Kinek kell közösségi adószámot igényelnie?

ÁFA

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: közösségi adószám, uniós adószám


Annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általánosforgalmiadó-alanynak és a következőkben említett egyes speciális esetekben az adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személynek, aki az Európai Közösség (EK) valamely másik tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal szeretne kereskedelmi kapcsolatot létesíteni, erről előzetesen nyilatkoznia kell, és közösségi adószámot kell kérnie.

Kereskedelmi kapcsolatnak minősül a termékbeszerzés és értékesítés – ideértve az Áfa tv. szerinti adómentes termékimportot megalapozó Közösségen belüli adómentes termékértékesítést is –, valamint a szolgáltatásnyújtás és -igénybevétel.[1]

A NAV törvényben meghatározottak szerint a közösségi kereskedelemben érintett adózónak bejelentés vagy kérelem alapján - a bejelentés vagy kérelem előterjesztésének, de legkorábban az adószám megállapításának napjával - közösségi adószámot állapít meg. A közösségi adószám megállapítására vonatkozó bejelentést, kérelmet az adószám iránti kérelemmel egyidejűleg is elő lehet terjeszteni. Az adózó a közösségi adószámot a közösségi  kereskedelemmel összefüggő minden iraton feltünteti. A NAV kérelemre – a bejelentés napjával – az adóév közben is törli az adózó közösségi adószámát, ha az bejelenti, hogy az Európai Unió tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatát megszüntette.[2]

Kötelező közösségi adószámot kérnie az áfafizetésre kötelezett adóalanynak, ha

 • az Áfa tv. 19. §, 21. § és 22. § (1) bekezdése szerinti Közösségen belüli termékbeszerzést,
 • az Áfa tv. 89. § szerinti termékértékesítést,
 • a Közösség valamely másik tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel, vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalany részére 37. § szerinti szolgáltatásnyújtást, vagy
 • a Közösség valamely másik tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel, vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalanytól 37. § szerinti szolgáltatás igénybevételt végez.[3]

Közösségi adószámot kell kérnie továbbá az alább felsorolt különleges adózói körnek:

 • a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak,
 • a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak,
 • az általános forgalmi adóalanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személynek,
 • az alanyi adómentességet választó adóalanynak,

ha a tárgyévben az általa az EK más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke a 10 000 eurót meghaladja, azon közösségi beszerzést megelőzően, amellyel ezt az értékhatárt meghaladja. Ha a tárgyévet megelőző évben az előbb felsorolt adózók által, az EK más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke nem haladja meg a 10.000 eurót és a Közösségen belül beszerzett termékek utáni általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét a tárgyévben választása alapján, belföldön kívánja teljesíteni, ezt a tárgyévet megelőző adóév utolsó napjáig kell bejelentenie[4] .

Az erre vonatkozó rendelkezés korábban a régi Art. 22. § (6) bekezdésében szerepelt, most több jogszabályhely együttes összevetésével kell meghatározni az alkalmazandó eljárást.

Az Áfa tv. 20. § (1) bekezdés d) pontja és (2) bekezdése határozza meg, hogy mely esetekben nem kell adót fizetni. Az Áfa tv. 257/B. § (2)-(4) bekezdései alapján, a közösségen belüli termékbeszerzés esetén akkor szükséges adószám, ha az belföldön adófizetési kötelezettséget keletkeztet.

Az Áfa tv. 20. § (5) bekezdése alapján a d) pontban említett beszerző az állami adóhatóságnak tett előzetes bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy nem az (1) bekezdést, hanem a 19. § a) pontját – az ott meghatározottak szerint – alkalmazza, azaz Közösségen belüli termékbeszerzési után a 10 000 eurós értékhatár alatt is az adófizetést választja, melyet bejelent.

Ha 2019-ben nem volt Közösségen belüli beszerzése, ezen választását 2020. évre a tárgyévi első, Közösségen belüli beszerzését megelőzően kell bejelentenie.[5]  Az ügyintézési határidőre vonatkozó részletszabályok az adóigazgatási eljárásra vonatkozó végrehajtási rendeletben találhatók[6].

A 10 000 eurós értékhatár számításnál figyelmen kívül kell hagyni az új közlekedési eszköz, illetve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó termék adó nélkül számított ellenértékét. Az Áfa tv. 256. §-ának (1) bekezdése értelmében az euróban meghatározott értéket a forintra történő átszámítás során a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos forint/euró devizaárfolyamot kell alkalmazni (252,19 forint/euró), figyelemmel az ugyanezen bekezdésben meghatározott kerekítési szabályokra is.[7] (10 000 eurós számla esetén is el kell végezni a forintra történő átszámítást az Áfa tv. 256. §-a szerinti árfolyamon.)

Fentieken kívül közösségi adószámot kell kérnie továbbá

 • a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak, 
 • az alanyi adómentességet választó adóalanynak, 
 • a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak, előzetesen, ha a Közösség valamely másik tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel, vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalany részére 37. § szerinti szolgáltatást nyújt, illetőleg tőle szolgáltatást vesz igénybe.[8] 
 • Az alanyi adómentességet választó adóalany az értékesítést megelőzően köteles közösségi adószámot kérni, ha az EK másik tagállamában illetőséggel bíró adóalany vagy adóalanynak nem minősülő személy, szervezet részére új közlekedési eszközt értékesít. Az olyan termék értékesítéseire, amelyet alanyi adómentes minőségében teljesít, nem kell közösségi adószámot kérnie, mert azok nem minősülnek Közösségen belüli értékesítésnek.[9] 
 • A kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany az értékesítést megelőzően köteles közösségi adószámot kérni, ha az EK más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak vagy adófizetésre kötelezett jogi személynek terméket értékesít (ha az értékesítés belföldi teljesítése esetén adóköteles lenne)[10], vagy az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújt, vagy tőle igénybe vesz. 

Jövedéki termék közösségen belülről történő beszerzése 

 • a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak, 
 • a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak, 
 • az általános forgalmi adóalanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személynek 
 • az alanyi adómentességet választó adóalanynak, a beszerzést megelőzően, ha jövedéki termék közösségen belülről történő beszerzése miatt belföldön keletkezik általános forgalmiadó-fizetési kötelezettsége.[11]

 Új közlekedési eszköz értékesítése

Új közlekedési eszköz értékesítése miatt áfa alannyá váló személy vagy szervezet is köteles közösségi adószámot igényelni, függetlenül attól, hogy a vevő a másik tagállamban adóalany-e vagy magánszemély.[12] Az új közlekedési eszközöknek az Európai Közösség más tagállamából történő beszerzésének és értékesítésének alapvető szabályait a 16. Információs füzet tartalmazza.

______________

[1] 1 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. § 29. pont (Értelmező rendelkezések)

[2] az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 29. §

[3] az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 257/B. § (1) bekezdés

[4] 4 Áfa tv. 257/B. §, Art. 29. §

[5] 5 Áfa tv. 20. § (1) bekezdés d) pont, (2) bekezdés és (5) bekezdés, 257/B. § (2)-(4) bekezdés, Art. 29. §

[6] az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Adóig. vhr.) 7 Áfa tv. 256.

[7] Áfa tv. 256. § (1) bekezdés

[8] Áfa tv. 20. § (1) bekezdés d) pont, (2) bekezdés és (5) bekezdés, 257/B. §, Art. 29. §

[9]  Áfa tv. 20. § (1) bekezdés db) pont, 89. § (2) bekezdés, 257/B. § (1) bekezdés, b) pont és (3) bekezdés, Art 29.§

[10]  Áfa tv. 19. § a) pont, 257/B. § (1) bekezdés b) pont és (3) bekezdés, Art. 29. §

[11]  Áfa tv. 19. §, 20. § (1) bekezdés d) pont, 257/B. § (1)-(3) bekezdés, Art. 29. §

[12]  Áfa tv. 6. § (4) bekezdés a) pont, 19. § b) pont

MIÉRT FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA? 

Az Önadózó újság előfizetési díja csak 1 995 Ft/hó. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Ingyenes Jogsegély vonal: dr. Szabó Tibor ügyvéd válaszol telefonon, e-mailben feltett munkajogi, adózási kérdésre  + Online csomag: Számviteli szabályzatok, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek + Cégmenedzselés digitális lap elérése. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra