Változnak a jövedéki szabályok 2023. február 13-án

Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: jövedéki adó


A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi irányelvnek[1] magyar jogrendbe átültetése miatt számos módosítás történt a jövedéki adóról szóló törvényben[2]. Ezek a módosítások 2023. február 13-án lépnek hatályba.

 Ez a tájékoztató a legfontosabb változásokat foglalja össze.

Az ismertető különösen hasznos azoknak, akik:

 • jövedéki NAV-engedéllyel (nyilvántartásba vétellel) rendelkeznek,
 • adózott jövedéki termékek tagállamok közötti kereskedelmi szállításával, forgalmazásával foglalkoznak, vagy ilyet terveznek,
 • használják az EMCS-rendszert,
 • alkalmazzák az EKO-, majd e-EKO-okmányt.

Ezek a változások nem érintik a nem kereskedelmi célú szállítást (azaz, ha az egyik tagállamban szabadforgalomba bocsátott, megvásárolt jövedéki terméket magánszemély saját felhasználásra, saját maga szállítja), és a csomagküldő kereskedelemben végzett szállítást sem.

Az irányelv szerint az adófelfüggesztéssel szállított jövedéki termékeknél használt számítógépes rendszer alkalmazását (Jövedéki Árumozgási és Ellenőrző Rendszer – Excise Movement and Control System [a továbbiakban: EMCS]) ki kellett terjeszteni a szabadforgalomba bocsátott és kereskedelmi forgalmazás céljából a tagállamok területére szállított jövedéki termékek szállítására is. 

Előzmények 

Az új struktúra meghatározza, hogy az adófelfüggesztéssel feladóknak (adóraktárak és a bejegyzett feladók és nyilvántartásba vett kisüzemi bortermelők) lehetővé kell tenni, hogy igazolt feladóként járjanak el.

Az igazolt feladó – az irányelv értelmében – olyan természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely bejegyeztette magát a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságainál azért, hogy üzleti tevékenysége során valamely tagállam területén szabadforgalomba bocsátott, majd egy másik tagállam területére szállított jövedéki termékeket feladjon.

Ki kellett alakítani azt is, hogy az adóraktár vagy bejegyzett kereskedő (irányelvi megfogalmazás szerint bejegyzett címzett) igazolt címzettként járhasson el.

Igazolt címzett lesz az olyan természetes vagy jogi személy, aki valamely tagállam területén szabadforgalomba bocsátott, majd egy másik tagállam területére szállított jövedéki termékeket – hatósági jóváhagyással – átvehet.

Az igazolt feladó párja az eseti jelleggel feladó eseti igazolt feladó, az igazolt címzett eseti típusa az eseti igazolt címzett. Ezek tevékenységét szintén be kell jegyeznie a hatóságnak.

Biztosítani kellett azt is, hogy a jelenleg jövedéki engedélyes kereskedői engedéllyel rendelkezők külön azonosítószám (engedélyszám) birtokában igazolt feladóként és igazolt címzettként járjanak el.

A Jöt.-ben az eseti igazolt feladó státusz új engedélytípusként jelenik meg[3], az igazolt feladó státusz, igazolt címzett státusz, az eseti igazolt címzett státusz átvezetése pedig a jelenlegi engedélytípusokhoz hozzárendelve valósul meg.

Összefoglalva megállapítható, hogy a jövőben belföldről

 • adóraktár engedélyese,
 • bejegyzett feladó,
 • eseti igazolt feladó,
 • jövedéki engedélyes kereskedő és
 • a kisüzemi bortermelő

külön nyilvántartásba vétel után adhat fel kereskedelmi céllal, szabadforgalomban jövedéki terméket.

Tagállamból feladott jövedéki terméket belföldön

 • adóraktár engedélyese,
 • bejegyzett kereskedő,
 • eseti bejegyzett kereskedő és
 • jövedéki engedélyes kereskedő

vehet át.

A Jöt. átmeneti rendelkezése alapján az engedélyek, nyilvántartásba vételi okmányok kiegészítése az EMCS és a Jövedéki Adatcsere Rendszer – System for Exchange of Excise Data (a továbbiakban: SEED) feltételrendszeréhez igazodva az engedélyekben, nyilvántartásba vételi okmányokban az új tevékenységtípusok szerepeltetésével és az új tevékenységtípusokhoz külön engedélyszámon valósul meg.

A szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek tagállamok közötti kereskedelmi célú szállításához kapcsolódó papíralapú egyszerűsített kísérőokmány (EKO) 2023. február 13-tól megszűnik. Az EKO visszaigazolását papíron 2023. december 31-ig lehet alkalmazni a 2023. február 13-a előtt papíron megkezdett szállításokra.

2023. február 13-tól szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék kereskedelmi céllal

 • másik tagállamból Magyarországra, és
 • Magyarországról másik tagállamba

elektronikus egyszerűsített kísérőokmánnyal (e-EKO-val) lesz szállítható. 

Engedélyek, nyilvántartásba vételi okmányok kiegészítése 

Az érintett engedélyek, nyilvántartásba vételi okmányok kiegészítése, egyszeri alkalommal hivatalból – azaz nem adózói kérelemre – 2023. február 13-ával automatikusan megvalósul.

A hivatalból kiegészítés

 • az adóraktári engedélyeket (a tevékenység jellegéből adódóan a kizárólag bérfőzött párlat előállítását végző adóraktári engedélyek kivételével),
 • az egyszerűsített adóraktári engedélyeket,
 • a jövedéki engedélyeket (a jövedéki termék adójogi besorolása miatt a kizárólag kenőolajra kiadott jövedéki engedélyek kivételével),
 • a bejegyzett kereskedői engedélyeket,
 • a bejegyzett feladói engedélyeket és
 • a tagállamba szállító kisüzemi bortermelői nyilvántartásba vételi okmányokat

érinti.

A hivatalból elvégzett kiegészítés átmeneti rendelkezés alapján történik, ezért 2023. február 13. után továbbra is megmarad az általános szabály, miszerint új engedély, új nyilvántartásba vétel kiadása vagy meglévő engedély, meglévő nyilvántartásba vétel módosítása – kivéve, ha módosítás a Jöt. külön rendelkezése alapján hivatalból elvégezhető – csak az adózó kérelmére történhet. 

Új tevékenységtípusok EMCS és SEED kapcsolata 

Az engedélyszám 13 karakterből épül fel.

Az 1-2 karakter „HU” a magyar engedélyt jelöli, a 3-8 karakter „123456” az engedélyest azonosítja, a 9-10 karakter a tevékenységtípust azonosítja, a 11-13 karakter pedig az engedélyes telephelyét azonosító sorszám.

Az engedélyszám felépítéséből adódóan – a SEED-beazonosíthatóság miatt – az új tevékenységek megkülönböztetését az engedélyszám 10. karaktere fogja biztosítani:

 • igazolt címzett tevékenységnél az E betűjelzés,
 • eseti igazolt címzett tevékenységnél a V betűjelzés,
 • igazolt feladó tevékenységnél a J betűjelzés,
 • eseti igazolt feladó tevékenységnél a T betűjelzés.

Az előzőek alapján az adóraktári engedély száma:

 • jelenlegi tevékenység: HU12345601001 engedélyszám az adó-felfüggesztéses szállításhoz, a SEED-ben adóraktári tevékenység jelöléssel,
 • új tevékenységtípus: HU1234560E001 engedélyszám az adózott termék fogadásához, a SEED-ben igazolt címzetti tevékenység jelöléssel,
 • új tevékenységtípus: HU1234560J001 engedélyszám az adózott termék feladásához, a SEED-ben igazolt feladói tevékenység jelöléssel.

A szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék, kereskedelmi céllal másik tagállamba történő feladásához (HU.......J…; HU…..T…), illetve a másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott, kereskedelmi céllal belföldre feladott jövedéki termék fogadásához (HU…….E…; HU…….V…) az EMCS-ben az új tevékenységtípushoz rendelt és a szállítás irányának megfelelő engedélyszámot kell használni.

Azért, hogy az egyedi beazonosíthatóság a SEED-ben megvalósuljon, és ehhez kapcsolódóan a szállítmány EMCS-ben feladható legyen, a tagállami partnernek rendelkeznie kell a másik tagállam illetékes hatósága által kiadott és az átvételhez szükséges igazolt címzetti státuszhoz rendelt engedélyszámmal, illetve a küldéshez igazolt feladói státuszhoz rendelt engedélyszámmal.

Az érintett engedélyek, nyilvántartásba vételi okmányok kiegészítése 2023. február 13-ával tehát automatikusan, hivatalból valósul meg.

A 2023. február 13-a után indult engedélyezési eljárásokban az igazolt címzetti és igazolt feladói tevékenységhez kapcsolódó jogosultságok adózói kérelemre fognak szerepelni az engedélyekben.

Ha egy engedélyes az igazolt feladói vagy igazolt címzett jogosultságra nem tart igényt, a jogosultságok – szintén kérelemre – a 2023. február 13-ával hivatalból kiegészített engedélyekből kivezethetők lesznek. 

Egyéb változások 

Módosulni fognak a csomagküldő kereskedelmi tevékenység bizonyos szabályai is.

A belföldre irányuló csomagküldő kereskedelem végzéséhez a csomagküldő kereskedőt NAV-nyilvántartásba kell venni, vagy belföldi székhelyű, NAV-nyilvántartásba vett adóügyi képviselőt kell megbízni.

Ez megteremti a lehetőségét annak, hogy a tagállami csomagküldő kereskedő saját maga intézhesse Jöt. szerinti kötelezettségeit, adóügyi képviselő megbízatása nélkül.

Az irányelv átdolgozott számos vámjogi definíciót is[4], többek között

 • a vámfelfüggesztés[5],
 • importálás,
 • szabálytalan behozatal

fogalmát.

Az adózott jövedéki termékek tagállamok közötti, kereskedelmi szállításánál változnak az adóbevallás és adófizetés szabályai is.

Az általános szabálytól eltérő adóbevallási és adófizetési kötelezettség 2023. február 13-tól megszűnik.

Az adózók adóbevallási, adófizetési kötelezettségüket az általános szabályok szerint, havonta teljesítik. Ha a jövedéki engedélyes kereskedőnek a tárgyhóban nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, akkor nem kell majd adóbevallást benyújtania.[6] 

A 2023. február 13-i főbb jövedéki változások 

 • Adózott jövedéki termékek kereskedelmi célú szállításának számítógépesítése: EMCS 4.0-ás fázis[7],
 • tagállamközi adózott termékszállítások elektronikus okmányolási (e-EKO) rendszerének a kialakítása[8],
 • meglévő engedélyesek új jogosultságainak a kiterjesztése[9],
 • eseti igazolt feladó bevezetése[10],
 • vám- és jövedéki szabályok egységesítése[11],
 • csomagküldő kereskedő szabályainak könnyítése[12].

A legfontosabb két változásról, az első két témakörről külön tájékoztató érhető el a NAV honlapján, Az EMCS-rendszer 4.0-ás fázisáról címmel. 

-------- 

[1] a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. december 19-i (EU) 2020/262 tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv)

[2] a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)

[3]Az Európai Unió szabályrendszerével összhangban.

[4] Összhangban az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályaival.

[5] A vámfelfüggesztés fogalmának a kivezetése miatt törlik a Jöt. 3. § (1) bekezdés 52. pontját, illetve módosul a Jöt. 3. § (1) bekezdés 2. pontja, azonban a Jöt. hatályára vonatkozó kiegészítés rendezni fogja a Jöt.-nek a vámszabályokkal való kapcsolódását.

[6] Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. számú melléklet I. pont B) alpont 6. pont, Jöt. 79. §.

[7] Jöt. 3. § (1) bekezdés 17., 46. pontok, 54. §, 57. §, 58. §.

[8] Jöt. 3. § (1) bekezdés 6., 13 – 15. pontok, 62. §, 144. § (3) bekezdés, 150. § (35) bekezdés.

[9] Jöt. 3. § (1) bekezdés 4., 8., 9., 16. pontok, 6 – 8. §, 14. §, 18. §, 21. §, 24 – 26. §, 28 – 29. §, 150. § (34) bekezdés.

[10] Jöt. 3. § (1) bekezdés 16a. pont, 20/A. alcím.

[11] Jöt. 2. § (2) bekezdés, 3. § (1) bekezdés 23. pont, 43., 43a., 44. pontok.

[12] Jöt. 24. alcím, 63. §.

FIZESSEN ELŐ 2023-RA AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA MÉG A RÉGI ÁRON - ÉRTÉKES E-KÖNYVEKET ADUNK AJÁDÉKBA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk  könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2023, GDPR Segédlet,  Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek - Előfizetése esetén ingyenesen megküldjük az alábbi e-könyveket:

1. Foglalkoztatás megbízási, vállalkozási jogviszonyokban – Kata után

2.  Pénzmosás elleni szabályzat csomag 2023 (mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, ingatlanforgalmazók, székhelyszolgáltatók, árukereskedők részére)

3.  A devizás könyvvezetés alapjai

4. Bevezetés a transzferárazásba.

5. A munkáltatói adatkezelés kézikönyve és iratmintái

Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra