Ügyvezetők kézikönyve

Ügyvezetők kézikönyve

Címkék: ügyvezető

Összefoglaljuk az ügyvezetői tisztségre vonatkozó cégjogi, munkajogi és felelősségi szabályokat, ez mellett a vezetői feladatok ellátáshoz kínálunk eszközöket és megoldásokat a cégvezetés, az üzleti titok védelme, az adatvédelem, a pénzügy, számvitel és a marketing terén.

  • Formátum: Könyv
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2019

Bruttó ár: 9 900 Ft
Kedvezményes ár: 5 250 Ft

Postaköltség (Futárszolgálat / Posta): 990 Ft

  db  

Részletes leírás
Ma már minden cég elektronikus ügyintézésre kötelezett, egy hivatalos levelet is csak így lehet elküldeni, illetve fogadni. Ehhez kapcsolódóan ismertetjük a cégkapuval kapcsolatos feladatokat.

Bemutatjuk, hogyan kell a számviteli információkat használni a vezetői döntések alátámasztásához.

A cégvezetés kiemelt területe az üzleti titok védelme, bemutatjuk a kapcsolódó a vezetői teendőket.

Felvázoljuk, hogy milyen adatvédelmi intézkedéseket kell tenni a céges működés során ahhoz, hogy a cég megfeleljen a GDPR rendelkezéseinek.

Társasági adótippekkel segítjük az adószabályokat az üzleti tevékenység szolgálatába állítani.

És végül kézikönyvünk üzenete az is, hogy a leghatékonyabb vezetői hozzáadott érték a brand, a vállalati és a tulajdonosi személyes márka összekapcsolása a céges növekedés motorja.

SZERKESZTŐ: Dr. Szabó Tibor - www.cegmenedzseles.hu

SZERZŐK:Kiss T. Anna,Dr. Németh Nóra,Nagy Katalin,Dr. Szladovnyik Krisztina,Dr. Horváth István,Dr. Kovács Ferenc,Dr. Szabó Tibor
Tartalomjegyzék
BEVEZETÉS 15
I. FEJEZET – AZ ÜGYVEZETŐI TISZTSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK – CÉGJOG – MUNKAJOG  – ADÓZÁS 16
1. AZ ÜGYVEZETŐI TISZTSÉG CÉGJOGI SZABÁLYAI 16
1.1. Mi az ügyvezetés? 16
1.2. A jogi személyek típusai 16
1.3. Kik minősülnek vezető tisztségviselőnek? 17
1.4. Ki lehet – és ki nem lehet vezető tisztségviselő? 17
1.5. Az ügyvezetői megbízás létrejötte 18
1.6. A vezető tisztségviselői megbízatás időtartama 18
1.7. Összeférhetetlenségi szabályok 19
1.8. Személyes feladatellátási kötelezettség 21
1.9. Magatartási mérce a vezető tisztségviselőkkel szemben 21
1.10. Cégjegyzés, képviselet 22
1.11. Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség 22
1.12. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésének esetei 22
1.13. Visszahívás 23
1.14. Lemondás 23
1.15. A vezető tisztségviselő önállósága 23
1.16. Kkt. Bt. ügyvezetőkre vonatkozó speciális szabályok 24
1.17. Kft. ügyvezetőkre vonatkozó speciális szabályok 24
1.18. Egyesületi ügyvezetőkre vonatkozó speciális szabályok 25
1.19. Alapítvány vezető tisztségviselőire vonatkozó speciális szabályok 25
1.20. A cégvezető 26
1.21. Felügyelőbizottsági tagok 26
1.22. Eltiltás az ügyvezetéstől 26
2. MUNKAJOGI SZABÁLYOK 29
2.1. Ügyvezetés – megbízási jogviszonyban, vagy munkaviszonyban 29
2.2. Vezetői munkaszerződések 29
2.3. A vezető munkarendje 30
2.4. Munkáltatói felmondás 30
2.5. Női ügyvezetőkre vonatkozó speciális szabályok 31
2.6. Vezetői munkaszerződések ügyvezetőt védő lehetséges kikötései 32
2.6.1. A felelősség korlátozása, kizárása 32
2.6.2. Rövidebb elévülési idő kikötése 32
2.6.3. Felmentvény alkalmazása 33
2.7. A vezetők díjazása 33
2.7.1. Alapbér a munkaszerződésben 33
2.7.2. A kollektív szerződésben foglalt juttatások 34
2.7.3. A prémium 34
2.7.3.1. A prémium kitűzése – egyoldalúan vagy szerződésben 35
2.7.3.2. A prémiumra való jogosultság – a részteljesítés és az előleg kérdése 36
3. AZ ÜGYVEZETŐI TISZTSÉGRE VONAKOZÓ ADÓZÁSI ÉS JÁRULÉKSZABÁLYOK 38
3.1. Ügyvezetői jogviszonyok adózási kérdései 38 3.2.1. Tulajdonosi ügyvezetés – az ügyvezető a cég tagja 40
3.2.1.1. Munkaviszonyban 40
3.2.2. Menedzser ügyvezetés – az ügyvezető nem tagja a cégnek 41
3.2.2.1. Munkaviszonyban 41
3.2.2.2. Megbízási jogviszonyban 41
3.3. Ügyvezetés díjazás nélkül 42
3.4. Ügyvezetés több cégben – a kapcsolt vállalkozások kérdése 42
4. ÜGYVEZETŐK FELELŐSSÉGI SZABÁLYAI 44
4.1. Polgári jogi – kártérítési felelősség 44
4.1.1. Felelősség a saját társasággal szemben 44
4.1.1.2. Ki jogosult fellépni az ügyvezetővel szemben? 45
4.1.1.3. Mit jelent a vezető tisztségviselők szerződésszegésért való felelőssége? 46
4.1.1.4. Mit jelent a szerződésszegés? 47
4.1.1.5. Mikor mentesülhet a vezető tisztségviselő a felelősség alól? 47
4.1.1.5.1. Mit jelent az ellenőrzési kör? 48
4.1.1.5.2. Mit jelent az előre nem látható körülmény? 48
4.1.1.5.3. A felróhatóság 48
4.1.1.6. A felmentvény 49
4.1.2. Az ügyvezető kártérítési felelőssége harmadik személyekkel szemben 51
4.1.3. Vezető tisztségviselők felelőssége a hitelezőkkel szemben megszűnés esetén 51
4.1.4. Amiért az ügyvezetők nem felelnek 52
4.1.4.1. A társaság által szerződésszegéssel okozott károk 52
4.1.4.2. Munkáltató által a munkavállalónak okozott károk 53
4.1.4.3. Felelősség a cég adótartozásáért 54
4.1.5. Kártérítési esetek 56
4.1.5.1. Tipikusan veszélyes vezetői helyzetek 56
4.1.5.2. A bírósági gyakorlat 58
4.1.5.2.1. Kirívóan ésszerütlen kockázatvállalás 58
4.1.5.2.2. Felelősség kölcsönügyletért 58
4.1.5.2.3. Adótartozás miatti felszámolás 59
4.1.5.2.4. Ami belefért az üzleti kockázatba 59
4.1.6. Az ügyvezető által megtehető intézkedések önmaga védelmében 60
4.1.6.1. A vezetői attitűd: a vezetői felelősség tudatosítása 60
4.1.6.2. Szervezeti változások 62 4.1.6.3. Személyi változások 62
4.1.6.4. Működési változások 63
4.1.6.4.1. A felmentvény alkalmazása 63
4.1.6.4.2. Szervezeti és működési szabályzat 63
4.1.6.4.3. Ellenőrző, számonkérő mechanizmus működtetése 63
4.1.6.4.4. Munkajogi változások 64
4.1.7. Vezetői szerződések javasolt kikötései 64
4.1.8. Érvek a vezetői felelősségbiztosítás mellett 64
4.1.9. Bizalmi vagyonkezelés? 65
4.2. AZ ÜGYVEZETŐK MUNKAJOGI FELELŐSSÉGE 66
II. FEJEZET – CÉGKAPU ÉS E-ÜGYINTÉZÉSI ISMERETEK ÜGYVEZETŐKNEK 68
1. Kötelező elektronikus ügyintézés 68
2. Elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervek 69
3. Elektronikus kapcsolattartás és a NAV 70
4. Elektronikus ügyintézési kötelezettség 72
5. Cégkapu regisztráció 73
6. Cégkapu használata 75
7. Cégkapu adminisztráció lépésről lépésre 78
8. Kell a cégkapu 79
9. Az elektronikus munkavégzés helye: www.tarhely.gov.hu 79
10. Lépésről lépésre 80
III. FEJEZET – AZ ÜZLETI TITOK „ELŐSZOBÁJÁBAN”.  A MUNKÁLTATÓI JOGOS GAZDASÁGI ÉRDEK VÉDELME 84
1. Érdekvédelem – a munkavállalói passzivítás iránti igény 85
2. A munkaviszony – mint a vállalkozás szabadságának korlátja, azonnali hatályú felmondással fenyegetve 86
3. A tudásmegosztás büntetése – egy peres eljárás három fordulata 87
3.1. Első fokon: jogszerű a munkaadói megszüntetés 88
3.2. Másodfokon: a tudás felhasználható 88
3.3. Harmadfokon: a sérelem hiányában is veszélybe kerül a jogos gazdasági érdek 89
4. Aztán jól viselkedjen… 90
5. Véleménynyilvánítás – korlátokkal 91
6. Titkok őrzői – Miként védjük üzletünk titkait? 92
7. Új törvény az üzleti év védelméről 92
8. Az üzleti titok és a védett ismeret: – régi fogalom – új köntösben 93
9. A jogosult jogai – a titok áruba bocsájtása 93
10. Titoksértés – három módon 94
11. A kivételek 94
12. Az ügyfelek listája – Lehet-e üzleti titok? 95
13. Tanácsok a titoksértés elkerüléséhez 96
14. Az üzleti titoktartás – egy életre szól 97
14.1. És a versenytilalmi megállapodás… 97

IV. FEJEZET – ADATVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
A CÉGBEN 99
I. BEVEZETÉS 99
II. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK AZ EU ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETÉRŐL (GDPR) 99
1. Mi az a GDPR? 99
2. Újdonságok az adatvédelem szabályozásában 100
3. A Preambulum 101
4. A Rendelet hatálya 102
5. Pár lényeges fogalom 102
6. Alapelvek 103
7. A beépített és alapértelmezett adatvédelem elve 104
8. Az adatkezelés jogalapja 105
9. Az érintett jogai 108
9.1. Az érintett első és legfontosabb joga az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz való jog (12. cikk) 108
9.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie, hogy az érintett a jogait gyakorolni tudja (12. cikk/2/). 109
9.3. Az érintett hozzáférési joga 109
9.4. A helyesbítéshez való jog 109
9.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 109
9.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog: 110
9.7. Az adathordozhatósághoz való jog 110
9.8. A tiltakozáshoz való jog 110
9.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 111
9.10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 112
9.11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 112
9.12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 113
9.13. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 113
10. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 113
11. Adatfeldolgozás – garancianyújtási kötelezettség mellett végezhető 114
12. Adatvédelmi incidensek 116
13. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció 117
14. Adatvédelmi tisztviselő 119
15. Kártérítéshez való jog – kártérítési felelősség 121
16. Kiszabható bírságok 122
17. Adatvédelmi ellenőrzések 124
III. JOGSZERŰ ADATKEZELÉS A VÁLLALKOZÁSBAN 125
18. A vállalkozásokat milyen tevékenységeikben érinti a rendelet? 125
19. A vállalkozás, mint adatfeldolgozó 126
20. Társasági tagok, ügyvezetők, könyvvizsgálók adatainak kezelése 126
21. A vállalkozás munkavállalóival kapcsolatos adatkezelés 127
22. Munkahelyi és bolti kamerás megfigyelés szabályai 129
23. Adatkezelés a vállalkozás honlapján 133
24. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés 133
25. A vállalkozás szerződő partnereivel kapcsolatos adatkezelés 134
26. Ügyviteli, könyvelési, adózási, bérszámfejtési célú adatkezelés 135
27. Pénzmosás elleni / terrorizmus-finanszirozása megelőzése / korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatos adatkezelés 136
28. Irattározáshoz kapcsolódó adatkezelés 136
IV. A GDPR MEGFELELÉS KÖVETELMÉNYEI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN 138
29. A GDPR megfelelés követelményei 138
30. Adatkezelési teszt a vállalkozásban 140
V. FORGATÓKÖNYV AZ ADATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELÉHEZ 140
31. A GDPR megfelelés konkrét intézkedései 140
31.1. Foglalja írásba a cége adatkezelési szabályait, adatvédelmi intézkedéseit! 140
31.2. Készítse el a saját adatvédelmi nyilvántartásait! 141
31.3. Készítse el cége, szervezete ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJÁT! 142
31.4. Tegyük meg a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket! 142
31.5. Munkaszerződési kikötéssel tegyük a munkavállalók kötelezettségével az adatkezelési szabályok betartását és érvényesítését! 143
31.6. Új munkavállaló felvételekor hiánytalanul teljesítsük az adatkezelésre vonatkozó kötelezettségeket: 144
31.6.1. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell egy adatkezelési kikötést, amely szerint a munkavállaló kijelenti, hogy a munkáltató adatkezelési szabályzatát megismerte, és annak rendelkezéseit a munkavégzés során alkalmazni köteles. Az adatbiztonsági részeként indokolt a munkavállalók részére titoktartási kötelezettséget előírni a személyes adatok kezelése vonatkozásában. 144
31.6.2. A munkavállaló részére a munkaszerződés megkötésekor tájékoztatást kell adni saját személyes adatai munkáltató általi kezeléséről és adatfeldolgozó (pl. vállalkozás) részére történő átadásáról. 144
31.6.3. Adatfeldolgozó vállalkozás (pl. könyvelő iroda, tárhelyszolgáltató, futárszolgálat) a felvett munkavállalóival a személyes adatok kezelése tárgyában köteles titoktartási nyilatkozatot aláíratni. 145
31.7. A régi munkaszerződéseket vizsgáljuk felül az adatkezelési kötelezettségek teljesítés szempontjából – az előbbi pontba foglalt intézkedések szerint. 145
31.8. Saját vállalkozása, szervezete által alkalmazott szerződési formulákba építse be az adatkezelési kikötéseket, vagy erre külön okiratba foglalt szerződés-kiegészítéseket használhat. 145
31.9. Ha adatfeldolgozónak minősül a vállalkozás – például IT szolgáltató, vállalkozás, futárszolgálat, közvetítő, – alapvetően a következő négy adatfeldolgozói intézkedést kell megtennie – az adatbiztonság garantálásán túl: 145
31.9.1. Készítse el saját adatfeldolgozási szerződését – szerződési ajánlatát – ha adatfeldolgozónak minősül. 146
31.9.2. Szerezze be munkavállalói adatfeldolgozáshoz (megbízáshoz) kapcsolódó titoktartási nyilatkozatát 146
31.9.3. Készítse el a más nevében, adatfeldolgozókat végzett adatkezelési tevékenységek nyilvántartását 146
31.9.4. Ha az adatfeldolgozáshoz alvállalkozót vesz igénybe akkor az alvállalkozói szerződést is újra kell írni, illetve a megbízó hozzájárulását is meg kell írni. 146
31.10. Vizsgálja felül vállalkozása, szervezete honlapját az adatkezelési eljárások és tájékoztatások jogszerűsége vonatkozásában 146

V. FEJEZET – SZÁMVITELI INFORMÁCIÓK A VEZETŐI DÖNTÉSEK ALÁTÁMASZTÁSÁHOZ 147
1. A számvitel feladata 147
2. Gazdálkodáshoz szükséges legfontosabb információk 147
2.1. Erőforrásokra vonatkozó információk 148
2.2. Közvetlen üzleti partnerekkel való kapcsolatra vonatkozó információk 148
2.3. Pénz- és tőkepiaci partnerekkel való kapcsolatra vonatkozó információk 149
2.4. Egyéb piaci partnerekkel való kapcsolatra vonatkozó információk 151
2.5. Kapcsolt és társult vállalkozásokkal való kapcsolatra vonatkozó információk 151
2.6. Belső önálló elszámolási egységekkel, külföldi fióktelepekkel, külföldi központtal összefüggő információk 152
2.7. Piaci információk 152
2.8. Reklám, propaganda tevékenységgel összefüggő információk 152
2.9. Fejlesztésekre és K+F tevékenységre vonatkozó információk 153
2.10. Tervezéssel összefüggő információk 153
2.11. Pénzügyi helyzetre, finanszírozásra vonatkozó információk 153
2.12. Támogatások igénybevétele és nyújtása 154
2.13. Termelés, szolgáltatás megszervezésére, költségigényére vonatkozó információk 154
2.14. Költséggazdálkodással, önköltségszámítással kapcsolatos információk 155
2.15. Bevételek, ráfordítások, költségek, eredmény alakulása 155
2.16. Az értékelésekre és azok hatására vonatkozó információk 156
2.17. Költségvetési kapcsolatokra vonatkozó információk 156
2.18. Mérlegen kívüli információk 156
2.19. Veszteségforrásokra vonatkozó információk 156
2.20. Szerződéses kapcsolatokra és azok következményeire vonatkozó információk 157
2.21. Tulajdonosok igényeire, elvárásaira, döntéseire vonatkozó információk 157
2.22. Bizonylatokkal való alátámasztást érintő információk 157
2.23. Ellenőrzésre vonatkozó információk 158
2.24. Hatályos jogszabályi előírásokra és azok változására vonatkozó információk 158
2.25. Belső szabályozásra és annak változására vonatkozó információk 158
2.26. Saját könyvelés vagy bérkönyvelés, valamint ezek megszervezése 159
3. A belső adatszolgáltatással érintett területek és vezetői szintek 160
4. Külső adatszolgáltatásban érintett piaci és egyéb gazdasági szereplők 163
5. Számviteli rend kialakítása 164
6. A számvitelre épülő belső adatszolgáltatások 166
6.1. Forgalmi kimutatás 166
6.2. Főkönyvi kivonat 167
6.3. Napló 167
6.4. Pénztárjelentés 168
6.5. Pénztárrovancsról készült jegyzőkönyv 168
6.6. Leltár 169
6.7. Jegyzőkönyvek 169
6.8. Üzemelszámoló ív 170
6.9. Költségösszesítő 170
6.10. Költségfelosztó ív 171
6.11. Analitika feladása a főkönyv felé 171
6.12. Analitikus számlák kivonatai 173
6.13. Egyéb kimutatások, bizonylatok 173
6.14. Cash-flow kimutatás 173
6.15. Az éves beszámoló 174
7. Számviteli információk a belső ügyviteli információs rendszerben 175
8. Számviteli információk belső hasznosítása 181

VI. FEJEZET – TIPPEK A TÁRSASÁGI ADÓALAP MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 201
1. Kíván-e az adózó beruházást megvalósítani? (avagy beruházáshoz kapcsolódó korrekciós tételek) 201
2. Nyereséges volt-e az adózó gazdálkodása a korábbi adóévekben? (avagy a veszteségleírás módja) 204
3. Milyen tevékenységet folytat az adózó? (avagy bizonyos tevékenységek preferálása) 205
4. Milyen ágazatba tartozik az adózó? 208
5. Van-e kapcsolt vállalkozása az adózónak, kötöttek-e az adóévben ügyletet? (avagy a transzferár-korerekciók és a mentesülés esetei) 210
6. Kívánja-e az adózó a foglalkoztatottak létszámát bővíteni? Milyen juttatásokat nyújt az adózó a foglalkoztatottak részére? (avagy a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmények) 213
7. Kíván-e az adózó bizonyos szervezeteket támogatni? (avagy az adomány-kedvezmény) 215

VII. FEJEZET – A LEGHATÉKONYABB HOZZÁADOTT ÉRTÉK: A BRAND. A VÁLLALATI- ÉS A TULAJDONOSI SZEMÉLYES MÁRKA ÖSSZEKAPCSOLÁSA 217
1. A brand, mint versenyelőny 219
2. A vállalati márka 220
3. A személyes márka 222
4. A személyes márka összetevői, amelyek nélkül nincs személyes
brand 227
5. A személyiség 227
6. Az értékrend 230
7. A szakmaiság 232
8. A magánember 233
9. A digitális eszközök 236

Vissza az előző oldalra