Adatvédelmi tisztviselők kézikönyve

Kézikönyvünk az adatvédelmi tisztviselők jogállására és feladatára vonatkozó szabályokat foglalja össze gyakorlati megközelítésben.

  • Formátum: e-könyv (Pdf, Word)
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2022
  • Szerző: dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: 80 oldal + iratminták

Ár: 6 350 Ft

  db  

Részletes leírás

Az adatvédelmi tisztviselőknek két dolgot kell nagyon ismerniük, a szervezetet, ahol a tisztséget ellátják és a GDPR rendelkezéseit.

Kimondott elvárás is velük szemben az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete (GDPR 37. cikk /5/).

E kiadvánnyal ez utóbbi elérésében kívánjuk támogatni az adatvédelmi tisztviselőket. Elmagyarázzuk, érthetővé tesszük a GDPR rendelkezéseit, ezzel segítve alkalmazását. Ennek keretében kitérünk az Infotörvény GDPR-t kiegészítő rendelkezéseinek magyarázatára is.

Letölthető mellékletek:  

  • Jegyzőkönyv adatvédelmi tisztviselői ellenőrzésről
  • Vizsgálati program
Tartalomjegyzék
I. FEJEZET – BEVEZETÉS 6
II. FEJEZET – AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 7
1. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése 7
2. Az adatvédelmi tisztviselő jogállása 10
3. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai 11
4. Az adatvédelmi tisztségviselő ellenőrzési feladatának teljesítése 12
4.1. Az ellenőrzés alapvető eszköze: az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 12
4.2. Ellenőrzési forgatókönyv 13
4.3. Az ellenőrzés jegyzőkönyve 15
III. FEJEZET – BEVEZETÉS A GDPR SZAKÉRTŐI ISMERETÉBE 16
A GDPR és az Infotörvény viszonya 16
A GDPR szerkezete 18
A GDPR lényege és célja 20
A GDPR tárgyi hatálya 20
Jogi személyek adatainak kezelése 20
Papír alapú, nyilvántartásba nem rendezett adatkezelések 21
Automatizált adatkezelések 22
IV. FEJEZET – FOGALMAK: SZEMÉLYES ADATOK, ADATKEZELÉS, ADATFELDOLGOZÁS 23
Mi minősül személyes adatnak? 23
Személyes adatok különleges kategóriái 23
Mit jelent az „érintett” fogalma a GDPR-ban? 25
Mi az adatállomány? 25
Mit jelent a nyilvántartási rendszer? 25
Mit jelent az adatkezelés? 26
Adatkezelés a közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján. 28
Ki minősül adatkezelőnek? 29
Ki minősül adatfeldolgozónak? 30
V. FEJEZET – A GDPR ELVEI 31
a) A „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve 31
b) A célhoz kötöttség elve 32
c) Az adattakarékosság elve 32
d) A pontosság elve 32
e) Korlátozott tárolhatóság elve 32
f) Integritás és bizalmas jelleg elve 32
g) Az elszámoltathatóság elve 33
VI. FEJEZET – AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 34
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés 34
A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek 35
A jogos érdeken alapuló adatkezelés 35
VI. FEJEZET – AZ ÉRINTETT JOGAI A GDPR-BAN 37
1. Az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz való jog
(12. cikk) 37
2. Az érintett joggyakorlásának elősegítéséhez való jog
(12. cikk/2/-/3/) 37
3. Az érintett hozzáférési joga (15. cikk) 37
4. A helyesbítéshez való jog (16. cikk) 38
5. A törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog” (17. cikk) 38
6. Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk) 38
7. Az adathordozhatósághoz való jog (20 cikk) 38
8. A tiltakozáshoz való jog (21. cikk) 39
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22. cikk) 39
10 Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (34. cikk) 39
11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) (77. cikk) 39
12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (78. cikk) 40
13. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (79. cikk) 40
14. Kártérítéshez való jog – kártérítési felelősség (82. cikk) 40
VII. FEJEZET – ADATKEZELŐK GDPR MEGFELELÉSI FELADATAI 41
2. ADATBIZTONSÁGI KÖTELEZETTSÉGEK 41
1. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 42
1.1. Az adatkezelő főfeladata 42
1.2. Beépített és alapértelmezett adatvédelem elvének érvényesítése 43
1.3. Az adatkezelési tevékenység irányításával kapcsolatos feladatok 47
1.4. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának elkészítése 47
1.5. Együttműködés a felügyeleti hatósággal 49
1.6. Kötelező adatkezelések felülvizsgálatának kötelezettsége háromévente 49
2. AZ ADATKEZELŐK ADATBIZTONSÁGI KÖTLEZETTSÉGEI 50
2.1. Intézkedések az adatkezelés biztonságának garantálására 50
2.2. Az adatvédelmi incidens bejelentésének kötelezettsége a felügyeleti hatóságnak 53
2.3. Az érintett tájékoztatásának kötelezettsége az adatvédelmi incidensről 55
3. ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ 56
4. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 61
5. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS MEGFELELTETÉSE – HA VAN 61
1. Adattovábbítás az Európai Unión belül 61
2. Adattovábbítás harmadik országba 62
3. Adattovábbítás megfelelőségi határozat alapján (45. cikk) 63
4. Megfelelő garanciák alapján történő adattovábbítások (46. cikk) 64
5. Kötelező erejű vállalati szabályok (47. cikk) 65
6. Különös helyzetekben biztosított eltérések (49. cikk) 65
VIII. FEJEZET – ADATFELGOZÁST VÉGZŐ SZERVEZETEK KÜLÖN GDPR MEGFELELÉSI KÖTELEZETTSÉGEI 68
1. Garancianyújtási kötelezettség a GDPR megfelelés végrehajtására 68
2. Adatfeldolgozási szerződés kötése a GDPR-ban meghatározott tartalmi elemekkel 69
3. Titoktartási kötelezettség előírása a foglalkoztatottaknak 69
4. További adatfeldolgozó (alvállalkozó) igénybevétele csak feltételekkel történhet 69
IX. FEJEZET – A GDPR BÍRSÁGSZABÁLYAI 71
X. FEJEZET – AZ ADATVÉDELMI HATÓSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 76
Az adatvédelmi hatóság feladatai 76
Az adatvédelmi hatóság hatásköre 77
Az Infotörvény főbb kiegészítő rendelkezései 78
A hatóság vizsgálatának főbb szabályai 78
Adatvédelmi hatósági eljárás 79

Letölthető mellékletek:
Jegyzőkönyv adatvédelmi tisztviselői ellenőrzésről
Vizsgálati program

Vissza az előző oldalra