Van még 2 nap a hiányzó továbbképzési kreditek teljesítésére

Forrás: Önadózó | Szerző: dr. Szabó Tibor

Címkék: továbbképzés


Van még két nap a 2022-es továbbképzési évből, amely idő alatt mindenki számba veheti az eddig teljesített kreditjeit és  pótolhatja is a hiányzókat. Írásunkban áttekintjük a pénzügyi, jogi szakképesítésekre vonatkozó, 2022-ben hatályos  továbbképzési szabályokat.  A mérlegképes könyvelőknek az év végéig - a tevékenységi engedély visszavonása terhével - 16 kreditet kell összegyűjteniük, a könyvvizsgálóknak, adótanácsadóknak, adószakértőknek 20-at. Az ügyvédeknek idén 16 kreditet kell teljesíteniük.

I. Mérlegképes könyvelők kredit-szabályai 

A mérlegképes könyvelők továbbképzési kötelezettségének szabályait a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (R.) tartalmazza. E rendelet kreditszabályai 2022. év folyamán érdemben nem változtak. 

A főbb szabályokat az alábbiak szerint foglaljuk össze. 

E rendelet hatálya nem terjed ki a könyvviteli szolgáltatást végző aktív és a tagságukat szüneteltető kamarai tag könyvvizsgálókra, akiknek a nyilvántartását a Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezeti. A mérlegképes könyvelőt a szakmai továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli. A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart. 

A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 16 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 16 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettsége teljesítése szempontjából. Ugyanazon minősített továbbképzési program - ide értve annak elektronikus változatát - csak egyszer jogosít kreditpontra. 

A 16 kreditpontból legalább 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített szakmai továbbképzésen kell teljesíteni. Ebbe nem számít be a kiadványkredit, illetve a szervezeti kredit. 

A továbbképzésre kötelezettnek a megszerzendő 16 kreditpont értékből minden szakterületen, amelyen regisztrációval rendelkezik, legalább 4 kreditpontot a szakterületeire minősített speciális továbbképzéseken kell megszereznie. Ezen kreditbe sem számítható be a kiadványkredit, illetve a szervezeti kredit. 

Szervezeti kredit 

Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési év során – un. szakmai szervezet tagjaként - jogosult a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni. A jogszabály szerint a szakmai szervezet tagja az a természetes személy, aki a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek. A szakmai szervezet tagjának minősül az a természetes személy is, akinek foglalkoztatója a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek, feltéve, hogy foglalkoztatója nevében a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken jogosult részt venni. Ezen kreditről  a szakmai szervezet, igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, valamint hozzájárulása esetén a továbbképzési évet követő január 31-ig a jogosult annak nevét, anyja nevét, születési idejét és regisztrációs számát bejelenti a PM-nek az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címen. Ez a kredit a szakmai szervezet bejelentése alapján számítható be. Ilyen szakmai szervezetnek minősül az Önadózó Fórum is, amelybe előfizetőink a www.onadozo.hu oldalon tudnak jelentkezni és regisztrálni.  A szakmai szervezeti kreditről tudni kell, hogy legfeljebb csak 2 kredit számolható el. Ezt úgy kell érteni, hogy hiába tagja valaki több szakmai szervezetnek – például az Önadózó Fórum tagság mellett MKOE tag is, plusz még további helyeken is jogosultsága van – és hiába rendelkezik mindegyik szervezettől igazolással a 2 kreditről, és hiába jelenti le mindegyik szervezet a 2 kreditet – ilyen címen összesen csak 2 kreditet fognak elfogadni, a többit pedig el fogják utasítani. Ez az elutasítás nem azt jelenti, hogy az adott szakmai szervezet nem volt jogosult kreditet adni, hanem csak azt, hogy a továbbképzésre kötelezett ezt a keretét kimerítette. 

A szervezeti kredit 2 kreditjét az előbbi feltételek szerint igénybe vehetik az adótanácsadók, adószakértők is. Így az Önadózó Fórum tagságért adótanácsadóknak, adószakértőknek is jár 2 kredit a 2022-es továbbképzési évben. 

Kiadványkredit 

Ha a továbbképzésre kötelezett mérlegképes könyvelő az adott továbbképzési évben valamely, a rendelet szerint  kreditpontra minősített - papír alapú vagy elektronikus - kiadványt vásárol, vagy előfizet, továbbképzési évenként a kiadvány minősítése során meghatározott kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett az erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül a minősített szakmai kiadvány megvásárlását bejelenti, és a kiadvány vásárlásáról szóló számla másolatát a bejelentéséhez csatolja. A bejelentést és a számla csatolást a https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu oldal Kiadványok regisztrációja menüjében kell megtenni. (https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/kiadvanyok-regisztracioja). Ez év közben, a vásárlást, előfizetést követően is megtehető.  A kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló számla akkor fogadható el, ha az a minősített kiadvány egyértelmű beazonosítását (kiadás éve, kiadó, szerző, cím) lehetővé teszi, és a számla kiállításának dátuma a kiadvány elszámolhatósági időszakába esik. A kiadványért járó kreditpont a számla kiállításának dátuma szerinti továbbképzési évre számítható be. A számlán szereplő minősített kiadvány egyes példányai után legfeljebb három továbbképzésre kötelezett személy kérelmezheti a kreditpont elszámolását. 

Az Önadózó újság előfizetése után is jár a 2 kreditpont, ezt a 2022. évi keltű – érvényes (nem stornózott) előfizetési számlánkkal lehet igénybe venni a https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu oldal Kiadványok regisztrációja menüje alkalmazásával. Ezt a regisztrációt minél előbb, de legkésőbb 2023 január 31-ig el kell végezni. Ezen időpontot követően a 2022-es továbbképzési évre vonatkozó regisztrációt lezárják és erre a továbbképzésre évre itt már nem lehet  számlát regisztrálni, csak a 2023-asra. Így ha esetleg 2022-es évre kellene igazolni ilyen kreditet egy hiánypótlási eljárásban, azt már csak e-mailben lehet intézni. A kiadvány regisztrációja során a regisztrációt a mérlegképes könyvelő a maga személyére végzi, tehát a saját nevét, regisztrációs számát, és adatait adja meg, és feltölti az előfizetési, vagy vásárlási számlát. Ez a számla nem feltétlenül a mérlegképes könyvelő nevére kell, hogy szóljon, céges, intézményi előfizetők, vásárlók esetében a számla értelemszerűen a cég, intézmény nevére szól. Ezt a számlát használhatja fel a kreditje igazolására az előfizető, vásárló cég 3 mérlegképes alkalmazottja. A számlának már nem kötelező tartalmi eleme az azt felhasználó mérlegképes könyvelő nevének feltüntetése, és a kiadónak a kiadvány-kreditről nem is kell igazolást kiállítania. A regisztráció során a számla kelte számít – az kell, hogy a 2022-es továbbképzési évre essen – függetlenül például attól, hogy azon 2023. 1-12. havi újságelőfizetés szerepel. 

A kiadványkreditet – jogszabályi rendelkezés hiányában – nem igényelhetik adótanácsadók, adószakértők, csak mérlegképes könyvelők. 

Kimentési kérelem 

A 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szűk körben lehetővé teszi a továbbképzési kötelezettség alól mentesülést kimentési kérelem alapján. Ez akkor fogadható el, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy

a)  minden tőle elvárható lépést megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében és igazolja a kimentésre okot adó körülményt, továbbá

b)a kérelmével érintett továbbképzési időszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem végezte a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését és nem nyújtott éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló vagy összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésére irányuló szolgáltatást.

A kimentési kérelmet a kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben, március 31-éig lehet előterjeszteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címen.

Egymást követő két továbbképzési évben kimentési kérelem nem fogadható el.

Egy kimentési kérelem alapján legfeljebb egy továbbképzési évre lehet felmentést adni.

Ezek alapján – ha betegség az indok - gyakorlatilag csak olyan súlyos betegség, vagy egyéb korlátozottság adhat alapot a kimentésre, amely a továbbképzésre kötelezettet még az elektronikus képzési forma igénybevételében is akadályozta.

Tevékenységi engedély visszavonása, nyilvántartásból való törlés

A Számviteli törvény 151.§-a rendelkezik arról, hogy a  könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély visszavonásával egyidejűleg a nyilvántartásból törölni kell azt a természetes személyt aki a továbbképzési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, és ezen mulasztását nem tudja kimenteni (/6/ a./).

Újrafelvétel

Ellenben a nyilvántartásból a továbbképzési kötelezettség elmulasztása miatt törölt mérlegképes könyvelő az engedély visszavonását követően  kérheti  nyilvántartásba való újbóli felvételét  a Számviteli törvény 151.§/5/ b./ pontjában  írt feltételekkel. Ezek közül a leglényegesebb, hogy a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra igazolni kell a továbbképzési kötelezettség megfelelő teljesítését. Itt azonban szervezeti kredittel és kiadványkredittel nem lehet igazolni a továbbképzési kötelezettséget, és arra kimentési kérelem sem nyújtható be.     Ugyanezek a szabályok akkor is, ha a mérlegképes könyvelő saját kérelemére történt a törlés.

Nyomatékosan ki kell emelni, hogy a fenti szabályok csak a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésére vonatkoznak, az adótanácsadók, adószakértők és könyvvizsgálók továbbképzésére a- jelzett kivétellel - nem alkalmazhatók, nekik az alábbi ismertetendő külön kredit-szabályaik vannak. 

II. Könyvvizsgálók továbbképzési kötelezettsége 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló  2007. évi LXXV. törvény általánosságban előírja, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló köteles a szakmai továbbképzési rendszerben részt venni (106.§/1/). A részletesebb szabályokat a kamara  - közfelügyeleti hatóság által jóváhagyott - szakmai továbbképzési szabályzata tartalmazza. (106.§/6/).

Az utoljára  2020.  július 17. napján módosított, 2020. szeptember 1-től hatályos   továbbképzési szabályzat elérhető a kamara honlapján: https://mkvk.hu/szabalyozas/szabalyzatok/tovabbkepzesiszabalyzat.  2021-2022. években e szabályzat nem módosult.

E szabályzat szerint  a szakmai továbbképzési rendszer magában foglalja:

  • a minden kamarai tag könyvvizsgáló számára kötelező éves szakmai továbbképzést (általános szakmai továbbképzés),
  • a Kkt 49. §-a szerinti minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgálók számára kialakított kötelező szakmai továbbképzést (speciális továbbképzés),
  • azon kamarai tag könyvvizsgálók számára kialakított szakmai továbbképzést, akiket a minőségellenőrzés keretében köteleztek továbbképzésen való részvételre. 

A szabályzat szerint a  kamara tagjainak – beleértve a szünetelőket is  – kötelességük, hogy évente továbbképzésen vegyenek részt.  A továbbképzésen történő részvétel teljesítése kreditrendszerben történik. 1 kredit 1 oktatási blokkot, azaz 2×45 perces előadást jelent. Az egynapos (8 órás) képzések 4 kreditet érnek. Amennyiben nem egyértelmű a kreditérték meghatározása, akkor erről az oktatási bizottság dönt.  

Az évente összegyűjtendő kreditek minimális száma – a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető 65 év feletti kamarai tagok kivételével – 20, ami minimálisan 5 napi továbbképzési kötelezettségnek felel meg. 

A kredit naptári évre vonatkozik, tárgyévben megszerzett kreditpontok csak a tárgyévben érvényesíthetőek, a többletkreditek átvitelére nincs lehetőség. 

A kreditek összegyűjtése a kamarai tag felelőssége. 

A kamarai tagdíj évente 12 kreditnek megfelelő, a kamara központja, területi szervezete, tagozata, bizottsága szervezésében megvalósuló továbbképzésen való részvétel költségét fedezi, a további továbbképzés térítésköteles. 

Az éves kreditszámból 4 kreditet (egy napot) - kötelező jelleggel - központi szervezésű általános továbbképzésen (kötelező továbbképzésen) kell megszerezni. 

Az általános szakmai továbbképzésből további 8 – a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető 65 év feletti kamarai tagok esetében 4 – kredit kamarai szervezet által vagy annak részvételével, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény által szervezett továbbképzéseken, valamint hazai és nemzetközi konferencián a kamara által elfogadott képzésen, a kamara által elismert témakörökben szerezhető meg (az általános továbbképzés nem központilag szervezett része).   

Kamarai szervezeten a kamara területi szervezetét, tagozatát, bizottságát, központját, illetve az MKVK Oktatási Központ Kft.-t kell érteni.  Kamara által elfogadott társaságon, intézményen a kamarával együttműködési megállapodást kötött, illetve a területi szervezetek, bizottságok által javasolt, a kamara honlapján közzétett intézményeket, szervezeteket kell érteni. 

A  minősítéssel rendelkező kamarai tagoknak 2022. évben a következő rendelkezéseknek kell megfelelniük:

A minősítéssel rendelkező kamarai tagok a központilag szervezett kötelező továbbképzésen teljesítendő 4 kreditpont mellett – a nem központilag szervezett további kreditpontokon belül – minősítésenként az alábbi kreditpontot kötelesek a minősítésükhöz tartozó szakmai témában szervezett speciális továbbképzéseken megszerezni: 

a)      IFRS minősítés

2 kreditpont

b)     költségvetési minősítés

2 kreditpont

c)      pénzügyi intézményi minősítés

1 kreditpont

d)     befektetési vállalkozási minősítés

1 kreditpont

e)      pénztári minősítés

1 kreditpont

f)       biztosítói minősítés

1 kreditpont

g)      kibocsátói minősítés

1 kreditpont

A c)-g) pont szerinti minősítések bármelyike vonatkozásában szerzett többletkreditek a c)-g) szerinti többi minősítések teljesítésére a tárgyévben elszámolhatóak. 

Minőség-ellenőrzés keretében továbbképzésre kötelezettek továbbképzése térítésköteles, az a gazdaságosság követelményeinek figyelembevételével szervezhető meg. 

A központi szervezésű kötelező továbbképzés, a nem központilag szervezett általános továbbképzés  és a speciális továbbképzés  e-learning módszerrel is megszervezhető, illetve teljesíthető azzal, hogy – a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető 65 év feletti kamarai tagok, nem kötelezett (VII/A/5) és mentesítettek ( (X/11) kivételével – évente legalább 4 kreditpontot e-learning képzési formában kell megszerezni. 

E-learning képzési formában teljesített továbbképzés esetén kizárólag a teljes egészében meghallgatott előadás és az ellenőrző kérdések megválaszolása fogadható el teljesített kreditpontként. 

Az általános szakmai továbbképzésből fennmaradó 8 kreditet (amely legalább 2 nap egyéni felkészülésnek felel meg) önképzés keretében kell megszerezni. 

Az önképzés kreditpontjait a kamarai tagoknak kell nyilvántartani, melyhez az oktatási bizottság nem kötelező jellegű segédletet tesz közzé a kamara honlapján.  A tárgyévi önképzési kreditpontok teljesítéséről a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető kamarai tagok a tárgyévre vonatkozó éves kamarai adatszolgáltatás során nyilatkozni kötelesek azzal, hogy a Kamara elnöksége az adatszolgáltatás rendjének kialakítása keretében előírhatja a tárgyévi önképzési kreditpont nyilvántartásnak a tárgyévet követő évi éves kamarai adatszolgáltatás során történő kötelező feltöltését. 

III. Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők továbbképzési kötelezettségei

Az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők szakmai továbbképzéséről  a következő jogszabályok rendelkeznek:

  • Art.  248-255.§
  • 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet - az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről.

Ezen jogszabályokban – így a kreditszabályokban -  2022. évben érdemi változás nem volt.  

A nyilvántartásba vett személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni azon a szakterületen, amelyen a tevékenységet folytatók nyilvántartásában szerepel. 

A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart. (Az újonnan nyilvántartásba vett személyt a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli a kötelezettség). 

A továbbképzésre kötelezettnek a szakmai továbbképzési kötelezettségét a rendelet szerinti kreditpont-minősítési eljárás keretében megállapított kreditpontok megszerzésével kell teljesítenie. 

A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 20 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 20 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettségének teljesítése szempontjából. Ugyanazon minősített továbbképzési program – ideértve annak elektronikus változatát is – csak egyszer jogosít kreditpontra. 

Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési év során a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/B. § (8)–(11) bekezdése szerinti szakmai szervezet vagy szakmai szerveződés tagjaként jogosult az általa szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni. A szakmai szervezet és a szakmai szerveződést működtető gazdálkodó e jogosultságról igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, amelyet a továbbképzésre kötelezett hozzájárulása esetén neve, anyja neve, születési ideje és regisztrációs száma megadásával a továbbképzési évet követő január 31-ig bejelent a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztató szerint. A 2 kreditpont a továbbképzésre kötelezett továbbképzési kötelezettségébe a szakmai szervezet és a szakmai szerveződést működtető gazdálkodó bejelentése alapján számítható be. Ilyen szakmai szervezetnek minősül az Önadózó Fórum is, amelybe előfizetőink a www.onadozo.hu oldalon regisztrálhatnak. 

Az elektronikus továbbképzést az adott továbbképzési évben kell teljesíteni.

A továbbképzést végző szervezet köteles az elszámolhatóság időszakában lebonyolított továbbképzések vonatkozásában a továbbképzésen való részvételről, a továbbképzés időpontjáról és a megszerzett kreditpontokról igazolást kiadni a továbbképzés befejezését követő 30 napon belül a továbbképzés teljes időtartamán részt vevők részére. Elektronikus továbbképzés esetén az igazolást az elektronikus továbbképzési rendszeren keresztül, utólag nem szerkeszthető formátumban kell kiadni. 

Kimentési kérelem 

A továbbképzési kötelezettség alól kimentési kérelmet lehet előterjeszteni, amely akkor fogadható el, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy

a)minden tőle elvárhatót megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, és igazolja a kimentésre okot adó körülményt, és

b)a kérelmével érintett továbbképzési időszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem végzett adótanácsadói, adószakértői, vagy okleveles adószakértői tevékenységet.

A kimentési kérelmet a kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben, március 31-ig lehet előterjeszteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél az egységes Kormányzati Portálon megjelent tájékoztatóban közzétett címen.

Egymást követő két továbbképzési évben kimentési kérelem nem fogadható el.

Egy kimentési kérelem alapján legfeljebb egy továbbképzési évre lehet felmentést adni.

IV. Ügyvédek, jogtanácsosok kötelező továbbképzése 

Az ügyvédek is kötelező szakmai továbbképzésre kötelezettek, amelynek szabályait az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat állapítja meg. A továbbképzési időszak az az 5 éves ciklus, amelyen belül a kötelezetteknek az összesen 80 (kedvezményes esetekben 40) kreditpontot képzési eseményeken való részvétellel vagy más, a Szabályzat szerint kreditpontszerzésre alkalmas módon meg kell szerezniük.

Az első továbbképzési időszaka 2020. január 1-ejével indult. Aki 2020. január 1-ején továbbképzésre kötelezettnek minősült, annak 2024. december 31-ig tart az első továbbképzési időszak. Aki ezt követően válik kötelezetté (mert pl. ezt követően veszik kamarai nyilvántartásba) annak a nyilvántartásba vételtől számítódik az 5 éves időszak. A továbbképzési időszakot követően nyomban új 5 éves Továbbképzési időszak kezdődik.

Ügyvédeknek a kötelező képzési eseményekre is figyelniük kell.  A továbbképzési szabályzat alapján a MÜK elnöksége az Ügyvédi ellenjegyzés / Fegyelmi vétségek / Azonosítás és ügyfélátvilágítás tárgykörökben határozott meg kötelező képzési eseményeket, amelyeket a továbbképzésre kötelezetteknek az 5 éves továbbképzési időszak alatt kell teljesíteniük.  

Az ügyvédek személyes belépés után a  https://eugyintezes.magyarugyvedikamara.hu/ oldalon tekinthetik meg szerzett kreditpontjaikat.

 Dr. Szabó Tibor

FIZESSEN ELŐ 2023-RA AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA MÉG A RÉGI ÁRON - ÉRTÉKES E-KÖNYVEKET ADUNK AJÁDÉKBA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk  könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2023, GDPR Segédlet,  Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek - Előfizetése esetén ingyenesen megküldjük az alábbi e-könyveket:

1. Foglalkoztatás megbízási, vállalkozási jogviszonyokban – Kata után

2.  Pénzmosás elleni szabályzat csomag 2023 (mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, ingatlanforgalmazók, székhelyszolgáltatók, árukereskedők részére)

3.  A devizás könyvvezetés alapjai

4. Bevezetés a transzferárazásba.

5. A munkáltatói adatkezelés kézikönyve és iratmintái

Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra