET A KÖNYVELÕK FELELÕSSÉGÉVEL?

A könyvelõk általában tudják, hogy felelõsek a munkájukért, tartanak is attól, hogy hiba esetén a következményekért számon kérhetõek. Természetesen ez attól függ, hogy munkájukat munkajogviszony (Mt.) vagy a polgári jog (Ptk.) keretében végzik....

A KÖNYVELÕK BÜNTETÕJOGI FELELÕSSÉGÉRÕL

Van egy hely, amit könyvelõként is mindenképpen el kell kerülni – ez pedig a vádlottak padja. Mindjárt ez elején szögezzük le, hogy a büntetõjogi felelõsség egy szélsõséges helyzet, amelynek elengedhetetlen feltételei vannak, mindenekelõtt a szándékosság: tudva tudván, hogy az bûncselekmény, részt veszek annak elkövetésében. A könyvelõ nem tehetõ felelõssé korlátlanul mindenért, õ nem nyomozó hatóság, nem a rendõrség feladatát látja el,  ahhoz nincsenek is eszközei.... Azt azonban tudni kell, hogy ez egy veszélyes szakma....

CÉGTULAJDON: VAN-E ROSSZABB, MINT HA MEGHALUNK?

Mindenki, akinek társas vállalkozása van, annak tudnia kell, bizony van rosszabb: az, ha az üzlettársunk hal meg. Nézzünk egy gyakorlati példát!...


A BT. BELTAG MÖGÖTTES FELELÕSSÉGE AZ ADÓTARTOZÁSÉRT

A felperes álláspontja szerint az adóhatóság jogszerûtlenül kötelezte a betéti társaság adótartozásának megfizetésére, mert felelõssége beltagként a korábbi személyi státuszára figyelemmel nem áll fenn. A bíróság adójogi és polgári jogi szabályok alapján hozta meg döntését. ...


MÛALKOTÁSOK AZ IRODÁBAN

Hányszor rácsodálkozunk az amerikai filmek gyönyörû, fényûzõ, gazdagságot sugárzó irodáira! Gondoltunk-e már arra, hogy ez a miliõ nálunk is megteremthetõ? Ehhez azonban a szép, igényes bútorok, kárpitok és színek mellett fontos, hogy néhány jól megválasztott mûalkotással is kiegészítsük a látványt....


KÉPZÕMÛVÉSZETI ALKOTÁSOK VÁSÁRLÁSA – A VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

Sok vállalkozás megteheti, hogy képzõmûvészeti alkotás vásárlásával emeli irodájának, munkahelyének színvonalát, ezáltal az üzleti partner szemében komolyabb üzletfél benyomását kelti. Több céget visszatartott azonban a vásárlástól, hogy a megvásárolt alkotás költségként nem volt figyelembe vehetõ. A kedvezmény új formájával találkozhatunk 2006-tól, mely megoldja a hasonló gondokat a társasági adó alanyoknál és az egyéni vállalkozóknál is...

ADÓINFO

ÖNADÓZÓ ONLINE

Az Önadózó decemberi száma - 988,-Ft - megvásárolható: lapterjesztes@onadozo.hu

Elõfizetés az Önadózó 2007. évi 1-12. számaira (10.836,-Ft): lapterjesztes@onadozo.hu

A megrendeléshez és az elõfizetéshez kérjük megadni a pontos számlázási, postázási nevet és címet.

Önadózó - a nélkülözhetetlen  munkatárs!


Vissza az előző oldalra