Hírek
TAO kategória hírei

Új EU irányelv a vállalatok országhatárokon átnyúló átalakulásáról

TAO

Új Európai Uniós irányelv lépett hatályba 2020. január 1-jén a vállalatok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről és szétválásáról. Magyarországnak 2023. január 31-ig kell megalkotnia az irányelv nemzeti végrehajtásához szükséges jogszabályokat, amelyek jelentős változást eredményeznek a jelenleg hatályos társasági, munka- és adójogi szabályozásban is. Számos előnye mellett a szabályozás több kérdést is felvet. 

Tőkekivonási adó - ha egy vállalkozás külföldre települne

TAO

A társasági adó törvény tartalmazza a tőkekivonási adóra vonatkozó szabályokat. Ezt – vagyis az exit taxot – akkor kell alkalmazni, ha egy társaság az üzletvezetésének helyét, eszközeit, üzleti tevékenységét külföldre helyezi, és az áthelyezett eszközök, tevékenységek piaci értéke magasabb, mint az eladási ár. Ha valaki nem a valós értéken adja el tevékenységét, eszközeit, hanem annál olcsóbban, akkor ezt a különbséget fogják adóztatni.

Ha önként feltölt, még felajánlhatja a taót

TAO

Az átmeneti szabályok szerint lehetőség van arra, hogy – idén utoljára – feltöltést teljesítsenek azok az adózók, amelyek a korábbi szabályok szerint egyébként erre kötelezettek voltak. Akik ezzel a lehetőséggel élve önként feltöltést teljesítenek, azok élhetnek az adófelajánlással is annak terhére, a várható fizetendő adó 80%-ának erejéig.

Érdemes mérlegelni a tao önkéntes feltöltési lehetőségét

TAO

Az önkéntes feltöltés lehetősége kifejezetten azon adózóknak lehet előnyös, akik élni kívánnak a filmalkotás támogatására és/vagy a látvány-csapatsport támogatására történő adóelőleg felajánlással, ugyanis az évközi adóelőlegek, illetve az adóelőleg-kiegészítés terhére tett felajánlás után magasabb adójóváírás illeti meg a társaságot, mint az év végi adóbevallásban az éves adó terhére tett felajánlás esetében

Megszűnt a feltöltési kötelezettség

TAO

A társasági adó mellett az innovációs járulék és az energiaellátók jövedelemadója rendszerében is megszűnt a feltöltési kötelezettség.

A transzferár dokumentáció hiányosságai az adózó ellen fordulhatnak

TAO

A kapcsolt vállalatok ma már nem úszhatják meg az ellenőrzések próbáját kiálló transzferár nyilvántartás elkészítését.

Le ne késsen a csoportos adóalanyiságról

TAO

A már működő társaságok esetében 2019. november 1-je és 2019. november 20-a között lehet bejelentést tenni arról, hogy azok a magyar kapcsolt vállalkozások, akik a feltételeknek megfelelnek, csoportos társasági adóalannyá válnak.

Tovább nőtt a K+F tevékenységet végzők száma

TAO

2018-ban országosan egy kutató-fejlesztő helyre 186 millió forint K+F-ráfordítás jutott, 13 százalékkal több, mint az előző évben, ami Közép-Magyarországon az országos átlagnál lényegesen magasabb, 239 millió forint volt.

Csoportos társasági adóalany létrehozása

TAO

A csoportos társasági adóalany az állami adó- és vámhatóság engedélyével jöhet létre. A létrehozatalt közös kérelem benyújtása útján lehet kezdeményezni. A létrehozatali kérelmet az adóév utolsó előtti hónapjának 1. és 20. napja között lehet benyújtani az állami adó- és vámhatóság részére. A kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

Az energiahatékonysági beruházás, felújítás adókedvezménye

TAO

Az új szabályok alapján a kizárólag a magasabb energiahatékonysági szint elérését elősegítő tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke, értékének növekedése számolható el

Egyéni vállalkozó átalakulása kft-vé - társasági adóban

TAO

Az egyéni vállalkozó által alapított korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó új társasági adó rendelkezések

Az adókedvezmények változásai - A fejlesztési adókedvezmény

TAO

Három lépcsőben csökken a kis- és középvállalkozások részére dedikált jogcím esetén a beruházási értékhatár.

A veszteségleírás lehetőségei

TAO

Rendkívül fontos azt áttekinteni, hogy hogyan alakult cégünk társasági adóalapja a korábbi adóévekben, ha ugyanis az – a rendeltetésszerű joggyakorlás elvével összhangban – negatív volt, akkor az adózó az így keletkezett a veszteséget a következő 5 adóév pozitív adóalapja terhére leírhatja

Az adomány kedvezménye

TAO

A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül az adóévben adomány jogcímen nyújtott ingyenes juttatás értéke, feltéve, hogy az adózó rendelkezik a megfelelő igazolással.

Mikrovállalkozások létszámnövelési kedvezménye

TAO

A kedvezmény mértékét úgy állapítjuk meg, hogy a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának az előző adóévhez viszonyított növekményét megszorozzuk a minimálbér adóévre számított összegével.

Adóelőleg-feltöltési kötelezettség - végleg eltörölve!

TAO

Ezentúl december 20. helyett elég májusban, az adóbevallás elkészítésével egy időben befizetni az adót. Hatályba lépett a módosítás!

Csökkent a fejlesztési adókedvezmény értékhatára

TAO

A kis- és középvállalkozásokra vonatkozó fejlesztési adókedvezmény-jogcím értékhatára 500 millió forintról a kisvállalatok esetében 300, a középvállalkozások esetében 400 millió forintra csökken.

Kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye

TAO

A kkv beruházási kedvezmény a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adóévi új beruházás értéke annak megvalósítása évében egyösszegben elszámolható az adózás előtti eredmény terhére, továbbá természetesen értékcsökkenési leírás formájában is figyelembe vehető a következő adóévek adóalapjának meghatározása során.

100%-os értékcsökkenési leírás érvényesítésének lehetősége

TAO

Az is lényeges, helyileg hol végez beruházást cégünk. A szabad vállalkozási zónává kijelölt települések listáját a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Csoportos társasági adóalany tagok adóelőlegei

TAO

A csoportos társasági adóalany tagoknak 2019. május 31-ig kell benyújtaniuk a 2018-as adóévre vonatkozó társaságiadó-bevallásukat. A bevallásokban szereplő 2019. júliustól 2020. júniusig esedékes adóelőleg összegek az érintett csoporttagok adószámláira könyvelődnek.


Vissza az előző oldalra