Egyesület megszüntetése 5 lépésben iratmintákkal (e-könyv)

Így kell megszüntetni az alvó és tevékenységet nem végző egyesületeket. Kiadványunk segítségével önállóan is elvégezhetők az egyesület megszüntetésének és nyilvántartásból való törlésének feladatai. Kézikönyv + Forgatókönyv + Iratminták (Word). Az e-könyv formátumunk előnye, hogy a Tartalomjegyzékből minden egyes rész könnyen elérhető.

  • Formátum: e-könyv Pdf, iratminták Word
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2022
  • Szerző: dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: 97 oldal + iratminták

Ár: 12 700 Ft

  db  

Részletes leírás

Kiadványunk tárgya az egyesület jogutód nélküli megszűnése, és annak alábbi esetei: 
a) az egyesület határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnés meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók legalább háromnegyedes szótöbbséggel kimondják megszűnését; vagy
d) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
f) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

Bemutatjuk a megszüntetés folyamatát, a szükséges közgyűlési döntéseket, a bíróság előtti feladatokat, és nyomtatványokat, a végelszámolás lépéseit és a számviteli specialitásokat. 

Mindehhez  a kiadvány részét képező iratmintacsomag szabadon  felhasználható.  Iratmintáink alkalmazását külön kitöltési útmutatóval segítjük. 

A kiadványunk részét képező forgatókönyv a megszűnés 5 nagy- és sok kislépését tartalmazza, ezzel táláthatóvá és tervezhetővé válik a megszűnés folymata, és ezen lépések szisztematikus végrehajtásával a kívánt eredmény – az egyesület törlése – hiba nélkül bekövetkezik. 

Tartalomjegyzék
I. FEJEZET – BEVEZETÉS 6
II. FEJEZET – JOGSZABÁLYOK ÉS MAGYARÁZATOK 8
1. A megszűnésre vonatkozó jogszabályok 8
2. A 2014. március 15-e előtt létrejött egyesületekre alkalmazandó szabályok 8
3. Egyesületi közgyűlés tartására vonatkozó szabályok és magyarázatok 10
3.1. A közgyűlés összehívása – a meghívó jelentősége 10
3.2. A közgyűlés ülésezése 11
3.3. A jelenléti ív 11
3.4. A közgyűlés határozatképessége 12
3.5. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés határozatképessége 13
3.6. Határozathozatal 13
3.7. A közgyűlési jegyzőkönyv 14
4. A bírósági eljárásra vonatkozó tudnivalók 14
4.1. Melyik bíróság jár el? 15
4.2. Jogi képviselet kötelező-e? 15
4.3. Változásbejegyzési eljárás – vagy egyszerűsített változásbejegyzési eljárás 15
4.4. Papíralapon – vagy elektronikus úton kell kezdeményezni a bírósági eljárást? 15
4.5. Kérelem űrlapok a bírósági eljárásban 16
4.6. Mintaokiratok 17
4.7. Okiratsablonok 18
4.8. Illetékfizetés a bírósági eljárásban 18
5. Magyarázat a számviteli beszámolóra és a közzétételre vonatkozó jogszabályok alkalmazásához 20
5.1. A számviteli beszámoló részei egyesület esetében 20
5.2. Beszámoló közzétételi kötelezettségek egyesület esetében 21
5.3. Mérlegképes könyvelő szerepe a végelszámolásban 23
III. FEJEZET – EGYESÜLET MEGSZÜNTETÉSE,
HA AZ EGYESÜLETNEK NINCS ADÓSZÁMA ÉS NINCS VAGYONA 25
IV. FEJEZET – EGYESÜLET MEGSZÜNTETÉSE
A MEGSZŰNÉSI OK BÍRÓSÁG ÁLTALI MEGÁLLAPÍTÁSA ÚTJÁN 27
V. FEJEZET – EGYESÜLET MEGSZÜNTETÉSE KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT ÉS VÉGELSZÁMOLÁS ÚTJÁN 31
1. A fizetésképtelenség – mint végelszámolást kizáró ok 32
2. A Közgyűlés határozata 33
3. A végelszámolás kezdő időpontja és jelentősége 35
4. A végelszámoló személye 38
5. Cégkapu regisztráció módosítása 40
6. A végelszámolás megindításának bejelentése a bíróságnak 40
7. A végelszámolás megindításának közzététele a bíróság által 42
8. A végleszámolás befejezésének határideje 42
9. Értesítés a végleszámolás megindításáról 42
10. A korábbi vezető tisztségviselők feladatai 43
11. A végelszámoló feladatai 44
12. Hitelezői követelések bejelentése – és a végelszámoló ezzel kapcsolatos feladatai 45
13. Végleszámolási nyitómérleg készítése 45
14. Felszámolási eljárás kezdeményezése a végelszámoló által 46
15. Kifogás a végelszámoló intézkedése ellen 47
16. Az egyesület működésének továbbfolytatása 47
17. Törlési eljárás kezdeményezése a végelszámolás alatt 48
18. A végelszámoló tájékoztatási kötelezettsége a bíróság és az egyesület felé 50
19. Pénzbírság a végelszámolóval és a korábbi tisztviselővel szemben 50
20. A végelszámolás befejezésének akadályai 51
21. A végelszámolás befejezése 51
22. A törlési kérelem benyújtása a bíróságnak 52
23. Adóbevallások benyújtása, adófizetés 53
24. Elszámolás az Szja 1%-os juttatások felhasználásáról 53
25. Szja és járulékbevallás 53
26. A számviteli beszámoló elkészítése és jóváhagyása 54
27. Vagyonfelosztási javaslat 55
28. Zárójelentés a végelszámolás befejezésekor 55
29. Az egyesület törlése a nyilvántartásból a bíróság által 56
30. Cégkapu regisztráció törlése 56
31. Az iratanyag elhelyezése és őrzése 56
31.1. Adózási iratok megőrzése 57
31.2. Számviteli iratok megőrzése 57
31.3. Munkaügyi iratok megőrzése 57
31.4. Maradandó értékű iratok kezelése 58
31.5. Selejtezés 58
32. Adatszolgáltatás a nyugdíjbiztosítás adatokról 59
33. A jogutód nélkül megszűnt egyesület fennmaradt vagyonával kapcsolatos eljárás 59
34. A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén 60
35. Kényszervégelszámolás 61
VI. FEJEZET – A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS TÖRLÉSE 62
VII. FEJEZET – EGYESÜLET MEGSZŰNÉSÉNEK
ÉS VÉGELSZÁMOLÁSÁNAK FORGATÓKÖNYVE 63
VIII. FEJEZET – IRATMINTÁK AZ EGYESÜLET MEGSZÜNTETÉSÉHEZ ÉS TÖRLÉSÉHEZ – MELLÉKLETEK 71
1. Melléklet: Jogutód nélküli megszűnés elhatározása egyszerűsített törlési eljárással 71
2. Melléklet: Megszűnési ok bekövetkezésének megállapítása egyszerűsített törlési eljárással 71
3. Melléklet: – Egyszerűsített törlési eljárás kezdeményezése
– PK-149 számú űrlap 71
4. Melléklet: Szervezet jogutód nélküli megszűnését eredményező ok megállapítására irányuló kérelem – PK-157 számú űrlap 71
5. Melléklet: Közgyűlési jegyzőkönyv és határozat minták a jogutód nélküli megszűnésről és a végelszámolás elrendeléséről 71
6. Melléklet: Végelszámoló elfogadó nyilatkozata 72
7. Melléklet: Végelszámolás megindításának nyilvántartásba vétele iránti kérelem – PK-156. számú űrlap 73
8. Melléklet: Hitelezői követelések jegyzéke 73
9. Melléklet: Hitelezői követelések jegyzéke megküldése
a bíróságnak – PK-32 Egyéb kérelem űrlap 73
10. Melléklet: Közgyűlési jegyzőkönyv és határozat minták 73
11. Melléklet: Továbbműködésről szóló döntés bejelentése
a bíróságnak – PK-146. számú űrlap 73
12. Melléklet: Egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelem – PK-101T űrlap 73
13. Melléklet: Közgyűlési jegyzőkönyv és határozat minták a záródokumentumok elfogadásáról és a végelszámolás befejezéséről 73
14. Melléklet: Vagyonfelosztási javaslat minta 73
15. Melléklet: Zárójelentése minta 73
16. Melléklet: Meghatalmazás minta tag közgyűlési képviseletére 73
17. Melléklet: Illetékmentességi nyilatkozat a bíróság részére 73
IX. FEJEZET – JOGSZABÁLYOK 74
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 75
2011. évi CLXXV. törvény – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 77
2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 87
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 91

Vissza az előző oldalra