Tevékenységi körök jelentõsége az adózásban

ART

Nyomtatás
Forrás: www.apeh.hu

A gazdasági társaság létesítõ okiratában fel nem tüntetett tevékenységi kör minõsítése (Áfa törvény 33. §-ához, az Art. 16. § (3) bekezdése, 17. §-ához és 22. §-ához) 2006.12.29.

1. Áfa rendszerbeli megítélés

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 5. § (1) bekezdése, valamint az Áfa törvény 4. § (1) bekezdése nem tartalmaz olyan korlátozó rendelkezést, amelynek értelmében ne minõsülne adóalanyiságot eredményezõ gazdasági tevékenységnek az olyan, bevétel elérése érdekében rendszeresen vagy üzletszerûen végzett tevékenység, amely nem szerepel az adott társaság tevékenységi körében.

Ennek megfelelõen, mivel az adóztathatóság jogszabályi feltételei fennállnak, az ilyen tevékenység folytatása is adófizetési kötelezettséget keletkeztet.

Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján a létesítõ okiratban föl nem tüntetett gazdasági tevékenység folytatása adófizetési kötelezettséget von maga után, valamint az Áfa törvény 33. §-a az ilyen módon végzett gazdasági tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekre levonási tilalmat nem rendel, ezért az e tevékenység érdekében beszerzett termékek, igénybevett szolgáltatások ellenértékében rá áthárított adót az adóalany – a levonási jog egyéb, az Áfa törvény VIII. fejezetében foglalt feltételeinek fennállása esetén – levonásba helyezheti.

2. Az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti megítélés

A tárgyalt kérdéskör az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) szabályai alapján a következõ megítélés alá esik:

2006. július 1. napja elõtt az üzletszerû közös gazdasági tevékenység folytatására alapított gazdasági társaság tevékenységi köreit a létesítõ okiratban kötelezõ jelleggel fel kellett tüntetni, a cégjegyzékbe be kellett jegyezni, így ha a társaság a létesítõ okiratában és a cégjegyzékben nem szereplõ tevékenységet végzett, akkor cégjogi szempontból úgy minõsült, mint amely mûködése során nem tartotta be a szervezetére és mûködésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, amely körülmény megalapozhatta a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény szerinti törvényességi felügyeleti eljárás megindítását.

Az Art. 16. § (3) d) pontja alapján a gazdasági társaság a létesítõ okiratában megjelölt tevékenységi körök bejelentésére volt köteles, a bejelentkezést és a változás-bejelentést a társaság a cégbíróság útján, az egyablakos rendszer keretében teljesítette.

A cégjegyzékben nem szereplõ tevékenységet végzõ társasággal szemben az adóhatóság az Art. 172. § (1) a) pontja szerint mulasztási bírságot állapíthatott meg arra való hivatkozással, hogy a társaság a bejelentési (változás-bejelentési) kötelezettségét hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesítette. 

2006. július 1-tõl az új cégjogi szabályok szerint a gazdasági társaság megkülönböztetõ jegye továbbra is az üzletszerû közös gazdasági tevékenység folytatása, a társaság azonban – a hatósági engedélyhez, képesítéshez kötött tevékenységekre vonatkozó korlátozások fenntartásával – bármilyen, jogszabály által nem tiltott vagy korlátozott tevékenységet végezhet.

A létesítõ okiratban csak a fõtevékenység feltüntetése kötelezõ, ezen felül a gazdasági társaság a létesítõ okiratában és a cégjegyzékben választása szerint szerepeltethet tevékenységi köröket a 2006. július 1-tõl hatályos gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 12. § (1) c) pontja alapján.

A fent hivatkozott új jogszabályi rendelkezések okán az egyablakos rendszer keretében a cégjegyzékben nem szereplõ – egyébként a társaság által végzett, illetve végezni kívánt – tevékenységi körök bejelentése a továbbiakban nem lehetséges, éppen ezért az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény Art-t módosító rendelkezései szerint 2006. július 21. napjától a gazdasági társaság adózó a létesítõ okiratában – és így a cégjegyzékben – nem szerepeltetett, de ténylegesen végzett tevékenységeit köteles közvetlenül az állami adóhatósághoz bejelenteni.

A bejelentési kötelezettséget a társaság a cégbejegyzési kérelem benyújtását követõ 15 napig megkezdett tevékenységek esetén az Art. 16. § (3) d) pontja és 17. § (3) f) pontja alapján, az ezt követõen megkezdett tevékenységek esetén, vagy a bejelentett tevékenységek körének változása esetén az Art. 22. § (2) bekezdése szerinti változás-bejelentés keretében teljesíti.

Az Art. 1. § (9) bekezdése szerint az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy a magatartás törvényi rendelkezésbe ütközik, így – anyagi jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a gazdasági társaságnak a be nem jelentett tevékenységi körben végzett és számla-kiállítással kísért adóköteles tevékenysége alapján is fennáll az adófizetési kötelezettsége azzal, hogy a bejelentési kötelezettség megsértése miatt az adózó az Art. rendelkezései alapján bírságolható.

(APEH Adójogi Fõosztály 8990315593)


Vissza az előző oldalra