Hírek
TAO kategória hírei

Megszűnt a feltöltési kötelezettség

TAO

A társasági adó mellett az innovációs járulék és az energiaellátók jövedelemadója rendszerében is megszűnt a feltöltési kötelezettség.

A transzferár dokumentáció hiányosságai az adózó ellen fordulhatnak

TAO

A kapcsolt vállalatok ma már nem úszhatják meg az ellenőrzések próbáját kiálló transzferár nyilvántartás elkészítését.

Le ne késsen a csoportos adóalanyiságról

TAO

A már működő társaságok esetében 2019. november 1-je és 2019. november 20-a között lehet bejelentést tenni arról, hogy azok a magyar kapcsolt vállalkozások, akik a feltételeknek megfelelnek, csoportos társasági adóalannyá válnak.

Tovább nőtt a K+F tevékenységet végzők száma

TAO

2018-ban országosan egy kutató-fejlesztő helyre 186 millió forint K+F-ráfordítás jutott, 13 százalékkal több, mint az előző évben, ami Közép-Magyarországon az országos átlagnál lényegesen magasabb, 239 millió forint volt.

Csoportos társasági adóalany létrehozása

TAO

A csoportos társasági adóalany az állami adó- és vámhatóság engedélyével jöhet létre. A létrehozatalt közös kérelem benyújtása útján lehet kezdeményezni. A létrehozatali kérelmet az adóév utolsó előtti hónapjának 1. és 20. napja között lehet benyújtani az állami adó- és vámhatóság részére. A kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

Az energiahatékonysági beruházás, felújítás adókedvezménye

TAO

Az új szabályok alapján a kizárólag a magasabb energiahatékonysági szint elérését elősegítő tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke, értékének növekedése számolható el

Egyéni vállalkozó átalakulása kft-vé - társasági adóban

TAO

Az egyéni vállalkozó által alapított korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó új társasági adó rendelkezések

Az adókedvezmények változásai - A fejlesztési adókedvezmény

TAO

Három lépcsőben csökken a kis- és középvállalkozások részére dedikált jogcím esetén a beruházási értékhatár.

A veszteségleírás lehetőségei

TAO

Rendkívül fontos azt áttekinteni, hogy hogyan alakult cégünk társasági adóalapja a korábbi adóévekben, ha ugyanis az – a rendeltetésszerű joggyakorlás elvével összhangban – negatív volt, akkor az adózó az így keletkezett a veszteséget a következő 5 adóév pozitív adóalapja terhére leírhatja

Az adomány kedvezménye

TAO

A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül az adóévben adomány jogcímen nyújtott ingyenes juttatás értéke, feltéve, hogy az adózó rendelkezik a megfelelő igazolással.

Mikrovállalkozások létszámnövelési kedvezménye

TAO

A kedvezmény mértékét úgy állapítjuk meg, hogy a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának az előző adóévhez viszonyított növekményét megszorozzuk a minimálbér adóévre számított összegével.

Adóelőleg-feltöltési kötelezettség - végleg eltörölve!

TAO

Ezentúl december 20. helyett elég májusban, az adóbevallás elkészítésével egy időben befizetni az adót. Hatályba lépett a módosítás!

Csökkent a fejlesztési adókedvezmény értékhatára

TAO

A kis- és középvállalkozásokra vonatkozó fejlesztési adókedvezmény-jogcím értékhatára 500 millió forintról a kisvállalatok esetében 300, a középvállalkozások esetében 400 millió forintra csökken.

Kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye

TAO

A kkv beruházási kedvezmény a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adóévi új beruházás értéke annak megvalósítása évében egyösszegben elszámolható az adózás előtti eredmény terhére, továbbá természetesen értékcsökkenési leírás formájában is figyelembe vehető a következő adóévek adóalapjának meghatározása során.

100%-os értékcsökkenési leírás érvényesítésének lehetősége

TAO

Az is lényeges, helyileg hol végez beruházást cégünk. A szabad vállalkozási zónává kijelölt települések listáját a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Csoportos társasági adóalany tagok adóelőlegei

TAO

A csoportos társasági adóalany tagoknak 2019. május 31-ig kell benyújtaniuk a 2018-as adóévre vonatkozó társaságiadó-bevallásukat. A bevallásokban szereplő 2019. júliustól 2020. júniusig esedékes adóelőleg összegek az érintett csoporttagok adószámláira könyvelődnek.

Hamarosan itt a társaságiadó-bevallás határideje

TAO

Azok a nonprofit szervezetek, valamint egyházi jogi személyek, amelyeknek tavaly nem volt vállalkozásból származó bevételük, vagy ahhoz kapcsolódó, elszámolható költségük, ráfordításuk - azaz nincs társaságiadó-alapjuk -, a társaságiadó-bevallást kiválthatják a TAONY nyilatkozattal május 31-éig.

A társasági adó május végi bevallási határidejére figyelmeztet a NAV

TAO

Az egyszeres, illetve kettős könyvvitelt vezető adózóknak egyaránt a 1829 számú nyomtatványon kell benyújtaniuk a bevallást a NAV-hoz. Az egyszerűsített vállalkozói adózást (eva), a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) vagy a kisvállalati adózást (kiva) 2019 első napjától választóknak a 1871-es bevalláson kell számot adniuk a 2018-as társasági adójukról.

Új típusú transzferár-nyilvántartás május 31-ig

TAO

Azoknak az adózóknak, akiknek transzferár-nyilvántartást kell vezetniük és üzleti évüket 2018. december 31-ei fordulónappal zárták, 2019. május 31-ig a tavalyi, kapcsolt vállalati ügyleteikről új formában kell elkészíteniük transzferár-dokumentációjukat. A határidő megegyezik a társaságiadó-bevallási határidővel.

Nonprofit szervezetek alap- és vállalkozási tevékenysége társasági adóban

TAO

Civil szervezet esetében a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményét a gazdasági-vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményének megfelelően kell megállapítani, azzal, hogy nem minősül vállalkozási tevékenységnek a gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő – alapcél szerinti (közhasznú) – tevékenység.


Vissza az előző oldalra