Megjelent az Önadózó nyári száma, tekintse meg gazdag tartalomjegyzékünket

Forrás: Önadózó

Kedvezményes nyári juttatások ● Ingyenes juttatások a társasági adóban ● Bejelentett részesedések a társasági adóban ● Bizalmi vagyonkezelési szerződés a társasági adóban ● Az osztalék és osztalékelőleg számviteli elszámolása ● Pénzügyi instrumentumok – 2. ● A selejtezésről ● Magánszemély ingatlan kiadása ● A termőföld bérbeadás szabályai ● Elhunyt személyek adómegállapítása ● Az ellenőrzés megindítása és határideje ● A szabadság és kiadásának szabályai ● Diákokra vonatkozó munkajogi szabályok ● Előfizetés az Önadózó újságra és online csomagjára: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

KEDVEZMÉNYES NYÁRI JUTTATÁSOK

Labdarúgó Európa bajnokságra szóló belépőjegy, olimpiai eseményre szóló belépőjegy, fesztiváljegy, bérlet, csapatépítés, üdülés. Az idei nyáron is számos kérdés merülhet fel a kifizetők oldalán, hogy az adott juttatás miként viseli a közterheket, cikkünk ezért a munkavállalóknak adható, jellemzően az ebben az időszakban felmerülő tipikus juttatási elemek személyi jövedelemadó kötelezettségét vizsgálja.

INGYENES JUTTATÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓBAN

Jelen cikkben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] szempontjából tekintjük át a gazdálkodó szervezetek, jogi személyek közötti ingyenes juttatásokra vonatkozó tudnivalókat. Ingyenes juttatás történhet például adományozás céljából, civil szervezet javára, de cég-cég viszonylatban is találkozhatunk térítés nélküli átadással. Az, hogy milyen szervezet számára, milyen célból történik a támogatás, alapvetően meghatározza annak társasági adóbeli kezelését is.

BEJELENTETT RÉSZESEDÉSEK A TÁRSASÁGI ADÓBAN

Tartós befektetési céllal számos cég szerez részesedést másik cégben, ilyen esetben célszerű átgondolni, hogy érdemes-e az adózónak a részesedés megszerzését bejelentenie az állami adóhatósághoz. Amennyiben az adózó él a bejelentéssel, úgy az érintett részesedés későbbiekben történő kivezetésekor keletkező nyereségjellegű különbözethez – további feltétel teljesülése esetén – adóalap-csökkentő tétel kapcsolódik. Ügyelni kell ugyanakkor arra, hogy a bejelentés „kétélű fegyver”, ha ugyanis az adózó veszteséget realizál a kivezetésen, akkor adóalap-növelő tételt köteles alkalmazni. 

BIZALMI VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁGI ADÓBAN

A bizalmi vagyonkezelés jogintézménye egy évtizede került bevezetésre a hazai jogrendszerbe. Az elmúlt években azonban több változás is érintette a vonatkozó szabályrendszert, ezért érdemes ismét áttekinteni a hatályos rendelkezéseket. Az alábbi fejezetekben a bizalmi vagyonkezelési szerződésre vonatkozó főbb polgári jogi szabályok mellett, kitérünk a számviteli rendelkezésekre és részletesen ismertetjük a társasági adó kapcsolódó szabályait. A vagyonkezelő alapítványokra irányadó rendelkezések ismertetése meghaladná jelen cikk kereteit, így azok ismertetésétől eltekintünk.

AZ OSZTALÉK ÉS OSZTALÉKELŐLEG SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYAI

A cikkben az osztalékelőleg és osztalék fizetésének jogi és számviteli elszámolási szabályait mutatjuk be a tulajdonos és a tulajdonolt gazdasági társaság szempontjából. 

PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK – 2. RÉSZ

Cikksorozatunkban egyes különböző fajtájú pénzügyi instrumentumok számviteli elszámolását mutatjuk be.  Előző cikkünkben már megismertük a pénzügyi instrumentum számviteli törvény szerinti definícióját, amely szerint az egy olyan szerződéses megállapodás, amelynek következtében az egyik félnél pénzügyi eszköz, a másiknál pénzügyi kötelezettség vagy tőkeinstrumentum keletkezik. Ide tartoznak a pénzeszközök, szerződéses követelések és kötelezettségek, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések és a származékos ügyletek. Jelen cikkünkben az értékpapírok, részesedések értékelésének és néhány sajátos ügyletének számviteli elszámolását járjuk körbe. 

A SELEJTEZÉSRŐL

A számviteli törvény nem határozza meg a selejtezés fogalmát, és a selejtezésre, mint számviteli fogalomra más jogszabály sem tartalmaz rendelkezést. A számviteli törvény az eszközök kivezetésének szabályait határozza meg, amibe a selejtezés is beleértendő.

MAGÁNSZEMÉLY INGATLAN KIADÁSA

A magánszemély által történő ingatlan hasznosítás egyik leggyakoribb formája az lakóingatlanok, üdülők rövid, illetve hosszútávú kiadása. Az ingatlan bérbeadásból, szálláshely szolgáltatásból származó jövedelem – fő szabály szerint – az összevont adóalapba tartozó, önálló tevékenyégből származó jövedelemként válik adókötelessé. Ez alól kivételt képez, ha a magánszemély a fizető-vendéglátó tevékenységére a tételes átalányadózást választja.  A következőkben megismerkedhetünk a magánszemély ingatlan – ide nem értve a termőföld – kiadásával kapcsolatban felmerülő adókötelezettségével.

A TERMŐFÖLD BÉRBEADÁS SZABÁLYAI

Cikkünkben bemutatjuk a termőföld bérbeadására vonatkozó személyi jövedelemadó szabályokat, és részletezzük, hogy milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy a haszonbér adómentes lehessen. Továbbá, írásunkban kitérünk arra is, hogy a terményben kapott haszonbér értékesítése esetén hogyan kell az adókötelezettséget meghatározni.

ELHUNYT SZEMÉLYEK ADÓMEGÁLLAPÍTÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKRA ÉS ŐSTERMELŐKRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRA

Egy hozzátartozó halálakor az utolsó dolog, ami a gyászoló család eszébe jut az adózás. Sajnos a hagyatéki ügyek mellett erre is figyelniük kell a családtagoknak, hiszen, ha az elhunyt még aktív korú volt, akkor lehetett folyamatban lévő adóügye, és mindenképpen felmerül az elhalálozás évének személyi jövedelemadó kötelezettsége. Ha pedig az elhunyt egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként végezte tevékenységét, akkor a tevékenység folytatásáról is dönteni kell.

AZ ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI SZABÁLYOK II. RÉSZ - AZ ELLENŐRZÉS MEGINDÍTÁSA ÉS HATÁRIDEJE

Az ellenőrzésre vonatkozó szabályokat az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) külön fejezetben tartalmazza, rengeteg speciális rendelkezéssel. A részletszabályok ugyanakkor nem a törvényben, hanem a 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben találhatók meg. Jelen cikk az ellenőrzés megindítására és határidejére vonatkozó szabályokat kívánja részletezni.

A SZABADSÁG ÉS  KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI

Legtöbben és leghosszabb ideig nyáron megyünk szabadságra. Ehhez viszont tudnunk kell, hány munkanapnyi szabadsággal rendelkezünk, és milyen feltételek mellett vehetjük azt igénybe. Az ezzel kapcsolatos törvényi rendelkezéseket – azaz a szabadságra való jogosultság és kiadás szabályait – mutatja be írásunk, nem feledve a szabadságkiadás adminisztrációját. 2024-től életbe lépett egy változás, a gyermek után járó pótszabadságot a munkavállaló kérelme szerinti időtartamban kell kiadni, mindez pedig segítheti a családi nyaralás megtervezését. 

DIÁKOKRA VONATKOZÓ MUNKAJOGI SZABÁLYOK ÉS AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 

A leghosszabb iskolai vakáció, a nyári szünet – lehetőségként is – különösen a fókuszba helyezi a diákmunkát. Ez történhet úgy, hogy közvetlenül a foglalkoztatóval kötik meg a szerződést, vagy az iskolaszövetkezet szolgáltatását veszik igénybe, melynek keretében e szövetkezet tanuló, illetőleg hallgató tagja a külső szolgáltatás fogadója részére végez munkát. E mellett ez az évszak a szezonalitás jegyében felértékeli az egyszerűsített foglalkoztatást is, azaz a mezőgazdasági és turisztikai idénymunkát, valamint az alkalmi munkát. Írásunk e foglalkoztatási formák munkajogi vonatkozásait tekinti át. 

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 Cafetéria szabályzat 2024 Pénzmosás elleni szabályzat csomag GDPR Segédlet, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra