Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket ("cookie"-kat) használ. Bővebben

Elfogadom   Elutasítom

Szabályzatok

Segédlet könyvelőirodák GDPR megfeleléséhez

Ár: 25 400 Ft
Előfizetőknek ingyenes!

  db  

Címkék: GDPR, könyvelőiroda, mérlegképes könyvelők

Számba vesszük a könyvelőiroda GDPR megfelelési feladatait. Ennek keretében egy szabályos intézkedési tervet, forgatókönyvet adunk, amely pontokba szedve tartalmazza, hogy a könyvelőirodának milyen intézkedéseket kell meghoznia ahhoz, hogy adatkezelését jogszerűen végezhesse.

Könyvelőirodáknak is vannak speciális teendői az EU általános adatvédelmi rendeletének  (GDPR) való megfelelés terén. Ez független attól, hogy a könyvelőiroda egyéni vállalkozói, vagy gazdasági társasági formában működik. Mindkettőre ugyanazok az adatkezelési szabályok vonatkoznak, így a továbbiakban nem is említjük ezt külön.
 
Kiadványunkban adunk egy ismertetőt a GDPR rendelkezéseiről, és ebből a nézőpontból áttekintjük a könyvelőirodák tipikus adatkezeléseit és szabályait. Megvizsgáljuk, hogy a könyvelői tevékenységben milyen adatkezelési pontok vannak, ahhoz milyen jogok és kötelezettségek kapcsolódnak. Az ügyféllel kötött, vagy kötendő  könyvelési szerződést jelentős mértékben érintik a Rendelet új szabályai. A könyvelési szerződéseket, formulákat ki kell egészíteni egyfelől adatkezelési, másfelől adatfeldolgozási kikötésekkel. A legfontosabb feladat, hogy a könyvelőiroda eleget tegyen adatfeldolgozói garancia-nyújtási kötelezettségének.  Ezekre részletesen kitérünk.
 
Számba vesszük a könyvelőiroda GDPR megfelelési feladatait is. Ennek keretében egy szabályos intézkedési tervet, forgatókönyvet adunk, amely pontokba szedve tartalmazza, hogy a könyvelőirodának milyen intézkedéseket kell meghoznia ahhoz, hogy adatkezelését jogszerűen végezhesse.
 
Mindehhez szabályzat, szerződés- nyilatkozat, nyilvántartás, tájékoztatás mintákat is adunk, amelyek adaptálásával elvégezhető a könyvelőiroda adatvédelmi rendszerének kiépítése.
 
Mintáink szövegén a saját szervezetre való adaptálás során változtathat, szükséges is, hogy mintáink szövegét, megoldásait saját szervezetére vonatkoztatva felülvizsgálja.
 
Kiadványunk és mintáink csak saját szervezetre használható fel, harmadik személynek át nem adható. 

Tartalomjegyzék

SEGÉDLET KÖNYVELŐIRODÁK GDPR MEGFELELÉSÉHEZ
I. BEVEZETÉS 
II. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK AZ EU ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETÉRŐL (GDPR)
1. Mi az a GDPR?
2. Újdonságok az adatvédelem szabályozásában 
3. A Preambulum
4. A Rendelet hatálya
5. Pár lényeges fogalom
6. Alapelvek 
7. Az adatkezelés jogalapja
8. Az érintett jogai
9. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
10. Adatfeldolgozás – garancianyújtási kötelezettség mellett végezhető
11. Adatvédelmi incidensek
12. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
13. Adatvédelmi tisztviselő
14. Kártérítéshez való jog – kártérítési felelősség
15. Kiszabható bírságok 
16. Adatvédelmi ellenőrzések
III. JOGSZERŰ ADATKEZELÉS A KÖNYVELŐIRODÁBAN
17. A könyvelőirodákat milyen tevékenységeikben érinti a rendelet? 
18. A könyvelőiroda, mint adatfeldolgozó a könyvviteli, adózási szolgáltatás teljesítése során
19. Adótanácsadáshoz kapocslódó adatkezelés, adatfeldolgozás
20. Könyvvizsgálói tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés, adatfeldolgozás
21. Társasági tagok, ügyvezetők, könyvvizsgálók adatainak kezelése
22. A könyvelőiroda munkavállalóival kapcsolatos adatkezelési kötelezettségek
23. Munkahelyi kamerás megfigyelés szabályai
24. Adatkezelés a könyvelőiroda honlapján 
25. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés 
26. A könyvelőiroda szerződő partnereivel kapcsolatos adatkezelés
27. Saját könyvelési, adózási,  bérszámfejtési célú adatkezelés könyvelőirodánál 
28.   Pénzmosás elleni  /  terrorizmus-finanszirozása megelőzése /  korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatos adatkezelés. 
29. Irattározáshoz kapcsolódó adatkezelés 
IV. KÖNYVELŐIRODÁK GDPR MEGFELELÉSI TEENDŐI 
30. Konkrét intézkedések 
 
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
 
1. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
I. RÉSZ: SZEMÉLYI RÉSZ: ADATKEZELŐ  ÉS ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
II. RÉSZ: BELSŐ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
III. RÉSZ: ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK 
IV. RÉSZ: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
V. RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
2. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Szabályzat célja 
2. A Szabályzat hatálya
3. Fogalommeghatározások
II. FEJEZET - A TÁRSASÁG MUNKAVÁLLALÓINAK ADATKEZELÉSI KÖTELEZETTSÉGEI 
4. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása
5. Az adatkezelés jogcímének vizsgálata  
6. Eljárás 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett esetén
7. Eljárás adatfeldolgozó  igénybevétele esetén 
8. Eljárás adatfeldolgozóként
9. Az érintettek tájékoztatása, joggyakorlásuk elősegítése
10. Adatbiztonsági intézkedések megtétele
11. Adatkezelési incidensek jelentése
III. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS  ADATKEZELÉSEK
12. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
13. A munkavállalói alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
14. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok 
15. A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés
16.   Munkabaleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés 
17. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok
18. A munkavállaló rézére biztosított e-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
19. A munkavállaló részére biztosított internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
20. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés. 
21. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
22. A  munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés
IV. FEJEZET -  SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
23. Ügyféladatok: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
24.   Egyes külön szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés
25. Tagok, tulajdonosok, ügyvezető  adatainak kezelése 
V. FEJEZET - JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
26. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 
27. Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés:
28. Kifizetői adatkezelés 
29. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés 
VI. FEJEZET - AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
30. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 
31. Direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés 
32. Ajándéksorolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
VII. FEJEZET - ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
33.   Adatbiztonsági intézkedések
VIII. FEJEZET - ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
34.   Az adatvédelmi incidens fogalma
35. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása  
36. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 
IX. FEJEZET - ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ
37.   Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
X. FEJEZET  - ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
38. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése, feladatai
XI. FEJEZET - EGYES ADATKEZELÉSI (ADATFELDOLGOZÓI) TEVÉKENYSÉGEK 
39. Egyes adatkezelési (adatfeldolgozói) tevékenységek - Függelékek
XII. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
40.   Intézkedések a szabályzat megismertetése 
41.   MELLÉKLETEK
1.melléklet Tájékoztatás a munkavállaló részére a munkaviszonyra vonatkozó szabályokról és a személyhez fűződő jogok munkaviszonyból eredő korlátozásáról (Word, külön dokumentum)
2.melléklet Tájékoztatás a munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelésről (Word, külön dokumentum)
3. Melléklet Szerződések adatkezelési kikötései (Word, külön dokumentum)
4. melléklet Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez 
5. melléklet Munkaszerződési kikötés az adatkezelési szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról és titoktartási kötelezettségről (Word, külön dokumentum)
42.   FÜGGELÉKEK:  
■ Függelék - A könyvviteli, adózási szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés (adatfeldolgozás)  belső szabályairól 
■ Függelék – Az adótanácsadói tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés (adatfeldolgozás)  belső szabályairól 
■  Függelék - A könyvvizsgálói tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés (adatfeldolgozás)  belső szabályairól 
■ Függelék pénzmosás / terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek és korlátozó intézkedések teljesítése céljából végzett adatkezelésről
■  Függelék a honlapon végzett adatkezelésről
■ Függelék a munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről 
 
3. ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK
Adatkezelő megnevezése
Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
Adatfeldolgozói nyilvántartás
Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
 
4. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
BEVEZETÉS
I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 
III. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL 
IV. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL
V. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEKRŐL
VI. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL