Nemzetközi ügyletek ÁFÁ-ja és számlázása

Gyakorlati példák, esettanulmányok, bírósági ítéletek.

  • Formátum: Könyv (nyomdai)
  • Kiadó: Vezinfó Kft.
  • Kiadás éve: 2022
  • Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
  • Terjedelem: 831 oldal

Ár: 22 895 Ft
Postaköltség: 2 500 Ft

  db  

Részletes leírás

Szakmai szerkesztő, szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna (adótanácsadó, jogász).

Társszerzők:

Dr. Farkas Zoltán (adótanácsadó, jogász),

Dr. Gábor Zoltán (jogász, adótanácsadó),

Dr. Kelemen László (jogász, banki szakjogász),

Dr. Sztankó Dániel (adószakértő, jogász),

Dr. Tancsa Zoltán (adótanácsadó, jogász).

Tartalomjegyzék
1. BEVEZETÉS

2. NEMZETKÖZI ÁFA-ÜGYLETEK ÁFABELI MINŐSÍTÉSÉNEK ALAPELVEI

■ Áfa elemzésével kapcsolatos fogalmak – áfa-elemzés menete

■ Áfa hatálya

■ Áfa alapja, mértéke

■ Adólevonás, adóbefizetés és egyéb adminisztratív jellegű kérdések

■ Mi a különbség az áfa hatályán kívüli és az adómentes ügylet között? Egy nemzetközi ügylet áfa-elemzésének menete

■ Pozíció-specifikus áfa-kérdések és adókockázatok nemzetközi ügyleteknél

3. SZEMÉLYI HATÁLY A NEMZETKÖZI ÁFA-ÜGYLETEKNÉL - ADÓALANYOK

■ Mi a különbség az adóalany és az adófizetésre kötelezett személy fogalmai között?

■ A jogképesség, mint az adóalanyiságot megalapozó kritérium – Mi a különbség a jogalanyiság és adóalanyiság között nemzetközi viszonylatban?

■ Adóalanyiság külföldiek esetében és belföldiek adóalanyisága külföldön

■ Gazdasági tevékenység fogalma

■ Az ún. univerzális adóalanyiság és gazdasági tevékenység

■ Nemzetközi fordított adózás és az adóalanykénti bejelentkezés összefüggései

■ Regisztrációs kötelezettség

■ Belföldön végzett gazdasági tevékenység, a belföldi adóalanyiság és a bejelentkezés közötti összefüggés

■ Gazdasági letelepedettség szerepe az áfa-adózásban és az adóalanyiság megalapozásánál

■ Van-e különbség az adóalanyiság és adófizetésre kötelezett személy szempontjából annak, hogy a külföldi közösségbeli vagy harmadik országos?

■ Pénzügyi képviselő

■ Külföldiek gazdasági letelepedettségi formái az adóalanyiság szempontjából

■ Leányvállalat és közös vállalat

■ Fióktelep

■ Kereskedelmi képviselet

■ Példák a kereskedelmi képviselet áfa-elszámolására

■ Nem letelepedett, csak adószámos adóalanyok

■ Külföldiek belföldi jelenlétére vonatkozó áttekintés az áfa-alanyiság szempontjából

4. TERÜLETI HATÁLYRÓL ÁLTALÁBAN - A TELJESÍTÉS HELYE

■ Belföld – Közösség – harmadik ország

■ Belföld fogalma

■ Közösség területe

■ Harmadik állam

■ A nemzetközi ügyletek áfa minősítésének mechanizmusa a területi hatály szempontjából

5. TÁRGYI HATÁLYÁRÓL ÁLTALÁBAN - NEMZETKÖZI TERMÉKÜGYLETEK

■ Termékértékesítések nemzetközi viszonylatban, a termékértékesítések teljesítési helye az egyes ügyletcsoportok szerint

■ Fuvarozást feltételező termékértékesítések

■ Láncértékesítés fogalma, szabályai és teljesítési helye

■ Példák a láncügylet teljesítésihely-szabályokra

■ Esettanulmány raktározással megszakított láncügyletek teljesítési helyére

■ Esettanulmány láncügyletnél arra az esetre, amikor megoszlik a fuvarköltség viselése két szereplő között

■ Adómentesség érvényesülése láncügyleteknél

■ Adómentesség feltételei közösségi láncügyleteknél

■ Mitől minősül egy láncértékesítés körhinta-csalásnak, és mi a szankciója?

■ Háromszögügylet szabályai és láncügylethez történő kapcsolódási pontjai

■ Példák háromszögügyletre

■ Adómentesség feltételei harmadik országos láncügyleteknél (exportláncügyletek)

■ Bejelentkezés kérdései láncügyleteknél

■ Fuvarozással együtt járó, de nem láncértékesítések teljesítési helye

■ Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékértékesítés fogalma és teljesítési helye

■ Termék mozgatásával nem járó termékértékesítések teljesítési helye

■ Termék határon átnyúló mozgására vonatkozó szabályok, adómentességek: a Közösségen belüli termékmozgások

■ Adómentesség és területi hatályon kívüliség közösségi viszonylatban

■ Közösségen belüli adómentes termékértékesítés

■ Klasszikus közösségi adómentes termékértékesítés

■ Közösségi mentes értékesítés szereplői és a közösségi adószám jelentősége az adómentességnél

■ Más tagállamba történő kiszállítás igazolása és annak elmaradásának jogkövetkezményei

■ Kiszállítás igazolására vonatkozó uniós és magyar szabályozás és joggyakorlat

■ Értékesítés és kiszállítás közötti közvetlen összefüggés

■ Megvonható-e az adómentesség az eladótól, ha a fuvarokmányok utóbb hiteltelennek bizonyulnak?

■ Új közlekedési eszköz Közösségen belüli adómentes értékesítése

■ Saját termék átszállítása másik tagállamba (vagyonmozgatás), és az az alóli kivételek

■ Teljesítés és adókötelezettség keletkezési időpontja közösségi adómentes termékértékesítésnél

■ Időszaki elszámolás Közösségen belüli adómentes értékesítésnél

■ Gyüjtőszámla közösségi adómentes értékesítésnél

■ Részletre eladás, zárt végű lízing, részteljesítés, előleg közösségi adómentes értékesítésnél

■ Közösségen belüli adómentes értékesítés adóalapja

■ Közösségi adómentes értékesítésről kiállított devizás számla forintosítása

■ Ingyenes termékátadás közösségi viszonylatban

■ Ellenőrzési tapasztalatok a Közösségen belüli értékesítési ügyleteknél

■ Más tagállambeli nem adóalany felé teljesített értékesítés

■ Távolsági értékesítés

■ Közösségen belüli termékbeszerzés

■ Klasszikus Közösségen belüli beszerzés

■ Közösségen belüli beszerzés címén adófizetésre kötelezettek köre

■ Adófizetésre kötelezett különleges adózói kör

■ Új közlekedési eszköz Közösségen belüli beszerzése

■ Új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsi és regisztrációadó-köteles motorkerékpár

■ Jövedékiadó-köteles termék Közösségen belüli beszerzése

■ Saját termék más tagállamból történő behozatala

■ Adó alapja Közösségen belüli termékbeszerzés esetén

■ Külföldi fizetőeszközben meghatározott ellenérték forintosítása

■ Adómentesség Közösségen belüli termékbeszerzés esetén

■ Adófizetési kötelezettség és adólevonási jog keletkezésének időpontja, valamint tárgyi feltétele Közösségen belülről történő termékbeszerzés esetén

■ Időszaki elszámolási szerződés alapján teljesített Közösségen belüli beszerzés és a gyüjtőszámla

■ Részteljesítés és részletre eladás, zárt végű lízing közösségi termékbeszerzésnél

■ Adólevonási jog keletkezése Közösségen belüli termékbeszerzésnél

■ Adólevonás bizonylata Közösségen belüli termékbeszerzésnél

■ Közösségen belüli beszerzés utáni adókötelezettség a termék beszállítása nélkül

■ Harmadik országbelitől megvalósított Közösségen belüli beszerzés

■ Ingyenes közösségi beszerzés

■ Raktár közbeiktatásával bonyolított Közösségen belüli termékügyletek

■ Vevői készlet

■ Adóraktár (áfa-raktár)

■ Termék határon átnyúló mozgására vonatkozó szabályok, adómentességek: harmadik országos termékmozgások

■ Export adómentesség, termékimport és a területi hatályon kívüliség

■ Adómentesség a termék Közösségen kívülre történő értékesítéséhez kapcsolódóan

■ Klasszikus termékexport

■ Kiléptetés igazolása és kiléptetésre nyitva álló határidő termékexportnál

■ Külföldi utas felé teljesített termékértékesítés

■ Egyéb, a termékexporttal azonos megítélés alá eső, diplomáciai és nemzetközi szervezetekhez kötődő mentességek

■ Nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó adómentességek

■ Termékimport

■ Közösség területére másik tagállamban belépett, majd belföldre került termék áfa-minősítése

■ Szabad forgalomba helyezés és az importáló fogalma

■ Közösség vámterületének, de az áfatörvény értelmében harmadik ország területének minősülő területről behozott termék minősítése termékimport szempontjából

■ Termékimport megvalósulását elhalasztó vámeljárások és az azzal összefüggő adómentességek

■ Átmeneti megőrzés, Vámraktározási eljárás, Vámfelügyelet melletti feldolgozás, Aktív feldolgozási eljárás, Ideiglenes behozatal, Passzív feldolgozás, Árutovábbítási eljárás

■ Termékimport adóalapja

■ Adófizetés módjai termékimportnál: önadózás és kivetés

■ Adólevonási jog termékimportnál

■ Képviseleti formák termékimportnál, a közvetett vámjogi képviselő

■ Adómentességek termékimportnál

■ Közösségen belüli adómentes termékértékesítéshez kapcsolódó adómentes termékimport

■ Nemzetközi szolgáltatási ügyletek

■ Nemzetközi szolgáltatási ügyletek minősítésének szempontjai, menete - egyenes/fordított adózás

■ Szolgáltatások teljesítési helye - főszabály és kivételek

■ Fő- és mellékszolgáltatás viszony a teljesítési helynél

■ Szolgáltató mikor számlázhat áfa nélkül? Megrendelő mikor fogadhat be áfát tartalmazó számlát?

■ Szolgáltató szempontjából mikor lehet számlázni áfa nélkül főszabály alá esô szolgáltatás
esetén?

■ Megrendelô szempontjából mikor jogos az áfa felszámítása a beérkező szolgáltatói számlán?

■ Mikor kell bejelentkezni a belföldi adóalanynak másik országban?

■ Példa más országbeli bejelentkezésre ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás esetén

■ Részletes elemzés

■ A szolgáltatást igénybe vevő adóalany-e?

■ A szolgáltatást igénybe vevő adóalany adóalanyi minőségében rendelte-e meg a szolgáltatást?

■ Megrendelő adóalany belföldi gazdasági letelepedettségéhez kapcsolódik-e a nyújtott szolgáltatás?

■ Gazdasági letelepedettség fogalma

■ Adóalany gazdasági tevékenységének székhelye

■ Állandó telephely fogalma az áfatörvény és a Végrehajtási Rendelet szerint

■ Komplex példa a legközvetlenebbül érintett gazdasági letelepedettség fogalmára a szolgáltatásnyújtás és az igénybevétel szempontjából

■ Állandó telephely fogalma az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint

■ Európai Bíróság esetjoga telephely-kérdésekben

■ Alvállalkozók és közreműködők szerepe az állandó telephellyé minôsítésben

■ Állandó telephellyé minősítés az ingatlannal összefüggő ügyleteknél

■ Állandó telephely a fel- vagy összeszerelésnél, építésnél, szerelésnél

■ Bérbe adott ingatlan mint állandó telephely?

■ Raktár állandó telephellyé minősítése

■ Teljesítési hely szerint a kivételek közé tartozó szolgáltatások

■ Kivételes teljesítési helyű szolgáltatások rendszere

■ Közvetítő által nyújtott szolgáltatások

■ Más nevében és javára közvetítő szolgáltatása (ügynöki szolgáltatások)

■ Közvetített szolgáltatás teljesítési helye – nem kivétel

■ Ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatásnyújtás

■ Példa ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére és a nemzetközi és a belföldi fordított adózás összefüggésére

■ Árufuvarozás és személyszállítás

■ Kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási, valamint hasonló szolgáltatások teljesítési helye

■ Adóalanyok és nem adóalanyok részére teljesített kulturális, tudományos, művészeti, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások

■ Éttermi és vendéglátóipari szolgáltatások teljesítési helye

■ Vasúti, vízi vagy légi közlekedési eszközön nyújtott éttermi szolgáltatás és termékértékesítés

■ Közlekedési eszközök bérbeadása

■ Példa közlekedési eszköz adóalany és nem adóalany részére történô bérbeadására

■ Tényleges használat, igénybevétel helyének szabálya – speciális szabály a közlekedési eszköz bérbeadásánál

■ Nem adóalanyok felé teljesített ún. immateriális szolgáltatások

■ Elektronikusan nyújtott szolgáltatások

■ 2015-től bevezetett változások a távközlési, rádió- és televízióműsorszolgáltatás és elektronikusan teljesített szolgáltatás tekintetében

■ MOSS (mini egyablakos rendszer)

■ Elektronikus piactereken keresztül értékesített elektronikus szolgáltatások áfa-kezelése

■ Külfölditől igénybe vett szolgáltatások utáni áfa-fizetés és -levonás és a külföldre nyújtott szolgáltatások

■ Előleg kezelése importszolgáltatásnál

■ Kell-e adót fizetni nem adóalanytól vagy alanyi mentestől igénybe vett szolgáltatás után?

■ Kell-e áfázni az ingyenesen vagy ingyenes tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások után?

■ Melyik bevallásban kell szerepeltetnünk az importszolgáltatás után fizetendő adót?

■ Milyen bizonylat alapján lehet levonni az importszolgáltatás (nemzetközi fordított adózás) után saját magunknak bevallott fizetendő áfát?

■ Bizonylatkorrekciók importszolgáltatásnál

■ Árfolyam-kérdések

■ Külföldön (külföldre) nyújtott szolgáltatások szabályai

■ Teljesítési időpont, gyüjtőszámla, időszaki elszámolás és részteljesítés a határon átnyúló szolgáltatásoknál

6. ADÓLEVONÁSI ÉS VISSZAIGÉNYLÉSI SZABÁLYOK A NEMZETKÖZI ÜGYLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN

■ Belföldi adóalany külföldön teljesített ügyleteihez kapcsolódó adólevonás

■ Belföldi adóalany nemzetközi adómentes ügyleteihez kapcsolódó adólevonás

■ Bejelentkezés szerinti államtól eltérő államban teljesített beszerzésekhez kapcsolódó adólevonás

■ Belföldön nem bejelentkezett és letelepedett adóalanyra belföldön áthárított áfa visszatérítése

■ Belföldi adóalanyra külföldön áthárított hozzáadottérték-adó visszatérítése

7. SPECIÁLIS SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYOK, DOKUMENTÁCIÓS FELADATOK NEMZETKÖZI ÜGYLETEKNÉL

■ Nemzetközi ügyleteknél alkalmazandó bizonylatok

■ Nemzetközi áfa-ügyleteknél felmerülő jellemző számlatípusok és egyéb dokumentumok gyakorlati számlázási szemszögből

■ Közösségi adómentes számla

■ Exportértékesítésről kiállított számla

■ Egyéb nemzetközi adómentes ügyletről kiállított számla

■ Áfa területi hatályán kívüli számla

■ Helyesbítések, korrekciók, reklamációk kezelése határon átnyúló ügyleteknél

■ Befogadott számlákkal kapcsolatos korrekciók kezelése

8. NEMZETKÖZI ÜGYLETEK - KÜLÖNÖS RÉSZ (NEMZETKÖZI ÜGYLETEK SZEKTORSPECIFIKUS ÁFA-KÉRDÉSEI)

■ Gyártás és bérmunka áfája

■ Bevezetés – a tevékenységnél felmerülő egyes munkafázisok és áfa-minősítésük

■ Jogi modellek és piaci szereplők áfa szempontú áttekintése

■ Magyarországi és külföldi vállalkozások szerepe a gyártási folyamatban – az áfabeli minősítés menete

■ Iparági áfa-kérdések részletes bemutatása

■ Termékértesítés vagy szolgáltatásnyújtás?

■ Teljesítési hellyel összefüggő kérdések az egyes gyártási és bérmunka-konstrukcióknál

■ Hogyan kell elhatárolni a termékértékesítést a szolgáltatásnyújtástól?

■ Állandó telephely jelentősége és fogalma a bérmunkaügyleteknél

■ Adómentesség bérmunkaügyleteknél

■ Fel- és összeszerelés tárgyát képező értékesítés – gyakorlati elhatárolási kérdések

■ Hogyan kell elhatárolni az ügyleteket?

■ Összeszerelés felügyelete termékértékesítés esetén

■ Bérmunka egyéb áfa-kérdései. A termékmozgás és a szolgáltatások iránya

■ Termékmozgatás és bérmunkához kapcsolódó kivétel

■ Alapanyagok szolgáltatásmegrendelő általi beszerzése, illetve Magyarországra történő szállítása

■ Megmunkált termék megrendelő általi értékesítése belföldről

■ Megrendelő tulajdonában lévő gyártóeszközök áfabeli megítélése

■ Szerszám átadása a bérmunkát végzőknek belföldi viszonylatban

■ Bérmunkát végző tulajdonában lévő gyártóeszköz (szerszám) költségeinek átterhelése és a szerszám értékesítése a megrendelő felé

■ Gyártási maradék áfabeli kezelése

■ Láncügylet a késztermék vagy az alapanyag-beszerzés tekintetében

■ Esettanulmány 1: egy komplex több országon átívelő, sokszereplős termékelőállítási és bérmunka-konstrukcióra

■ Esettanulmány 2: egy komplex bérmunka-konstrukcióra

■ Esettanulmány 3: logisztikai szolgáltatás-igénybevétellel összekötött termékelőállítás áfa-minősítése

■ Fuvarozás és szállítmányozás áfája

■ Bevezető az áfa-megközelítéshez

■ Származékosság kérdése

■ Fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai szektor szereplői által nyújtott szolgáltatások teljesítési helye

■ Fuvarozási szolgáltatás teljesítés helye

■ Raktározás, logisztikai szolgáltatás teljesítési helye

■ Fuvarközvetítés teljesítési helye és időpontja – a továbbszámlázott fuvarköltség

■ Példák a teljesítési helyre fuvarozással összefüggésben

■ Adómentességek a fuvarozási szektorban

■ Termékimporthoz kapcsolódó fuvarozási adómentesség

■ Felfüggesztő behozatali vámeljárás alatt álló termék fuvarozásához kapcsolódó adómentesség

■ Exporthoz vagy kiviteli vámeljáráshoz kapcsolódó adómentesség

■ Szállítmányozás és fuvarozás jellegadó tartalma és teljesítési időpontja

■ Fuvarozási és ehhez hasonló szolgáltatások adóalapja és szerepe az adóalap-képzésnél

■ Fuvarszámla jellegzetes kellékei

Vissza az előző oldalra