Kft kézikönyv

Kft kézikönyv

Címkék: Kft

Korlátolt felelősségű társaságok működési szabályai ● Tagok jogállása ● Többségi tagok többletkötelezettségei ● Kisebbségi tagok többletjogai és jogérvényesítési lehetőségei ● Üzletrész átruházása és adózása ● Üzletrész a házastársi közös vagyonban ● Üzletrész öröklése ● A taggyűlés működési szabályai ● Ügyvezetők feladatai, felelőssége ● Veszélyes vizek, kritikus területek a cégvezetésben ● Foglalkoztatás és információbiztonság a társaságban ● Ez egy rendes nyomdai könyv, amelyet automatikusan adunk e-könyv (pdf) formátumban is

  • Formátum: Nyomdai + e-Könyv (Pdf)
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2023
  • Szerző: Dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: 230. oldal (e-könyvben 196 oldal)

Ár: 9 900 Ft
Előfizetői kedvezmény: 20%
Kedvezményes ár előfizetőknek: 7 920 Ft
Postaköltség: 900 Ft

  db  

Részletes leírás

A korlátolt felelősségű társaság – a kft  - az üzleti élet általánosan elterjedt cégformája. Ezt annak a jogi jellemzőjének köszönheti, hogy a tag nem felel a társaság kötelezettségeiért. Kiadványunkban bemutatjuk a korlátolt felelősségű társaság cégforma jellemzőit, specialításait, előnyeit, buktatóit. Részletesen foglalkozunk a korlátolt felelősségű társaság belső szervezetével, A kft. legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés, az ügyvezető szerve pedig az egy vagy több ügyvezető. Méretnagyságtól függően kötelező felügyelő bizottság, könyvvizsgáló működése, kisvállalkozásként működő kft-kben ezek nem jellemzőek,  közepes és nagyobb kft-knél már igen. Bemutatjuk ezen társasági szervek működésének szabályait. 

Részletesen foglalkozunk a kft. tagok jogaival, és kötelezettségeivel. A tagi felelősség szempontjából az sem mindegy, hogy egyszerű tagról, vagy befolyásosabb tagról van. Bemutatjuk a többségben levő tag többletkötelezettségeit és többletfelelősségét. Pontokba szedve felvázoljuk azokat az extrém eseteket, amikor a tag – a kft. főszabályával ellentétben -  korlátlanul, a magánvagyonával is felel a társaság kötelezettségeiért. Kisebbségben lenni egy kft-ben meglehetősen hátrányos pozíció abban az esetben, ha tagok között érdekellentétek feszülnek és megszűnik az együttműködés. Erre a helyzetre azonban a kisebbségben levő tagokat többletjogok illetik meg. Bemutatjuk a kisebbségben levő kft tagok jogérvényesítési lehetőségeit és eszközeit. 

Megmutatjuk, mivel jár egy korlátolt felelősségű társaságban ügyvezetőnek lenni, kiemelten foglalkozunk az ügyvezető jogállásával, feladataival és felelősségével. Feltérképezzük az ügyvezetés veszélyes területeit. Bemutatjuk a kft  társaság más cégformába való átalakulásának lehetőségeit is. Van olyan helyzet, amikor a tagoknak a cég megszüntetéséről kell dönteniük. Ennek a legegyszerűbb, legolcsóbb és leggyorsabb módja kft-k esetében az egyszerűsített végelszámolás, megadjuk ennek részletes forgatókönyvét. 

Ha egy üzlet beindul, a vállalkozásban alkalmazottakkal is foglalkozni kell. A munkaügyek az a terület, ami leginkább jelen van a vállalkozások mindennapjaiban: a cég szürke hétköznapjait a munkajogi szabályok keretezik és néha keserítik. Igen összetett és nagyon kényes terület ez a korlátolt felelősségű társaság működésében, az elejétől a végéig kényes adminisztrációval, esetenként szankciókkal terhelt, és minden tekintetben – bérezés, jutalmazás,  szabadságolás, elbocsátás – különleges odafigyelést igényel. A foglalkoztatáshoz is kapcsolódnak kockázatok, különösen a nem tipikus foglakoztatási formákhoz, a megbízási, vállalkozási szerződéssel történő foglalkoztatáshoz.  Kiadványunkban felvázoljuk a foglalkoztatás során követendő alapelveket,  ugyanis a cégben alkalmazott foglalkoztatási modell jogi megfelelősége igazán stratégiai kérdés a cégtulajdonosok számára is, és személyes felelősséggel való érintettsége okán különösen az ügyvezető számára. 

Elmúltak már azok az idők, amikor egy vállalkozásban hanyagolható volt az információbiztonság, napjainkra ez a legkisebb  kft. működésében is kiemelten fontos területté lépett elő. Ennek pedig mindenhol a gyenge láncszeme az alkalmazott. Munkavállalóink ezernyi adattal dolgoznak nap mint nap, a munkahelyen számítógépet, internetet használnak, e-maileket küldenek és fogadnak, pendrivon hozzák viszik az adatokat,  otthonról is dolgoznak és csatlakoznak,  de sehol nincs leírva rendszerezetten, talán nem is tanítják számukra, hogy munkafeladataik végzése során milyen információbiztonsági rendszabályokat kell betartaniuk. Mintegy legfontosabb munkaköri kötelezettségként. Ezt a hiányt is pótoljuk kiadványunkban. A kft bankszámlájának védelmében kitérünk a pénzügyi biztonsági intézkedésekre is.

Tartalomjegyzék
I. FEJEZET – BEVEZETÉS 10
II. FEJEZET – MINDEN, AMIT A KFT.-RŐL TUDNI KELL. A KFT. CÉGFORMA JELLEMZŐI 12
1. A korlátolt felelősségű társaság fogalma 12
2. A kft. lényege 17
3. A kft. neve 20
4. A kft. székhelye 24
5. Telephely, fióktelep 25
6. A kft. tevékenysége 26
7. A kft. cégjegyzése és képviselete 28
8. A tagok vagyoni hozzájárulása – a törzsbetét 30
9. A törzsbetét pénzbeli részének befizetésére vonatkozó szabályok 31
10. Az apportra vonatkozó szabályok 32
11. A törzsbetét / vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása 32
12. Mellékszolgáltatás 33
13. A törzstőke 34
14. Tagi kifizetések korlátozása a törzstőke védelmében 36
15. A pótbefizetés 36
16. Az üzletész 37
16.1. Közös tulajdonú üzletrész 38
16.2. Az üzletrész átruházása, adózása 39
16.3. Az üzletrész öröklése 42
16.4. Üzletrész a házastársi vagyonban 44
16.5. Az üzletrész felosztása 45
16.6. Saját üzletrész 45
16.7. Az üzletrész bevonása 46
16.8. Az üzletrész társaság általi értékesítése 46
17. Az egyszemélyes kft. 47
18. A törzstőke felemelése 48
19. Törzstőke leszállítása 51
20. Az osztalék és kifizetésének feltételei 53
21. A tagjegyzék 54
22. A társasági szerződés és módosítása 55
23. Előtársasági időszak alapításkor 56
III. FEJEZET – A KFT. TAG JOGÁLLÁSA
ÉS FELELŐSSÉGE 58
24. Ki lehet kft. tag? 58
25. A kft. tag jogai 58
26. A kft. tag kötelezettségei 59
27. A kft. tag felelőssége 60
27.1. Felelősség az előtársasági működésért 61
27.2. Felelősség a vagyoni hozzájárulás nem teljesítése 61
27.3. Az apport túlértékelésének tilalma miatti felelősség 62
27.4. Együttműködési kötelezettség megsértése 62
27.5. Visszaélés a korlátolt felelősséggel 62
27.6. Tagi felelősség kényszertörlés esetén 63
27.7. Tagi felelősség jogutód nélküli megszűnés esetén 64
28. Többségi tulajdonnal rendelkező kft. tagok többletfelelőssége 64
28.1. Tagi felelősség az üzletrész rosszhiszemű átruházásért 65
28.2. Többségi tulajdonos felelőssége fedezetelvonó szerződésért 66
29. Minősített többséggel rendelkező kft. tag többletkötelezettségei és többletfelelőssége 67
30. Az egyszemélyes kft. tagjának felelőssége 68
31. A tagsági jogviszony megszűnése 68
32. A tag halála 69
33. A tag kizárása 69
34. A tag eltiltása 70
35. Kisebbségi tagok jogérvényesítési lehetőségei kft.-ben 70
36. A társasági határozatainak bírósági felülvizsgálata 74
IV. FEJEZET – A KFT. SZERVEI 75
37. A taggyűlés 76
37.1. A taggyűlés összehívása 77
37.2. A taggyűlés kötelező összehívása 78
37.3. A megismételt taggyűlés 78
37.4. Határozatképesség 79
37.5. Határozathozatal 79
37.6. Elektronikus hírközlő eszközök alkalmazása
a taggyűlésen 80
37.7. A taggyűlési jegyzőkönyv 80
37.8. A határozatok könyve 81
37.9. Határozathozatal ülés tartása nélkül 81
38. Az ügyvezető 83
39. Felügyelő bizottság 84
40. Könyvvizsgáló 84
V. FEJEZET – A KFT. ÜGYVEZETŐ JOGÁLLÁSA – FELADATAI – FELELŐSSÉGE 86
41. Mi az ügyvezetés és ki az ügyvezető? 86
42. Ki lehet ügyvezető? Az ügyvezetővel szembeni követelmények 86
43. Kizáró okok. Ki nem lehet ügyvezető? 87
43.1. Szabadságvesztés kiszabása bármely típusú bűncselekmény miatt 87
43.2. Foglalkoztatásól eltiltás 88
43.3. Vezető tisztségviselő eltiltása a cégbíróság által 89
44. Az ügyvezetői megbízatás keletkezése 91
45. Az ügyvezetői megbízatás időtartama 92
46. Összeférhetetlenségi szabályok ügyvezetőkre 92
47. Többes ügyvezetés kft.-ben 94
48. Az ügyvezető önállósága 95
49. Az ügyvezető főkötelezettségei 95
49.1. A jogi személy érdekének megfelelő eljárás
kötelezettsége 95
49.2. Az ügyvezető titoktartási és felvilágosítási kötelezettsége 96
50. Az ügyvezetés ellenőrzése 96
51. Az ügyvezetői megbízatás megszűnése 97
52. Eljárás, ha a kft.-nek bármilyen okból nincs ügyvezetője 98
53. A cégvezető 98
54. Az ügyvezető feladatai 99
54.1. Irányítási feladatok 99
54.2. Képviselet – cégjegyzés 99
54.3. Foglalkoztatással kapcsolatos feladatok 100
54.4. Könyvvezetéssel, számviteli beszámolóval kapcsolatos feladatok 100
54.5. Taggyűléssel kapcsolatos feladatok 101
55. A vezetői jogviszony 101
55.1. Ügyvezetés munkaviszonyban 102
55.2. Ügyvezetés megbízási jogviszonyban 104
56. A díjazásra vonatkozó adózási és járulékszabályok 104
57. Ügyvezetés díjazás nélkül 106
58. Ügyvezetés több cégben – a kapcsolt vállalkozások kérdése 106
59. Az ügyvezetői felelősség szabályai 107
59.1. Az ügyvezető polgári jogi, kártérítési felelőssége 107
59.1.1. Felelősség a kinevező / megválasztó társasággal szemben 108
59.1.2. A felmentvény 113
59.1.3. Az ügyvezető kártérítési felelőssége harmadik személyekkel szemben 115
59.1.4. Vezető tisztségviselők felelőssége a hitelezőkkel szemben a kft. megszűnés esetén 116
59.1.5. Amiért az ügyvezetők nem tartoznak kártérítési felelősséggel 117
59.1.6. Kártérítési helyzetek 121
59.1.7. Az ügyvezető által megtehető intézkedések önmaga védelmében 122
59.1.8. Vezetői szerződések javasolt kikötései 127
59.2. Az ügyvezetők munkajogi felelőssége 128
59.3. Az ügyvezetők büntetőjogi felelőssége 129
60. Veszélyes vizek, kritikus területek a cégvezetésben 131
VI. FEJEZET – A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSA 134
61. Átalakulási tudnivalók 134
VII. FEJEZET – A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE
– AZ EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁS 135
62. Az egyszerűsített végelszámolás forgatókönyve 136
63. Végelszámolás az általános szabályok szerint 145
VIII. FEJEZET – MUNKAÜGYEK A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGBAN 147
64. Követendő alapelvek a foglalkoztatás során 147
65. A rendezett munkaügyi kapcsolatok jelentősége 150
66. A bejelentési nélküli foglalkoztatás jogkövetkezményei 152
67. Tudnivalók a Munka törvénykönyvéről 154
67.1. A munkaviszony létesítésének szabályai 155
67.2. A próbaidő szabályai 155
67.3. A fegyelmezés jogának kikötése és szabályozása
a munkaszerződésben 156
67.4. Versenytilalmi megállapodás kötése a munka­vállalóval 156
67.5. A munkavállaló üzleti titokra vonatkozó kötelezettsége 157
67.6. Vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok 157
67.7. Munkaidőbeosztás, munkarend kialakítása 158
67.8 A munkabér fizetésére vonatkozó főbb szabályok 159
67.9. Béren kívüli juttatások – cafetéria 160
67.10. A munkaviszony megszüntetése 162
67.11. A felmondás 162
67.12. A végkielégítés 164
67.13. Azonnali hatályú felmondás 165
67.14. Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén 165
67.15. A munkáltató kártérítési felelősség 166
67.16. A munkavállaló kártérítési felelőssége 166
67.17. A leltárhiányért való felelősség szabályai 167
67.18. Speciális munkaviszony típusok 169
67.19. Több munkáltató által létesített munkaviszony 170
67.20. A távmunkavégzés munkajogi szabályai
és adókedvezményei 172
68. Munkajogi csekklisták 174
69. Foglalkoztatás megbízási, vállalkozási szerződéssel 176
70. A munkavégzésre vonatkozó információbiztonsági követelmények 184
71. Pénzügyi biztonsági intézkedések 194

Vissza az előző oldalra