Tárgyi eszközök áfájának arányosítása

ART

Nyomtatás
Forrás: Önadózó

Az Önadózó 2010. november havi számában bemutattuk a mindennapi beszerzések áfa arányosításának könyvelését és bevallását, most a tárgyi eszközökre vonatkozó speciális arányosítási szabályokkal foglalkozunk. Minden vállalkozás életében elõfordulhat olyan eset, amikor használnia kell a tárgyi eszközre vonatkozó utólagos figyelési szabályt. Decemberben rendezni kell a tárgyi eszközökkel kapcsolatos arányosítandó áfát is, ezért a folytatást itt közöljük.

Figyelési idõtartam

A tárgyi eszközökre vonatkozó speciális szabályok az áfa-törvény 135.-136.§-aiban találhatóak meg. Tárgyi eszközök esetén a fenti jogszabályhelyek alkalmazása miatt az eszköz használatba vételét követõ 60, illetve 240 hónapig lényegében az eszköz utóéletének követését, a hozzá kapcsolódó levonható, vagy le nem vonható áfa sorsát kell figyelemmel kísérni. Az áfa tv. 135. § (1) bek. alapján: ”Abban az esetben, ha az adóalany terméket tárgyi eszközként használ vállalkozásán belül, a tárgyi eszköz rendeltetésszerû használatbavételének hónapjától kezdõdõen
a)    ingó tárgyi eszköz esetében 60 hónapig
b)    ingatlan tárgyi eszköz esetében pedig 240 hónapig
terjedõ idõtartamban az adóalany adólevonási jogát –az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül- az e § és a 136.§ rendelkezéseinek figyelembe vételével gyakorolhatja.”

Ez a jogszabályhely tehát csak a figyelési idõtartamot írja elõ. Ha például egy ingatlant építünk, akkor nem az építkezés megkezdésének idõpontjától, hanem a használatbavételi engedély megszerzésének a napjától kell kezdeni a 240 hónapos megfigyelési idõtartamot, és abban az idõszakban kell a levonási hányad, és a levonható áfa változását figyelni. Például, ha a z építkezés 2007. áprilisban kezdõdött el, és 2008. májusában fejezõdött be, de a használatbavételi engedélyt csak 2009. márciusában adták ki, akkor 2009. március hónapban lesz az ingatlan levonható áfájának figyelési kezdete. Tehát a 240 hónap lejárata 2029. februárjában lesz, eddig kell tehát olyan nyilvántartást vezetni, amely alapján évenként megállapítható, hogy korrigálni kell-e az adott eszközre jutó áfát, vagy sem.
Ingó tárgyi eszköz esetében vélhetõen kicsit könnyebb az adózók helyzete, mivel általában a beszerzést követõen azonnal használatba kerülnek az eszközök. Az ingó eszközökhöz külön használatbavételi procedúra általában nem jár - mármint olyan használatbavételi eljárás, ami nem az adózótól, hanem hatóságtól függ, ilyen lehet például azonban egy új gépjármû forgalomba helyezése. Ingó eszközök esetében másrészt csak 60 hónapig kell a figyelési idõszakot fenntartani.

Persze egy nagyobb vállalkozás esetében igen embert próbáló feladat egy olyan részletes nyilvántartás vezetése, amellyel minden eszköz (akár több ezer) figyelési idõszaka, és áfájának változása nyomon követhetõ. (erre bemutatunk egy mintát a cikk késõbbi részében)

A levonható adó változása

Az áfa-törvény 135.§-ának (2) bekezdése szerint: ”Az (1) bekezdésben meghatározott idõtartam figyelembevételével, annak a naptári évnek az utolsó adómegállapítási idõszakában, amelybe rendre 11 hónap elteltével a tizenkettedik hónap esik, az adóalany köteles a tárgyi eszközre jutó elõzetesen felszámított adó összegének
a)    ingó esetében 1/5 részére
b)    ingatlan esetében pedig 1/20 részére
vonatkozóan utólagos kiigazítást elvégezni, feltéve, hogy a levonható elõzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezõkben változás következik be a tárgyi eszköz rendeltetésszerû használatba vételének idõpontjához képest, és a számítás eredményeként adódó különbözet összege abszolút értékben kifejezve eléri vagy meghaladja a 10 000 forintnak megfelelõ pénzösszeget.


Az áfa-törvény 136.§-a szerint: ”Abban az esetben, ha az adóalany a tárgyi eszközt a 135.§ (1) bekezdésében meghatározott idõtartamon belül értékesíti, a teljesítés hónapjára és a hátralévõ hónapokra együttesen idõarányosan jutó elõzetesen felszámított adó összegét
a)    véglegesen levonhatja, ha a tárgyi eszköz értékesítése adólevonásra egyébként jogosítaná
b)    véglegesen nem vonhatja le, ha a tárgyi eszköz értékesítése adólevonásra egyébként nem jogosítaná.”
Elõször is nézzük meg, egyáltalán milyen jellemzõ változások állhatnak be az életben a „levonható elõzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezõkben”
.

1.    az adott tárgyi eszközt mind adóköteles, mind tárgyi mentes tevékenységet végzõ cég mindkét tevékenységéhez használja, és évek során változik a levonási hányada

2.    kizárólag adómentes tevékenység folytatásához beszerzett tárgyi eszköz a figyelési idõszakon belül értékesítésre kerül

3.    adóköteles tevékenység végzéséhez szerzünk be egy eszközt, azonban a késõbbiekben alanyi adómentességet választunk az áfában (erre külön, közös állásfoglalást adott ki az PM-APEH 2009.08.11-én).

Ugyanígy elõfordulhat, ha pl. a végzett tevékenység adójogi megítélése változik meg, erre a legszemléletesebb példa a közjegyzõi tevékenység: elõször áfa körön kívüli, majd áfás lett, majd újra áfa körön kívüli lett.

A fenti példák nem teljes körûek, azonban minden vállalkozónál elõfordulhatnak.

A 135.§-ban foglaltak másik sarkalatos pontja a 10.000 Ft-os különbözet elõírása. Mivel a jogszabályhely nem azt mondja, hogy együttesen kell az összes eszközre megállapítani a különbözetet, ezért egyedileg, eszközönként kell a különbözetet megállapítani, és csak ha az adott eszközre esõ különbözet éri el a tárgyévben a 10.000 Ft-ot, akkor kell a bevallásba beállítani fizetendõ adóként, vagy levonható adóként. Így például, ha az egyik eszközre jutó pótlólagosan befizetendõ áfa összege 11.000 Ft, a másik eszköz pótlólag befizetendõ áfája 5.000 Ft, akkor a bevallásba csak a 11.000 Ft-os befizetendõ áfát kell beállítani.

Példa a 2. esetre

A kórház 2008. áprilisában röntgengépet vásárol, a gép vételára 3.000.000 Ft + 600.000 Ft áfa (ekkor 20% volt a hatályos áfa-kulcs!), azaz bruttó 3.600.000 forint volt. A röntgengépet ugyanebben a hónapba a vállalkozás használatba is vette, majd 2010. decemberében értékesíti a röntgengépet 1.200.000 Ft + 300.000 Ft áfa (25% áfa), azaz bruttó 1.500.000 Ft-ért.
2008. áprilisban le nem vonható áfa (mivel tárgyi adómentes tevékenységhez használja): 600.000 Ft, levonási hányad ekkor 0%
2010. decemberében a levonási hányada 100%-ra módosul, mivel továbbértékesíti
2010. decemberéig eltelt idõtartam: 32 hónap
60 hónapból még hátralévõ idõtartam: 60-32 hónap= 28 hónap
A korábban le nem vonható áfából visszajár: 600.000 Ft * 28/60= 280.000 Ft
Az értékesítés miatt azonban fizetendõ áfája is keletkezik: 300.000 Ft
Az értékesítés miatti áfa-egyenlege: 20.000 Ft befizetendõ

Példa a 3. esetre

Vállalkozó az adóköteles tevékenységéhez 2009. februárban fénymásolót vásárolt 600.000 Ft + 120.000 Ft áfa összegért (2009. februárban is 20% a hatályos áfa), azaz bruttó 720.000 Ft-ért. A vállalkozó 2010. decemberében bejelenti az adóhivatalnak, hogy 2011. januárjától alanyi mentes áfa-alanyként kívánja tovább folytatni a vállalkozását.
2009. februárban levonási hányada: 100%
2011. januárjától levonási hányada: 0%
2010. decemberig eltel idõtartam: 22 hónap
60 hónapból még hátralévõ idõtartam: 60-22= 38 hónap
A korábban levonásba állított áfából visszafizetendõ: 120.000 * 38/60=76.000 Ft
Tehát ténylegesen igénybe tudott venni 44.000 Ft levonható áfát.

Adóköteles és adómentes tevékenységet együttesen végzõk

Azok a vállalkozók (vagy inkább a könyvelõjük) vannak a legnehezebb helyzetben, ahol egyaránt végeznek adóköteles és adómentes tevékenységet is. Nekik ugyanis lényegében a tárgyi eszközeikrõl külön adóügyi nyilvántartást is kell vezetniük, amiben egyrészt a beszerzéskor levonásba kerülõ adó összegét, másrészt az egyes idõszakokban a levonási hányad változása alapján korrigálniuk kell a tárgyi eszközre jutó levonható/le nem vonható áfa arányát.

Nézzünk erre egy példát:  Lásd itt:   Tárgyi eszközök áfájának arányosítása

Tárgyi eszközre jutó adó korrekciójának a bevallása

A 1065-ös áfa-bevallás 01-03. lapjának 71. sorában kell szerepeltetni a tárgyi eszközre jutó pótlólagosan befizetendõ adót (ekkor negatív elõjellel), illetve a visszaigényelhetõ adót is (ekkor pozitív elõjellel). Ezekben az esetekben adóalapot nem kell írni ehhez a sorhoz. A tárgyi eszközre jutó korrekció beleadódik a normál befizetendõ/visszaigényelhetõ adó összegébe, így elképzelhetõ, hogy a vállalkozásnak pénzforgalmilag alig keletkezik áfa-visszaigénylési lehetõsége, vagy befizetési kötelezettsége, mivel a tárgyhavi eredménnyel összesítve kvázi lenullázzák egymás hatását.

Schlág Judit

***

ÖNADÓZÓ elõfizetéssel - lépéselõnyben az adózásban!

Önadózó - az adózók lapja. Adó, tb. számvitel a gyakorlatban havonta 64 nyomtatott oldalon. Megjelenik minden hónap elsõ napján. Hétezer könyvelõ irodának,  vállalkozásnak és intézménynek szolgáltatunk havonta,  11 ezren olvassák rendszeresen heti hírlevelünket.  Elõfizetési  díj  2011. 1-12. hónapra 17.640,-Ft. (1.470,-Ft/hó)  Elõfizetõknek 20% szakkönyv vásárlási kedvezmény, ingyenes e-könyvek, e-Önadózó. Ügyfélszolgálat 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 267 5010.  

Elõfizetés: info@onadozo.hu


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra