A GDPR-tól eltérő adatvédelmi szabályokat állapított meg a 179/2020. Korm. rendelet

JOG

Nyomtatás
Forrás: Önadózó | Szerző: dr. Szabó Tibor

Címkék: GDPR, koronavirus-járvány, munkahelyi adatkezelés


A rendelet nem tartalmaz különösebben szofisztikált rendelkezéseket a személyi hatályát illetően. Így a munkavállalóikat a koronavirus miatt kérdőivező munkáltatókra, ügyfelek, látogatók ilyen adatait kezelő gazdálkodó szervezetkre is kiterjed. Az alapvető címzetti állami szerveken túl.

A Kormány 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről a Magyar Közlönyv 2020/98-as számában került kihirdetésre. Hatályba lépett 2020. május 5-én. Hatályos a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig. A rendeletet a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

A Korm. rendelet nem tartalmaz különösebben szofisztikált rendelkezéseket a hatályát illetően. A  hatálya  – a GDPR-t érintő rendelkezési tekintetében  - az adatkezelési céllal meghatározott: mindazon adatkezelőkre kiterjed, akik / amelyek a  koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése, valamint továbbterjedésének megakadályozása céljából kezelik / kezelhetik természetes személyek személyes adatait.

Ezek alapvetően az állami szervek, de például a munkáltatók is végezhetnek ilyen célú adatkezelést, hiszen kérdőiív kitöltésére kérhetik fel munkavállalóikat a koronavírus fertőzöttséggel kapcsolatban.  Ügyfelek, látogatók irányában is végezhető ilyen adatkezelés. https://naih.hu/files/NAIH_2020_2586.pdf

Tehát a Korm. rendelet az ilyen célú adatkezelések tekintetében enged eltérést a GDPR 13-14, 15-22 , és 77-79. cikkeitől, az alábbiak szerint:

1. Eltérés a GDPR 13-14. cikkektől

A 13. cikk  rendelkezik a rendelkezésre bocsátandó információkról, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik.

A 14. cikk rendelkezik a rendelkezésre bocsátandó információkról, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg.

A Korm. rendelet szerint az e cikkek szerinti tájékoztatást teljesítettnek kell tekinteni, ha a kérdéses koronavírussal kapcsolatos adatkezelés esetében az  adatkezelés céljait, jogalapját és terjedelmét közérthető formában rögzítő általános tájékoztató elektronikus úton közzétett módon az  érintett rendelkezésére áll.

2. Eltérés a GDPR 15-22. cikkektől

A GDPR kérdései cikkei az érintetti jogokat részletezik, a következők szerint:

15. cikk - Az érintett hozzáférési joga

16. cikk - A helyesbítéshez való jog

17. cikk - A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

18. cikk - Az adatkezelés korlátozásához való jog

19. cikk - A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

20. cikk - Az adathordozhatósághoz való jog

21. cikk - A tiltakozáshoz való jog

22. cikk - Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ezen adatkezelési jogok érintetti kérelem alapján gyakorolhatók. A Kormányrendelet szerint az e cikkek szerinti jogok gyakorlása érdekében az érintettnek az adatkezelőhöz benyújtott kérelme alapján teendő minden intézkedést a  veszélyhelyzet megszűnéséig fel kell függeszteni, ezen intézkedésekre irányadó határidők kezdő napja a  veszélyhelyzet megszűnésének napját követő nap. Az  érintettet erről a  veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított kilencven napon belül tájékoztatni kell. (1.§ /2/)

3. Eltérés a GDPR 77-79. cikkektől

A GDPR

77. cikke a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról, a

78. cikke a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jogról, a

79. cikke az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jogról

rendelkezik.

A Kormányrendelet eltérő rendelkezése az, hogy e cikkekben meghatározott jogok érvényesítése esetén a bejelentés, kérelem, illetve keresetlevél alapján meginduló eljárás határidejének kezdő napja a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő nap (1.§ /4/). 

4. Eltérés az Infotörvénytől

Az előbbi rendelkezések vonatkoznak az Infotv. 14.§-a 16.§/1/-/2/ bekezdése,  22-23.§ és 52.§ /1/ bekezdésben meghatározott jogokra is.

A Kormányrendelet  további rendelkezései a közérdekű adatok megismerésére – illetve ezek eltérő szabályiara vonatkoznak. Így például az  adatigénylés csak akkor teljesíthető az  igénylő által kívánt formában, ha az  egyébként nem jár az  igénylő  személyes megjelenésével. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az  adatot kezelő az  igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy a törvény szerinti 1 5 napos határidőben való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

dr. Szabó Tibor ügyvéd

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 Cafetéria szabályzat 2024 Pénzmosás elleni szabályzat csomag GDPR Segédlet, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra