Volt EVA alanyok áttérése 

Forrás: Önadózó | Szerző: Nagy Katalin

Az EVA-alanyok egy része 2020. január 1-jétől a számviteli törvény hatálya alá, más része a KATA törvény hatálya alá került, így 2020-ban az áttérést meg kellett valósítaniuk a nyilvántartásaikban. 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról (a továbbiakban: KATA) és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá tartozó KATA-át fizető vállalkozások, és a 2019. december 31-ig hatályos egyszerűsített vállalkozási adóról (a továbbiakban: EVA) szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: EVA-tv.) hatálya alá tartozó vállalkozások a jogszabályi előírás vagy saját döntésük alapján a hivatkozott adótörvényben meghatározott számviteli jellegű vagy egyéb nyilvántartásokat vezetik, illetve vezették és nem tartoznak, illetve nem tartoztak a számviteli törvény hatálya alá. Az ilyen EVA-alanyok egy része 2020. január 1-jétől a számviteli törvény hatálya alá, más része a KATA törvény hatálya alá került, így 2020-ban az áttérést meg kellett valósítaniuk a nyilvántartásaikban. 

Azok a közkereseti társaságok, betéti társaságok, egyéni cégek, ügyvédi irodák amelyek nyilvántartásaikat az EVA-tv. szerint vezették és amelyek az EVA 2020. január 1-jével történő megszűnése miatt a társasági adó vagy a kisvállalati adó (a továbbiakban: KIVA) alá jelentkeztek be és ehhez kapcsolódóan a számviteli törvény hatálya alá kerültek, attól a naptól kötelesek a számviteli  törvény előírásait alkalmazni, amely naptól nem tartoznak az EVA-tv. hatálya alá, mert az EVA-tv. szerinti EVA-adóalanyiság megszűnésének esete bekövetkezik. Az EVA hatálya, illetve nyilvántartásvezetési kötelezettsége alól a számviteli törvény hatálya alá átkerült (visszakerült) közkereseti társaságra, betéti társaságra, egyéni cégre, valamint ügyvédi irodára a jogelőd nélkül alapított vállalkozókra vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni. Az ilyen vállalkozásnak, valamint ügyvédi irodának tételes leltározással alátámasztott leltár alapján nyitó mérleget kellett készítenie. A nyitó mérlegbe az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő összegben, a céltartalékokat a számított értékben, a számviteli törvény előírásainak megfelelően, a saját tőkét az eszközök és a kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat is) különbözetének összegében kell figyelembe venni. A nyitó mérlegbe felvett eszközök és források értékének valódiságát könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni. A számviteli törvény szerinti nyilvántartásokra való áttérést követően az előbbi nyitómérleg alapján kell a könyvviteli nyilvántartásokat megnyitni és a választott beszámoló készítési forma (éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, mikrogazdálkodói beszámoló), valamint az azt alátámasztó könyvviteli nyilvántartási rendszer (kettős könyvviteli nyilvántartás) szabályainak alkalmazásával kell elkészíteni az áttérés üzleti évének (2020.) számviteli beszámolóját.

Azon EVA-alanyok, amelyek nyilvántartásaikat nem az EVA tv., hanem a számviteli törvény szerint vezették korábban is, azok továbbra is e szerint járnak el és az EVA-alanyiság megszűnéséhez kapcsolódó, annak napjával (2020. december 31.), mint a mérlegfordulónappal készítendő beszámoló és annak közzététele, egybe esik a számviteli törvény általános előírásai szerinti naptári évhez igazodó üzleti évi beszámoló elkészítésével és közzétételével. Az ilyen cégek, ha az EVA megszűnése miatt a társasági adó vagy a KIVA alá jelentkeztek át, akkor továbbiakban is maradnak a számviteli törvény hatálya alatt és e szerint vezetik a nyilvántartásaikat, valamint készítik a számviteli beszámolójukat az üzleti év fordulónapjával.

Azonban azok az EVA alany közkereseti társaságok, betéti társaságok, egyéni cégek, valamint ügyvédi irodák, amelyek korábban  a számviteli törvény szerinti nyilvántartások vezetését választották – nem pedig az EVA-tv. szerinti nyilvántartásokat –, és az EVA-tv. megszűnésével a KATA alá jelentkeznek át, kikerülnek a számviteli törvény hatálya alól és a jövőben a KATA-ra vonatkozó törvény szerinti nyilvántartásokat (bevételi nyilvántartást) kell majd vezetniük. Tehát az ilyen cégeknek, az EVA megszűnésével még el kell készíteniük a számviteli törvény szerinti beszámolójukat az EVA-s üzleti év mérlegfordulónapjára (2019. december 31-re) vonatkozóan, majd a KATA alanyiság kezdő napjával áttérnek a KATA-ra vonatkozó törvény szerinti bevételi nyilvántartás vezetésére.

A 2019. évi beszámoló kiegészítő mellékletében utalni kellett arra, ha a vállalkozás 2020. január 1-jétől kikerül a számviteli törvény hatálya alól és a KATA-ra vonatkozó törvény szerinti nyilvántartásokat vezeti a továbbiakban. Ha az EVA-tv. szerinti nyilvántartásokat vezető EVA alany átkerül vagy visszakerül a számviteli törvény hatálya alá, mert a társasági adót vagy a KIVA-t választja, akkor az áttérést követően a számviteli törvény szerint először készített beszámoló (2020. évi beszámoló) kiegészítő mellékletében utalni kell erre a tényre.

Ha az EVA-tv. szerinti nyilvántartásokat vezető valamely közkereseti társaság, betéti társaság, egyéni cég vagy ügyvédi iroda az EVA-tv. megszűnésével a KATA alanyává válik, mert az alá jelentkezik be – feltéve, hogy az előírt feltételeknek megfelel (kizárólag magánszemély taggal rendelkezik stb.) – és emiatt a jövőben a KATA-ra vonatkozó törvény szerinti nyilvántartásokat vezeti, így továbbra sem alanya a számviteli törvénynek, akkor nála a korábbiakban említett leltározási és nyitómérleg készítési kötelezettség nem áll fenn, mivel ugyanazon bevételi nyilvántartások vezetésére köteles a KATA adóalanyiság alatt, mint amilyen bevételi nyilvántartást vezetett az EVA adóalanyiság alatt, azzal az eltéréssel, hogy a bevétel fogalmába a KATA alatt nem értendő bele az áfa összege.

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 4-12. hónapra 18.522,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra