Lapszámok
2024 / 07-08

Tartalomjegyzék

2024 / 07-08 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

NAV: 2025-től lesz teljes az eÁFA rendszer ● Önellenőrzési funkció az eÁFA-rendszer M2M-kapcsolatán ● IM: újraindult a megújult E-cég betekintő szolgáltatás

Tovább a cikkhez

Kedvezményes nyári juttatások 4

Labdarúgó Európa bajnokságra szóló belépőjegy, olimpiai eseményre szóló belépőjegy, fesztiváljegy, bérlet, csapatépítés, üdülés. Az idei nyáron is számos kérdés merülhet fel a kifizetők oldalán, hogy az adott juttatás miként viseli a közterheket, cikkünk ezért a munkavállalóknak adható, jellemzően az ebben az időszakban felmerülő tipikus juttatási elemek személyi jövedelemadó kötelezettségét vizsgálja.

Tovább a cikkhez

TAO

Ingyenes juttatások a társasági adóban 11

Jelen cikkben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] szempontjából tekintjük át a gazdálkodó szervezetek, jogi személyek közötti ingyenes juttatásokra vonatkozó tudnivalókat. Ingyenes juttatás történhet például adományozás céljából, civil szervezet javára, de cég-cég viszonylatban is találkozhatunk térítés nélküli átadással. Az, hogy milyen szervezet számára, milyen célból történik a támogatás, alapvetően meghatározza annak társasági adóbeli kezelését is.

Tovább a cikkhez

Bejelentett részesedések a társasági adóban 17

Tartós befektetési céllal számos cég szerez részesedést másik cégben, ilyen esetben célszerű átgondolni, hogy érdemes-e az adózónak a részesedés megszerzését bejelentenie az állami adóhatósághoz. Amennyiben az adózó él a bejelentéssel, úgy az érintett részesedés későbbiekben történő kivezetésekor keletkező nyereségjellegű különbözethez – további feltétel teljesülése esetén – adóalap-csökkentő tétel kapcsolódik. Ügyelni kell ugyanakkor arra, hogy a bejelentés „kétélű fegyver”, ha ugyanis az adózó veszteséget realizál a kivezetésen, akkor adóalap-növelő tételt köteles alkalmazni.

Tovább a cikkhez

Bizalmi vagyonkezelési szerződés a társasági adóban 22

 

A bizalmi vagyonkezelés jogintézménye egy évtizede került bevezetésre a hazai jogrendszerbe. Az elmúlt években azonban több változás is érintette a vonatkozó szabályrendszert, ezért érdemes ismét áttekinteni a hatályos rendelkezéseket. Az alábbi fejezetekben a bizalmi vagyonkezelési szerződésre vonatkozó főbb polgári jogi szabályok mellett, kitérünk a számviteli rendelkezésekre és részletesen ismertetjük a társasági adó kapcsolódó szabályait. A vagyonkezelő alapítványokra irányadó rendelkezések ismertetése meghaladná jelen cikk kereteit, így azok ismertetésétől eltekintünk.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Az osztalék és osztalékelőleg számviteli elszámolási szabályai 28

A cikkben az osztalékelőleg és osztalék fizetésének jogi és számviteli elszámolási szabályait mutatjuk be a tulajdonos és a tulajdonolt gazdasági társaság szempontjából.

Tovább a cikkhez

Pénzügyi instrumentumok – 2. rész 31

Cikksorozatunkban egyes különböző fajtájú pénzügyi instrumentumok számviteli elszámolását mutatjuk be.  Előző cikkünkben már megismertük a pénzügyi instrumentum számviteli törvény szerinti definícióját, amely szerint az egy olyan szerződéses megállapodás, amelynek következtében az egyik félnél pénzügyi eszköz, a másiknál pénzügyi kötelezettség vagy tőkeinstrumentum keletkezik. Ide tartoznak a pénzeszközök, szerződéses követelések és kötelezettségek, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések és a származékos ügyletek. Jelen cikkünkben az értékpapírok, részesedések értékelésének és néhány sajátos ügyletének számviteli elszámolását járjuk körbe.

Tovább a cikkhez

A selejtezésről 36

A számviteli törvény nem határozza meg a selejtezés fogalmát, és a selejtezésre, mint számviteli fogalomra más jogszabály sem tartalmaz rendelkezést. A számviteli törvény az eszközök kivezetésének szabályait határozza meg, amibe a selejtezés is beleértendő. A gyakorlati megvalósítást tekintve, tágabb értelemben, a selejtezés a vagyontárgyak feleslegessé nyilvánításának, azon belül is hasznosíthatóvá, vagy selejtté történő minősítésének és a selejtezési eljárás végrehajtásának folyamata, amelynek alapján az ekként minősített vagyontárgyat egy meghatározott időpontban a nyilvántartásból kivezetik.

Tovább a cikkhez

SZJA

Magánszemély ingatlan kiadása 39

A magánszemély által történő ingatlan hasznosítás egyik leggyakoribb formája az lakóingatlanok, üdülők rövid, illetve hosszútávú kiadása. Az ingatlan bérbeadásból, szálláshely szolgáltatásból származó jövedelem – fő szabály szerint – az összevont adóalapba tartozó, önálló tevékenyégből származó jövedelemként válik adókötelessé. Ez alól kivételt képez, ha a magánszemély a fizető-vendéglátó tevékenységére a tételes átalányadózást választja.  A következőkben megismerkedhetünk a magánszemély ingatlan – ide nem értve a termőföld – kiadásával kapcsolatban felmerülő adókötelezettségével.

Tovább a cikkhez

A termőföld bérbeadás szabályai 46

Cikkünkben bemutatjuk a termőföld bérbeadására vonatkozó személyi jövedelemadó szabályokat, és részletezzük, hogy milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy a haszonbér adómentes lehessen. Továbbá, írásunkban kitérünk arra is, hogy a terményben kapott haszonbér értékesítése esetén hogyan kell az adókötelezettséget meghatározni.

Tovább a cikkhez

Elhunyt személyek adómegállapítása, különös tekintettel az egyéni vállalkozókra és őstermelőkre irányadó szabályokra 52

Egy hozzátartozó halálakor az utolsó dolog, ami a gyászoló család eszébe jut az adózás. Sajnos a hagyatéki ügyek mellett erre is figyelniük kell a családtagoknak, hiszen, ha az elhunyt még aktív korú volt, akkor lehetett folyamatban lévő adóügye, és mindenképpen felmerül az elhalálozás évének személyi jövedelemadó kötelezettsége. Ha pedig az elhunyt egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként végezte tevékenységét, akkor a tevékenység folytatásáról is dönteni kell.

Tovább a cikkhez

AIR

Az adóhatósági ellenőrzési szabályok II. rész - Az adóhatósági ellenőrzés megindítása és határideje 60

Az ellenőrzésre vonatkozó szabályokat az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) külön fejezetben tartalmazza, rengeteg speciális rendelkezéssel. A részletszabályok ugyanakkor nem a törvényben, hanem a 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben találhatók meg. Jelen cikk az ellenőrzés megindítására és határidejére vonatkozó szabályokat kívánja részletezni.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

A szabadság és  kiadásának szabályai 63

Legtöbben és leghosszabb ideig nyáron megyünk szabadságra. Ehhez viszont tudnunk kell, hány munkanapnyi szabadsággal rendelkezünk, és milyen feltételek mellett vehetjük azt igénybe. Az ezzel kapcsolatos törvényi rendelkezéseket – azaz a szabadságra való jogosultság és kiadás szabályait – mutatja be írásunk, nem feledve a szabadságkiadás adminisztrációját. 2024-től életbe lépett egy változás, a gyermek után járó pótszabadságot a munkavállaló kérelme szerinti időtartamban kell kiadni, mindez pedig segítheti a családi nyaralás megtervezését.

Tovább a cikkhez

Diákokra vonatkozó munkajogi szabályok és az egyszerűsített foglalkoztatás 69

A leghosszabb iskolai vakáció, a nyári szünet – lehetőségként is – különösen a fókuszba helyezi a diákmunkát. Ez történhet úgy, hogy közvetlenül a foglalkoztatóval kötik meg a szerződést, vagy az iskolaszövetkezet szolgáltatását veszik igénybe, melynek keretében e szövetkezet tanuló, illetőleg hallgató tagja a külső szolgáltatás fogadója részére végez munkát. E mellett ez az évszak a szezonalitás jegyében felértékeli az egyszerűsített foglalkoztatást is, azaz a mezőgazdasági és turisztikai idénymunkát, valamint az alkalmi munkát. Írásunk e foglalkoztatási formák munkajogi vonatkozásait tekinti át.

Tovább a cikkhez

2024 / 07-08 lapszám címlap képe

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.