Iratmintatár

A nem védett jelzésű iratminták Belépés (Regisztráció) után szabadon letölthetők, a védett anyagok csak Önadózó előfizetéssel érhetők el. Előfizetés itt!

Nonprofit szervezet Igazolása juttatásról

TAO

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező szervezet a társasági adóalanytól kapott támogatásról igazolást ad ki annak érdekében, hogy a támogató csökkenthesse a nyújtott támogatás egy részével az adó alapját. Igazolást a kiemelkedően kiemelkedően közhasznú szervezetnek a tartós adományozási szerződés alapján kapott támogatásról kell kiállítani a következő tartalommal:  a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát,  a támogatás, juttatás összegét, célját,  a közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet közhasznúsági fokozatát.

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről

MUNKAJOG

Útmutatóval

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Nonprofit szervezet Nyilatkozata a támogatók részére

TAO

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező szervezetnek a támogatást nyújtó társasági adóalany felé nyilatkozni kell – annak érdekében, hogy a támogatónak ne kelljen növelnie az adózás előtti eredményét a nyújtott támogatással – hogy a támogatás nyújtásának adóévében a vállalkozási tevékenysége eredménye a kapott támogatás bevételként történő elszámolása nélkül sem negatív, illetve ha a szervezet nem folytat vállalkozási tevékenységet, akkor ennek tényéről. A nyilatkozatot a beszámolóval is igazolni kell annak elkészültét követően.

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Adatlap adóhivatali előtti költségmentességhez

ART

Ezen az adatlapon kérelmezhető, hogy ne kelljen fellebbezési illetéket leróni egy adóhatározat fellebbezésekor.

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Kárfelvételi jegyzőköny minta - elemi kárról

SZÁMVITEL

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 6. § (6) bekezdés c) pontjában és (10) bekezdésében foglaltak, illetve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 70. pontjában, 49/B. § (20) bekezdés b) pontjában és (24) bekezdésében foglaltak alkalmazására

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Kiküldetési rendelvény nyomtatvány

SZJA

Szja tv. 3.§ 83. Kiküldetési rendelvény: a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint ezen költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi.

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Selejtezési jegyzőkönyv minta

SZÁMVITEL

Tárgyi eszközök, immateriális javak selejtezésére

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása

SZÁMVITEL

Számviteli törvény 168. § (1) A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni. (2) A szigorú számadási kötelezettség a bizonylatot, a nyomtatványt kibocsátót terheli. (3) A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását.

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Útnyilvántartás

SZJA

A magánszemély a jövedelemszerző tevékenységéhez használt gépjármű költségelszámolásához útnyilvántartás vezetésére kötelezett. Erre a célra a menetlevél vezetése is megfelel, ha tartalmazza a továbbiakban részletezett adatokat. Minden gépjármű esetében külön útnyilvántartást kell vezetni. Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, továbbá a fogyasztási normát. Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni az év első és utolsó napján a kilométeróra állását, továbbá, ha a költségelszámoláshoz ez szükséges, akkor ezt az adatot havonta kell bejegyezni. (Szja tv. 5. M. II.7.)

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Vevői egyenlegközlés év végén

SZÁMVITEL

"A vállalatunknál könyvvizsgálatot végző …………………….. kérésének megfelelően kérjük, hogy erősítsék meg ……………... Ft összegű követelésünk 2007. 12. 31-én fennálló egyenlegét."

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

IGAZOLÁS a háztartási alkalmazottat megillető adórendszeren kívü

SZJA

Forrás: www.apeh.hu 2011

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Esetei meghatalmazás-minták

ART

1. Eseti meghatalmazás-minta: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazó részére 2. Eseti meghatalmazás-minta: magánszemély, egyéni vállalkozó meghatalmazó részére. /Forrás: www.apeh.hu (2011)

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Gépjárműhasználati engedély

JOG

A cégautó használatára, vezetésére való jogusltságot igazolja közúti ellenőrzés során.

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Üzembentartói szerződés gépjárműre

JOG

A felek megállapodnak abban,  hogy üzembentartói jogot alapítanak  a jogosult Üzembentartó  javára a fent nevezett Tulajdonos tulajdonát képező alábbi gépjárműnA felek megállapodnak abban,  hogy üzembentartói jogot alapítanak  a jogosult Üzembentartó  javára a fent nevezett Tulajdonos tulajdonát képező alábbi gépjárműre.

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Észrevétel folyószámla-kivonatra és a kapcsolódó késedelmipótlék

ART

A folyószámla-kivonat, és/vagy a pótlékértesítő átvételét követően célszerű a magánszemélyeknek vagy gazdálkodóknak saját nyilvántartásuk adataival tételesen összevetni. Ha az egyeztetést követően valaki eltérést tapasztal, észrevételt tehet személyesen az ügyfélszolgálatokon, vagy írásban.

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.


Vissza az előző oldalra