Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket ("cookie"-kat) használ. Bővebben

Elfogadom   Elutasítom

Számítógépes számlák utólagos stornózása

ART

Nyomtatás
Forrás: Önadózó

Már a stornózás és helyesbítés szavak használatáról is megoszlanak a vélemények. A számlák stornózásának és helyesbítésének módjáról rengeteg egymásnak is ellentmondó vélemény jelent meg. Ezen szabályoknak értelmezése a számítógépes számlákra vonatkozóan különösen sok problémát jelent.

___________________________________________

Kérjen ingyenes Önadózó bemutató számot!

Az Önadózó újság egy korábbi számának megküldésével Ön betekintést nyerhet abba a mûhelymunkába, amellyel havonta többezer vállalkozás, intézmény és tanácsadó részére nyújtunk szakmai információkat, megoldásokat adókötelezettségeik szakszerû teljesítéséhez. Önadózó - az adózók lapja. Adó - Tb - Számvitel a gyakorlatban, havonta 64 oldalon. A megadott postacimre megküldjük, jelezze e-mailben: info@onadozo.hu

___________________________________________

Számítógépes számlák utólagos stornózása

Elõször is tisztáznunk kell, hogy a számítógéppel elõállított stornó (érvénytelenítõ) illetve helyesbítõ (módosító) számla egy külön bizonylat, amely önálló sorszámmal rendelkezik. Tehát soha nem az eredeti számlát húzzuk át illetve javítunk bele. A számítógépes számlák kézzel történõ javítása nem megengedett. A stornó (érvénytelenítõ) számla az eredetit érvényteleníti oly módon, hogy az eredetivel megegyezõ tételek szerepelnek rajta mínusszal. Ez mínuszos mennyiségeket(ezzel együtt mínuszos tételértéket), vagy ha mennyiségek nem szerepelnek a számlán, akkor mínuszos tételenkénti értéket jelentenek. A  helyesbítõ (módosító) számla az  eredeti módosítandó tételeket tartalmazza mínusszal és az új javított tételeket plusszal. Ha a módosításnak nincs számszerû hatása, akkor tétel nélküli számla is kiállítható. Természetesen, ha az eredeti számlán negatív mennyiségek szerepeltek, akkor az elõjelek megfordulnak.

Az elõzõ ÁFA törvényben zavaros megfogalmazások szerepeltek a számlák utólagos helyesbítésérõl. A jelenlegi  törvényszöveg a korábbihoz képest kevesebb kötöttséget tartalmaz,  azt írja elõ, amit egyébként is logikusnak tartunk egy ilyen számlára vonatkozóan.

1. Számlával egy tekintet alá esõ okirat minimális adattartalma ÁFA tv. 170. § (1)

- az okirat kibocsátásának kelte;
- az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja;
- hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;
- a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás
természete, illetõleg annak számszerû hatása, ha ilyen van


 Korábban stornó számlákon megjelent a „STORNÓ” felirat. Ezt a törvény sem tiltja. Egyesek azt vélik kiolvasni a 170.§ -ból, hogy a „stornó számla” nevû bizonylat helyett ezután „Számlával egy tekintet alá esõ okirat” nevû bizonylatot kell használni. Véleményem szerint itt a törvény nem a bizonylat nevét írja elõ, hanem megengedi, hogy bármilyen sorszámozott papírt használjunk a stornózásra/helyesbítésre, ha eleget teszünk a tartalmi követelményeknek. A  programokban a stornózást végzõ bizonylat nem „stornó számla” volt hanem „számla”, amin stornózást végezzük.  A „sorszámozott papírról” még tudni kell, hogy az adóhatóság a számlázóprogramokkal elõállított stornó/helyesbítõ számlákat  csak akkor fogadja el szigorú számadásúnak, ha (ugyanazzal) a programmal készült.   Véleményem szerint, amit nem tilos, azt szabad. Tehát nyugodtan használhatjuk a stornó/ helyesbítõ szavakat, hiszen ezek is kifejezik az az érvénytelenítés/módosítás fogalmakat.  A „számla” feliratban jelzõk szerepeltetésével  nem értek egyet, hiszen az ÁFA törvény mindenhol csak számláról beszél és nem  elõleg számláról vagy visszáru számláról vagy  stornó számláról. Tulajdonképpen ez sem tilos. A törvény csak minimumot ír elõ a számlák adattartalmára, maximumot nem, sõt több helyen külön ki van emelve, hogy a számla adattartalma bõvebb is lehet a kötelezõ elemeken kívül. A számlára pluszban bármikor bármit fel lehet tüntetni. Például a fejlécben lehetne "kisnyuszi" is, mivel minden olyan okirat számlával egy tekintet alá esõnek minõsül, ami a kötelezõ adatokat (korábbi számlára hivatkozás, módosítandó adat neve, módosítás összegbeli kifejezése) tartalmazza.

Mint látható ,a teljesítés dátumát nem kötelezõ feltüntetni a számlával egy tekintet alá esõ okiraton.
Tulajdonképpen magának a módosításnak nincs is teljesítés dátuma, ez csak az eredeti teljesítésnek van. Az okiraton szereplõ teljesítés dátumától függetlenül az ÁFA elszámolása bizonyos esetekben az eredeti teljesítés dátumára, más esetekben a vevõ általi átvétel idejére kerül.
A szó szerinti idézet:
78.§(3) Abban az esetben, ha az adó alapjának utólagos csökkenése a korábban fizetendõ adóként
megállapított és bevallott adót is csökkenti, a kötelezett jogosult azt, mint a 131. § (1) bekezdése szerint megállapított fizetendõ adót csökkentõ tételt legkorábban abban az adómegállapítási idõszakban figyelembe venni, amelyben
a) az eredeti számlát érvénytelenítõ számla vagy az azt módosító számla a jogosult
személyes rendelkezésére áll;

Van viszont egy új adat, amit mostantól kötelezõ feltüntetni: számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint... Kötelezõ valamilyen utalást tenni a módosított adatra, mirõl mire módosítjuk,  mivel stornózás esetén az egész számlát érvénytelenítjük célszerû az érvénytelenítés okát feltüntetni.  Vigyázat az érvénytelenítés oka nem lehet, az hogy a vevõ nem fizet.

 
Feltehetõen minden számlázó program lehetõséget ad arra, hogy már nem csak a stornó/érvénytelenítõ és a helyesbítõ/módosító számla kiállítási funkcióval lehet stornó vagy helyesbítõ számlát készíteni, hanem a normál "számla készítéssel” is lehet korábbi számlát helyesbíteni, stornózni, mivel a program lehetõséget nyújt mínuszos tételek használatára.

2. Milyen hibák fordulnak elõ és azokat hogyan javíthatjuk?

Elõször is szögezzük le, hogy az ÁFA elszámolási idõszakon belül végzett javítások nem igényelnek adó rendezést (önellenõrzést). Az elszámolási idõszakon kívülre esõ javítások  önellenõrzést vonhatnak maguk után.

Az alábbi leírás mutatja a négy féle (ABCD) hiba négy féle javításának módja (1234) külön arra az esetre, ha a vevõ visszaadta (I) vagy nem adta vissza (N) a számlát.

A vevõ a számlát visszaadta:
I) Igen
N) Nem
Javítási módok:
1. áthúzás és felé írás: számítógépes számla esetén nem alkalmazható
2. módosító számla kiállítás
3. stornózás(érvénytelenítés) és új számla kiállítás
4. csak stornózás(érvénytelenítés) új számla kiállítás nélkül

Elõforduló hibák, azok javítása teljesítés idõpontjának megállapítása:

A) Csak adatmódosítás:összeget, teljesítés dátumát nem érintõ módosítás (pl. adószám, cím elírás)
   A teljesítés dátuma mindig az eredeti.
    I) 3. érvénytelenítõ számla, utána új számla
    N) 2. tétel nélküli módosító számla

B) Teljesítés idõpontját érintõ javítás
     Ha a teljesítés idõpontja a számlán szereplõnél régebbi, akkor nem kell javítani mert a vevõ késõbb levonhatja az adót, az nem gond.
   I) 3. érvénytelenítõ számla: (teljesítés dátuma az eredeti) utána új számla (teljesítés dátuma az új)
   N) 2. tétel nélküli módosító számla: (teljesítés dátuma az új, de ez egyéb adatban meg kell adni a régit is)
  Elszámolása: A szállító az eredeti számla idõszakára ingyenes önrevíziót nyújt be, csökkenti a fizetendõ adót.  A módosító számla idõszakára (átvétel idõpontja!) fizetendõként vallja be, növeli a fizetendõ adót. A vevõ feltehetõen nem csinál semmit.

C) Az áfa alapjának növelésébõl eredõ módosítások
   A teljesítés dátuma az eredeti.
    I) 3. érvénytelenítõ számla,  utána új számla
    N) 2. módosító számla
Elszámolása: A szállító az eredeti számla idõszakára önrevíziót nyújt be. A vevõ legkorábban módosító számla kézhezvételének bevallási idõszakában helyezheti levonásba a módosító számlán rá többletként áthárított adót.

D) Az áfa alapjának utólagos csökkenése
    I) 3. érvénytelenítõ számla: (teljesítés dátuma az eredeti), utána új számla (teljesítés dátuma az új)
    N) 2. módosító számla:  (teljesítés dátuma az új)
Elszámolása:
A szállítónak a fizetendõ adót csökkent tételként kell az adóbevallásába beállítani, legkorábban abban az adómegállapítási idszakban, amelyben az eredeti számlát érvénytelenítõ vagy módosító számla a vevõ személyes rendelkezésére áll (igazoltan át kell vetetni!).
A vevõ a fizetendõ adója összegét növelõ tételként állítja be annak az idõszaknak a bevallásába, amelyben a módosító vagy érvénytelenítõ okiratot kézhez kapja, de nem késõbb, mint a módosító vagy érvénytelenítõ okirat kibocsátásának hónapját követõ hónap 15. napja.

Az új teljesítés dátum, gyakorlatilag a számla keltét jelenti, de mint láttuk a számla elszámolása a vevõnél a kézhezvétel idõpontja, a hó végén postázott számlánál ez a következõ hónap is lehet.  a szállítónál az elszámolás idõpontja ilyenkor az átvételének idõpontja. Az ilyen számlát tértivevénnyel kell feladni vagy azt igazoltan át kell vetetni. (!)

3. Példák:

3.1 A vevõ címében a házszám  hibásan került feltüntetésre, 32 helyett 27 a helyes házszám.
Nulla végösszegû tétel nélküli számla elegendõ, mivel csak adatot módosítottunk.
A tartalmi követelményeknek eleget kell tenni, tehát kell a következõ szöveg:
„EZ EGY MÓDOSÍTÓ SZÁMLA. Eredeti számlaszám: xxxxxx
A vevõ címében a házszám  hibásan került feltüntetésre, 32 helyett 27 a helyes házszám.”

3.2. A vevõ a bérleti díjról a számlát már megkapta, de mégsem kéri a bérlet folytatását.
„EZ EGY ÉRVÉNYTELENÍTÕ SZÁMLA. Eredeti számlaszám: xxxxxx
Bérleti ügylet érvénytelenítve lett a számlázott idõszakra”

3.3.
Téves mennyiségek esetleg árak kerültek kiszámlázásra. Csak a módosítandó tételek(mínusszal) és a módosító tételek (plusszal) maradjanak a számlán.  Ha a tételek szerepelnek az már mutatja a számszerû hatást, akkor a „10 helyett 12 a helyes mennyiség” elmaradhat.

„EZ EGY MÓDOSÍTÓ SZÁMLA. Eredeti számlaszám: xxxxxx
A számla 2. tételénél téves mennyiség került kiszámlázásra. 10 helyett 12 a helyes mennyiség.”

Pogonyi László
számítógép programozó
info@betasoft.hu

/Az írás az Önadózó 2011 januári számában jelent meg/

***

ÖNADÓZÓ elõfizetéssel - lépéselõnyben az adózásban!

Önadózó - az adózók lapja. Adó, tb. számvitel a gyakorlatban havonta 64 nyomtatott oldalon. Megjelenik minden hónap elsõ napján. Hétezer könyvelõ irodának,  vállalkozásnak és intézménynek szolgáltatunk havonta,  11 ezren olvassák rendszeresen heti hírlevelünket.  Elõfizetési  díj  2011. 1-12. hónapra 17.640,-Ft. (1.470,-Ft/hó)  Elõfizetõknek 20% szakkönyv vásárlási kedvezmény, ingyenes e-könyvek, e-Önadózó. Ügyfélszolgálat 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 267 5010.  

Elõfizetés: info@onadozo.hu