A családi pótlék összege

Forrás: Önadózó 2021/12 | Szerző: Bogdán Zsuzsanna

Címkék: családi pótlék


A családi pótlék havi összegét a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény határozza meg, egygyermekes család esetén 12.200 forint,...

A családi pótlék havi összegét a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) a következőképpen határozza meg:

 • egygyermekes család esetén 12.200 forint,
 • egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700 forint,
 • kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300 forint,
 • két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800 forint,
 • három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16.000 forint,
 • három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000 forint,
 • a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett, az előző pontok alá nem tartozó, továbbá a külön törvényben meghatározottak szerint ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén 14.800 forint. 

A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni,

 • aki az igénylő háztartásában él, és
  • akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult,
  • aki köznevelési intézmény vagy szakképző intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőoktatási szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik,
  • aki a családi pótlékra - bizonyos, törvényben meghatározott eset kivételével - saját jogán jogosult; vagy
 • aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a gyámhatóság nem vette nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő - kormányrendeletben foglaltak szerint - vele kapcsolatot tart fenn.

A családi pótlékra való jogosultság szempontjából, valamint az előző bekezdés alkalmazása során saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket (személyt) is,

 • aki kül- és belföldi tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik a háztartáson kívül,
 • akit szociális intézményben 30 napot meg nem haladóan helyeztek el, illetve a 30 napot meghaladó szociális intézményi elhelyezésére a tartós betegségére vagy súlyos fogyatékosságára tekintettel, az intézményben egyidejűleg nyújtott iskolai oktatáshoz vagy fejlesztő nevelési-oktatási tevékenységhez való hozzáférés biztosítása érdekében kerül sor, és a gyermek a szülő háztartásából csak átmeneti jelleggel kerül ki, vagy
 • aki a szülő kérelmére vagy beleegyezésével átmeneti gondozásban részesül. 

A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából egyedülállónak kell tekinteni azt a szülőt, illetve gyámot, aki saját maga, illetve akinek a házastársa, élettársa

 • köznevelési intézmény vagy szakképző intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és jövedelme nincs,
 • vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül,
 • megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül és egyéb jövedelme nincs,
 • nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül, feltéve, ha nyugdíjának, ellátásának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs,
 • időskorúak járadékában, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül, és egyéb jövedelme nincs, illetve az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították,
 • a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nincs.

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Az Önadózó csomag előfizetési díja 2022. 7-12. hónapra 14.490,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2022, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2022, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra